The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

  Tagalog Rosary PrayersBible and Rosary 001.jpg
This language is also known as Filipino and Philipino.  It is spoken by 17,000,000 people in Manila, in most of Luzon, and in Mindoro in the Philippines.  It is also spoken in Canada, Guam, the Midway Islands, Saudi Arabia, The United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States of America.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Kredo ng Apostoles / Sumasampalataya ako / The Apostles' Creed / Credo

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo; ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato; ipinako sa krus, namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impiyerno; nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit; naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika; may kamsamahan ng mga Santo, may ikawawala ng mga kasalanan; at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen.

Another version of
SUMASAMPALATAYA / The Apostles' Creed / Credo
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya naman ako kay
Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat;
nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
 Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit,
naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. 
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo,
sa kapatawaran ng mga kasalanan. 
Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao. 
At sa buhay na walang hanggan.  Amen.

 Ama Namin, Sumasa-langit Ka / Our Father / Pater Noster
Ama namin, sumasa-langit Ka. Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasa amin ang Kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo kami ng aming mga sala, para nang pagpapatawad
 namin sa mg nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya Mo kami sa dilang masama.  Siya nawa.

Another version
Ama Namin, Sumasalangit ka / Our Father / Pater Noster
Ama Namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
 Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
 Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen.


Another version of
Ama Namin, Sumasalangit ka / Our Father / Pater Noster
Ama namin, Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo,
mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa
araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para
ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin;
at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at
paki-adya mo kami sa lahat ng masasa.  Amen.


Another version of
Ama Namin / Our Father / Pater Noster
Ama namin, sumasalangit Ka,
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo,
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa Langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Amen.

Doxology
[Sapagkat sa Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian
Ngayon at magpakailanman. ]

Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria
 Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala
naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
 ipanalangin mo kaming makasalanan,
 ngayon at kung kami y mamamatay. Siya nawa.

Another  version of
Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria
Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.


Another  version of
Aba Ginoong Maria! / Hail Mary / Ave Maria
Aba Ginoong Maria! Napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod ka pong Pinagpala sa babaeng lahat at
pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus.
 Santa Maria Ina ng Diyos,
ipanalangin mo po kaming makasalanan,
ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.


Luwalhati sa Ama / Glory Be / Gloria Patri
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at
magpakilan pa man sa walang hanggan.
Siya nama.

Another version of
Luwalhati sa Ama / Glory Be / Gloria Patri
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at
magpakailan pa man sa walang hanggan.
Siya nawa.

Another version of
Luwalhati sa Ama / Glory Be / Gloria Patri
Luwalhati sa Ama,
Sa Anak,
At sa Diyos Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una,
Ngayon at magpakailanman
Sa walang hanggan.
Amen.

Another version of
Luwalhati sa Ama / Glory Be / Gloria Patri
Lualhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo.
Kapara nang sa unang-una,
 ngayon at magpakailan man,
magpasawalang hanggan. Siya nawa.

Panalangin ng Fatima / O Hesus ko / Oh My Jesus
O Hesus ko, patawarin Mo ang aming mga sala. Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno.
Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala.

Another version of
Dasal sa Fatima / O Hesus ko / Oh My Jesus
O Hesus ko, patawarin Mo kami sa apoy ng Impiyerno.
Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo.
 Lalung-lao na yaong mga walang nakakaalala. Amen.


Aba Po Santa Mariang Hari / Hail Holy Queen / Salve Regina
Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis
dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin,
 ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

 V. Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
R. Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.


Another version of
Aba Po Santa Mariang Hari / Hail Holy Queen / Salve Regina
Aba Po Santa Mariang Hari, Inang ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan;
Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin,
pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis
dini sa lupang bayang kahapis-hapis.
Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin,
ang mga mata mong maawain,
at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin,
 ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

V.Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
R.Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.Pagtapos ng dasal...

Manalangin tayo:

Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhya mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan sa amin; kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; alang-alang kay Hesukristo Panginoon namin; na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Siya nawa. Amen.Final Prayer
Panalangin. Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na Anak Mo
ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't kabuhayang
walang hanggang sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao,
pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli,
ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo,
na sa pagninilaynilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen
ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na hamimbawang nalalarawan doon,
kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin;
alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin;
na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay
at naghahari magpasawalang hanggan.
Siya nawa.
Amen.

Ang mga Misteryo ng Kabanal-banalang Santo Rosaryo / The Mysteries of the Most Holy Rosary
                                  
Ang mga Misteryo ng Tuwa / The Joyful Mysteries
(Lunes at Sabado)
1)Ang pagbati ng Angel sa Mahal na Birhen
The Annunciation

Luke 1:35 
2) Ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Sta. Isabe
The Visitation

Luke 1:39-56 
3) Ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos
The Nativity

Luke 2:1-20 
4) Ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos
The Presentation

Luke 2:22-39 
5) Ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50
 
  Ang mga Misteryo ng Liwanag / The Luminous Mysteries
(Hwebes)
1)Sa kanyang binyag sa ilog Jordan
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34 
2) Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana
The Miracle at Cana

John 2:1-12 
3) Sa kanyang pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50 
4) Sa kanyang Pagbabagong-anyo
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36 
5) Sa kanyang pagtatatag ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag na Sakramental ng Misteryo Paskawal
The Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20


Ang mga Misteryo ng Hapis / The Sorrowful Mysteries
(Martes at Biyernes)
1)Ang panalangin ni Hesus sa Halamanan
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46 
2) Ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1 
3) Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Hesus
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3 
4) Ang pagpapasan ng krus ni Hesus
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17 
5) Ang pagkapako at pagkamatay ni Hesus sa krus
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30
                                   
            
Ang mga Misteryo ng Luwalhati  / The Glorious Mysteries
(Myerkules at Linggo)
1) Ang pagkabuhay muli ni Hesukristo
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18 
2) Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11 
3) Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41 
4) Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen 
The Assumption
 
5) Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen
The Coronation of Mary

                                                                                                                      

How to pray the Rosary
1. Sa Ngalan Ng Ama (Sign of the Cross / Signum Crucis) 
2. Sumasampalataya (Apostles' Creed / Credo) 
3. Ama Namin (Our Father / Pater Noster) 
4. 3 Aba Ginoong Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
5. Luwalhati sa Ama (Glory Be / Gloria Patri) 
6. Announce the Misteryo 1 
7. Ama Namin 
8. 10 Aba Ginoong Maria 
9. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko (Oh, My Jesus) 
10. Announce Misteryo 2 
11. Ama Namin 
12. 10 Aba Ginoong Maria 
13. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko 
14. Announce Misteryo 3 
15. Ama Namin 
16. 10 Aba Ginoong Maria 
17. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko 
18. Announce Misteryo 4 
19. Ama Namin 
20. 10 Aba Ginoong Maria 
21. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko 
22. Announce Misteryo 5 
23. Ama Namin 
24. 10 Aba Ginoong Maria 
25. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko 
26. Aba Po Santa Mariang Hari (Hail Holy Queen / Salve Regina) 
For the Intentions and protection of our Holy Father: 
27. Ama Namin (Our Father / Pater Noster) 
Aba Ginoong Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
Luwalhati sa Ama (Glory Be / Gloria Patri) 
28. Sa Ngalan Ng Ama (Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos,Amang makapangyayari sa lahat,na may gawa ng langit at lupa,ng lahat ng nakikita at di nakikita.

At sa iisang Panginoong Hesukristo Bugtong na Anak ng Diyos.Nagmumula sa Amabago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoobuhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama:na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasanay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santokay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. At muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Kasulatan. Umakyat sa langit: naluluklok sa kanan ng Ama. At pariritong muli puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay:na ang kaharian niya'y walang hanggan.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay:na nanggagaling sa Ama at sa Anak:na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak:na nagsalita sa pamamagitan ng mga Propeta.

Sumasampalataya ako sa iisang Iglesyang banal, katolika at apostolika.

At sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhayng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.


The Mass

Priest: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

People: Amen.

The priest greets the people:

Priest: Sumainyo ang Panginoon.

People:  At sumaiyo rin.

The priest gives an introduction, and invites the people to examine their consciences.

All: Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

The priest gives the absolution:

Priest: Kaawaan tayo ng makapangyaríhang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

People: Amen.

Priest: Panginoón, kaawaan mo kami.

People: Panginoón, kaawaan mo kami.

Priest: Kristo, kaawaan mo kami.

People: Kristo, kaawaan mo kami.

Priest: Panginoón, kaawaan mo kami.

People: Panginoón, kaawaan mo kami.

On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used

Priest: Papuri sa Diyos sa kaitaasan

All: At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang pakapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagka’t ikaw lamang ang banal ikaw lamang, O Hesukristo, ang Kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.

More   /    Dagdag pa...

Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa / The Chaplet of Divine Mercy

Version 1
Sign of the Cross

+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

                                                       Ama Namin / Our Father

Ama namin, Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at paki-adya mo kami sa lahat ng masasa.  Amen.

                                                 Aba Ginoong Maria! / Hail Mary

Aba Ginoong Maria! Napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod ka pong Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

                                 Sumasampalataya ako sa Diyos / The Apostles' Creed

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat; nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.  Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.  Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan.  Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao.  At sa buhay na walang hanggan.  Amen.

(DASALIN SA MGA BUTIL NG ROSARYO)

Sa lahat ng butil ng Ama Namin / Our Father beads
ay dasalin ang mga panalangin na ito:

Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Hesukristo, na aming Panginoon at manunubos.

Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukob.

Sa lahat ng butil ng Aba Ginoong Maria / Hail Mary beads
ay dasalin ang mga panalanging ito:

Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus,

Kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob.

Bilang pangwakas ay dasalin ng tatlong ulit ang panalanging ito:
(After the 5 decades pray each prayer 3 times:)

Banal na Diyos, Banal na puspos ng kapangyarihan, Banal na walang hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.

O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.

+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa / The Chaplet of Divine Mercy

Version 2
Sign of the Cross

+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak,  Diyos Espiritu Santo. Amen.

Dasalin ang isang Ama Namin, iasang Aba Ginoong Maria, Tatlong Lualhati at isang Sumasampalataya.

Panalangin sa lahat ng Ama Namin / Our Father beads:
Ama na walang hanggan, iniaalay ko sa lyo kaluluwa't katawan
ko sa pamamagitan ng anak Mong si Hesukristo, bilang tagapagligtas ko, daan ng katotohanan patungo sa kaluwalhatian at sa lyong kaharian Ama,
nananalig kami sa Iyo na sa pamamagitan ni Hesukristo
ay dininggin Mo ang aming panambitan.

Panalangin sa mga butil ng Aba Ginoong Maria / Hail Mary beads:
Para sa sala ng sandaigdigan at sa
kapagpapatawad ng lahat ng tao,
Kaawaaan Mo kami Panginoon kong Hesukristo.

Pangwakas, Dasalin ng 3 ulit:
Banal na Diyos, Banal na puspos ng
kapangyarihan, Banal na walang hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.
O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.

+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak,  Diyos Espiritu Santo. Amen.