The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Algherese (Catalan-Valencian-Balear) Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is a dialect of Catalan-Valencian-Balear.

This language is spoken by people on the northwest coast of Sardinia, Italy in Alghero.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.


See Also

Bacavès Rosary Prayers
Català Rosary Prayers
Mallorqui Catalán Rosary Prayers
Mallorqui Rosary Prayers
Valencià Catalán Rosary Prayers
Valencia Rosary Prayers

Contents

+ The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ En el nom del Pare i del Fill i de l'Espirit Sant. Amén.

Professió Apostòlica De La Fe / The Apostles' Creed / Credo

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant,
nasqué de Maria verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,
mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d'entre els morts;
se'n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l'Esperit Sant;
la santa mare església catòlica,
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.

Pare Nostro / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Pare nostro,
que sés en lo cel,
sia santificat lo teu nom,
vengui a nosaltros lo tou regn.
Sia feta la tua voluntat,
com en lo cel així en la terra.
Dona-nos avui lo pa nostro de cada dia,
i perdona-nos los nostros pecats,
així com nosaltros perdonem a los nostros enemics.
No nos deixis caure en tentació ma llibera-nos de cada mal.
Així sigui.

Pare Nostro / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Pare nostre del cel, santifica el teu nom,
vingui el teu Regne,
que es faci la teva voluntat
aquí a la terra com es fa en el cel.
Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia;
perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen;
no permetis que caiguem en la temptació,
i allibera'ns del mal. Amem.

Dios te salve, Maria / Hail Mary / Ave Maria

Dios te salve, Maria,
llena eres de gracia, el
Señor es contigo;
bendita tu eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu ventre Jesus.
Sancta Maria, madre de Dios,
ruega por nosatras
pacadores ahora y en la
hora de nuestra muetra.
Amen.

Glory Be to the Father / Gloria Patri

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

The Luminous Mysteries

The Sorrowful Mysteries

The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. (The Apostles' Creed / Credo)
3. Pare Nostro (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Dios te salve, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Pare Nostro
8. 10 Dios te salve, Maria
9. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Pare Nostro
12. 10 Dios te salve, Maria
13. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Pare Nostro
16. 10 Dios te salve, Maria
17. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Pare Nostro
20. 10 Dios te salve, Maria
21. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Pare Nostro
24. 10 Dios te salve, Maria
25. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Pare Nostro (Our Father / Pater Noster)
27. Dios te salve, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Yo Confesse / I Confess / Confiteor

...que he pecat per culpa meua de pensament, paraula, obra i omissió.
"... I have sinned ... in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; ..."
Per això, demane a la Verge Maria, Mare de Deu, als àngels i als sants,... que pregueu per mi a Deu nostre Senyor.
"I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints,...to pray for me to the Lord our God."


Yo confesse a Deu totpoderós i a vosatres,

germans, que he pecat per culpa meua de

pensament, paraula, obra i omissió. Per això,

demane a la Verge Maria, Mare de Deu, als

àngels i als sants, i a vosatres, germans, que

pregueu per mi a Deu nostre Senyor.

Senyor, tin pietat / Lord, have Mercy / Kyrie

S.-Senyor, tin pietat.
P.- Senyor, tin pietat.

S.- Crist, tin pietat.
P.- Crist, tin pietat.

S.-Senyor, tin pietat.
P.- Senyor, tin pietat.

Glòria a Deu / Glory to God in the Highest / Gloria

Glòria a Deu en el cel,
i en la terra pau als hòmens
que ama el Senyor.

T'alabem, te beneïm, t'adorem, teglorifiquem,
te donem gràcies, per la teua immensa glòria,
Senyor Deu, Rei celestial,
Deu Pare omnipotent.
Senyor, Fill Unigènit Jesucrist,
Senyor Deu, Corder de Deu, Fill del Pare:

Tu, que lleves el pecat del món,
tin pietat de nosatres.

Tu, que lleves el pecat del món,
acull la nostra súplica.

Tu, que t'assentes a la dreta del Pare,
tin pietat de nosatres.

Perque tu eres l'únic Sant,
tu, l'únic Senyor,
tu, l'únic Altíssim, Jesucrist,
ab l'Espirit Sant, en la glòria de Deu Pare.
Amén.

El Credo de Nicea / The Nicene Creed / Credo

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat,
no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare: per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els homes, i per la nostra salvació davallá del cel. I, per obra de
I'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria,
i es féu home.
Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat,
i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel,
on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurreccíó dels morts,
i la vida de la glória. Amén.

Sant, Sant, Sant / Holy, Holy, Holy / Sanctus

P.- Sant, Sant, Sant és el Senyor, Deu de l'univers.


El cel i la terra estan plens de la teua glòria.


Hosanna en el cel.


Beneït el qui ve en nom del Senyor.


Hosanna en el cel.

Pare nostre / Our Father / Pater Noster

Pare nostre, que estàs en el cel;
santificat siga el teu nom;
vinga a nosatres el teu regne;
faça's la teua voluntat aixina
en la terra com en el cel.
Dona-nos hui el nostre pa de cada dia;
i perdona les nostres ofenses, aixina
com també nosatres perdonem als nostres ofensors;
no deixes que caigam en tentació,
i lliura-nos del mal. Amén.

S.- Lliura-nos, Senyor, de tots els mals...
el nostre salvador.
P.- Perque són teus per a sempre el regne, el poder i la glòria.

Corder de Deu / Lamb of God / Agnus Dei

John 1:29, 36
Apocalypse 5:6-14
Apocalypse 7:9-17

Corder de Deu...
Lamb of God...
The Sacrificial Lamb Bound for Death
Exodus 29:38-42
Matthew 27:28-29
Corder de Deu...
Lamb of God...
The Passover Sacrifice Prefigures the Crucifixion
Exodus 12:5-14
John 19:25-37
Corder de Deu...
Lamb of God...
Isaac Carrying the Wood for the Sacrifice
Jesus Carrying the Wood for His Sacrifice
Genesis 22:2-18
John 19:17


P.- Corder de Deu, que lleves el pecat del món, tin pietat de nosatres.
P.- Corder de Deu, que lleves el pecat del món, tin pietat de nosatres.
P.- Corder de Deu, que lleves el pecat del món, dona-nos la pau.

S.- Mireu el Corder de Deu, mireu el qui lleva el pecat del món:
P.- Senyor, no soc digne de que entres en ma casa; dis-ho només de paraula i serà salva la meua ànima.

Santa Nit / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20
(Catalan version)

Santa Nit
Silent Night

Santa nit!, plàcida nit!
els pastors han sentit
l'alleluia que els àngels cantant
en el món han estat escampant:
El Messies és nat!
El Messies és nat!

Santa nit!, plàcida nit!
Ja està tot adormit;
vetlla sols en la cambra bressant
dolça Mare que al Nin va cantant;
dorm en pau i repòs,
dorm en pau i repòs.

Santa nit!, plàcida nit!
El Jesús, tan petit,
és el Déu, Ser Suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir,
per l'home redimir.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox