The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Amoy Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is a dialect of Chinese, Min Nan.

This language is spoken by people in Taiwan, China, Malaysia, and Brunei.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.

Contents

+ The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ Father, Son, and Holy Spirit

The Apostles' Creed / Credo


Goán ê Pē / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Goán ê Pē, toà tī thi-nih, Goān lí ê miâ tsòe sèng;
10 Lí ê kok lîm-kàu. Lí é chí-ì tiόh chiá, tī tōe-nih chhin-chhiū tī thi-nih.
11 Só tiόh-ēng ê bí-niû kin-â-jit hō goán;
12 Goán sià-bián tek-tsōe goán ê lâng, kiû sià-bián goán ê tsōe;
13 Bόh-tit hō goán tú-tiόh chhì, tiόh kiù goán chhut phái;
in-ūi kok, koân-lêng, êng-kng lóng sī lí-ê kàu tāi-tāi;
sim só goān.

Goán ê Pē / Goán tī thi-nh ê Pē / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

9 Só-í lín tih án-ni kî-tó:
Goán tī thi-nh ê Pē, Goān lí e mia sèng.
10 Lí ê kok lîm-kàu. Lí é chí-ì tit chiá, tī tōe-nh chhin-chhiū tī thi-nh.
11 Goán é jt-st, kiná-jt hō goán
12 Sià-bián goán ê ko-hū, chhin-chhiū goán ih ū sià-bián ko-hū goán ê lâng.
13 Bh-tit chhōa goán jp tī chhì, tih kiù goán jīp tī chhì,
tih kiù goán thoat-lī hit ê phái-ê.

Hail Mary / Ave Maria

Glory Be to the Father / Gloria Patri

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

The Luminous Mysteries

The Sorrowful Mysteries

The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. (The Apostles' Creed / Credo)
3. Goán ê Pē (Our Father / Pater Noster)
4. 3 (Hail Mary / Ave Maria)
5. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Goán ê Pē
8. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
9. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Goán ê Pē
12. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
13. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Goán ê Pē
16. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
17. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Goán ê Pē
20. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
21. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Goán ê Pē
24. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
25. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Goán ê Pē (Our Father / Pater Noster)
27. (Hail Mary / Ave Maria)
27. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox