The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Aiysyen Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Haitian Creole French, Kreyol, or Krèyol ayisyen.

This language is spoken by almost 7,000,000 people in Haiti. It is also spoken in the Bahamas, Cayman Islands, French Guiana, Dominican Republic, Guadeloupe, and Puerto Rico.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.

Contents

+ The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ Father, Son, and Holy Spirit

The Apostles' Creed / Credo

Papa Nou / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Papa nou ki nan sièl la,
Nou mandé pou yo toujou réspékté non ou.
Vi-n tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonté ou so latè,
tankou yo fè-l nan sièl la.
Manjé nou bézouin an, ban nou-l jòdi-a.
Padonnin tout mal nou fè,
minm jan nou padonnin moun ki fè nou mal.
Pa kité nou nan pozision pou-n tonbé nan tantasion,
min, délivré nou anba Satan.
Paské, sé pou ou tout otorité, tout pouvoua ak tout louanj,
dépi tout tan ak pou tout tan.
Amèn.

Papa Nou / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Papa-nou ki an syèl-la,
Non’w, i a sanktifié
Bondyé Rényé !
Volonté’w, I a fèt asou latè
Kon adan syèl-la.
Pen-an nou ni bizwen chak jou-a,
Ban ou-i jòdi-a.
Padoné-nou tò-nou,
Mannyè nou ka padoné
Tout tò lézòt fè nou.
Pa kité nou tonbé anba tantasyon,
Men tiré-nou anba tou sa ki mové. Amen.

Papa Nou / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Notre Père en haïtien :

Papa nou ki nan Sièl-la,
Sé pou yo réspékté non ou,
Sé pou yo rékonet sé ou ki roua,
Sé pou volonté ou fèt Sièlla.
Pin nou bézouin chak jou-a ban nou li jodi-a.
Padoné sa nou fèou, tankou nou padoné
Moun ki fè nou ki chóy.
Pa kité nou pran nan pièj,
Min délivré nou ak sa ki mal. Amen.

Papa Nou / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

9. Papa nou ki nan sièl la,
ké non ou va sanktifié.
10. Rouayom ou vini.
Ké volonté ou vi-n fèt sou la tè,
minm jan li yé nan sièl la.
11. Ba nou jodi-a pin mou bézouin chak jou.
12. É Padonnin dèt nou yo,
tankou nou padonnin moun you ki doué nou.
13. Pa minnin nou nan tantasion,
min délivré nou anba malin an:
paské rouayom, é puisans, é la gloua sé
pou ou pou toujou. Amèn.


Papa Nou / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

6:9 Papa nou ki nan syèl la.
Nou mande pou yo toujou respekte non ou.
6:10 Vin tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonte ou sou latè,
tankou yo fè l' nan syèl la.
6:11 Manje nou bezwen an, ban nou l' jòdi a.
6:12 Padonnen tout sa nou fè ki mal,
menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.
6:13 Pa kite nou nan pozisyon pou n' tonbe nan tantasyon,
men, delivre nou anba Satan.
Paske, se pou ou tout otorite,
tout pouvwa ak tout lwanj,
depi tout tan ak pou tout tan. Amèn.

Papa Nou / Notre Père / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Papa nou ki nan sièl!
Notre Père, qui es aux cieux

Ké non ou jouinn tout réspè
que ton nom soit sanctifié

Ké règn ou vini;
que ton règne vienne

ké volonté ou akonpli
que ta volonté soit faite

sou tè a tankou nan sièl.
sur la terre comme au ciel.

Ban nou, jodi a, pin chakjou nou;
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Padonnin nou péché nou, tankou nou
padonnin moun ki ofansé nou;

Pardonne-nous nos offences comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés

Pa minnin nou nan tantasion,
Et ne nous soumets pas à la tentation,

min délivré nou an-ba Malin an.
mais délivre-nous du mal,

Paské règn, puisans, avèk la gloua sé pou ou nan tout létènité. Amèn.
car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.

Hail Mary / Ave Maria

Glory Be to the Father / Gloria Patri

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

The Luminous Mysteries

The Sorrowful Mysteries

The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. (The Apostles' Creed / Credo)
3. Papa Nou (Our Father / Pater Noster)
4. 3 (Hail Mary / Ave Maria)
5. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Papa Nou
8. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
9. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Papa Nou
12. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
13. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Papa Nou
16. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
17. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Papa Nou
20. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
21. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Papa Nou
24. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
25. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Papa Nou (Our Father / Pater Noster)
27. (Hail Mary / Ave Maria)
27. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed / Credo

Nuit Pèzib, Nuit Se Sant / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Nuit Pèzib, Nuit Se Sant
Silent Night


Nuit pèzib, nuit se sant,
tout sa kal, tout sa klè
toutotou vyèy-sa, manman e bèbè
pitit sant ki janti e dou
dormi nan lapè de syèl
dorminan lapè de syèl.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox