The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Anglo-Saxon Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Old English.

This extinct language was spoken by people in England and southern Scotland between the mid-5th century and the mid-12th century. It is considered a West Germanic language closely related to Old Frisian.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.

Contents

+ The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ Father, Son, and Holy Spirit

The Apostles' Creed / Credo


Fǣðer ūre / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Fǣðer ūre, þū þe eart on heofonum;
Sī þīn nāma gehālgod,
tō becume þīn rīce,
gewurþe þīn willa,
on eorðan swā swā on heofonum.
ūrne gedæghwamlican hlāf syle ūs tōdæg,
and forgyf ūs ūre gyltas,
swā swā wē forgyfað ūrum gyltendum,
and ne gelǣd þū ūs on costnunge:
ac ālȳs ūs of yfele, sōþlice.

Nal Wes ðu, Maria / Hail Mary / Ave Maria

Nal Wes ðu,Maria, mid gyfe gefylled, Drihten midðe.
Đu eart gebletsoð on wifum and
gebletsod ðines innoðes wæstm, se Næland.
Nalige Maria, Godes modor
gebide for us synfullum,
nu and on pære tide ures forðsiðes. Amen.

Glory Be to the Father / Gloria Patri

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

The Luminous Mysteries

The Sorrowful Mysteries

The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. (The Apostles' Creed / Credo)
3. Fǣðer ūre (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Nal Wes ðu, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Fǣðer ūre
8. 10 Nal Wes ðu, Maria
9. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Fǣðer ūre
12. 10 Nal Wes ðu, Maria
13. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Fǣðer ūre
16. 10 Nal Wes ðu, Maria
17. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Fǣðer ūre
20. 10 Nal Wes ðu, Maria
21. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Fǣðer ūre
24. 10 Nal Wes ðu, Maria
25. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Fǣðer ūre (Our Father / Pater Noster)
27. Nal Wes ðu, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed / Credo

Stille Nacht, Hillige Nacht / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Stille Nacht, Hillige Nacht
Silent Night

Stille nacht, hillige nacht
kom yn glâns, kom mei macht;
nim oer de ieuwen yn dreamen ús mei,
doe't in Bern yn 'e earmoede lei
fan in skuldige wrâld,
fan in skuldige wrâld.

Stille nacht, hillige nacht,
Hoeders, hâld trou de wacht.
Sjoch de krêbe, de doeken, it strie,
Sjoch ús Hear, dy't gjin herberge hie,
yn in skeamele stâl,
yn in skeamele stâl.

Stille nacht, hillige nacht,
hillich Bern, kom mei macht.
Ingels, sjong dan heech en hoar
oan ús hert de frede foar
fan de hillige nacht,
fan de hillige nacht.

Stille Nacht, Hillige Nacht / Silent Night / Stille Nacht

Stille nacht, hillige nacht,
stjerreglâns, ingle wacht
't Bern dat mannichten silligje sil,
dreamt yn 't krebke en glimket sa stil,
rêst yn sillige slom
rêst yn sillige slom.

Helpleas Bern, Hillich Bern,
ek foar ús, fier ferlern,
kaam it del út Syn hearlike ryk,
waard it lyts en oan earmen allyk;
joech ús 't libben werom,
joech ús 't libben werom.

Stille nacht, Hillige nacht,
ierde heil, fred' en ljacht.
Bring, mei 't ing'le halleluja
tank en gloarje dy Kening ta:
sjong, ferlosten, Syn rom,
sjong, ferlosten, Syn rom!

Stille Nacht, Hillige Nacht / Silent Night / Stille Nacht

Stille, nacht, hillige nacht,
Heech oer 't fjild, himelljacht,
't Bernke yn 'e krêbbe,
it slommet sa swiet,
Glimkjend yn sliep ta it ingleliet;
Lyts en dochs wûnder fan krêft,
Slomje no bernke, sliep sêft.

Stille nacht, Hillige nacht,
D' ierde jout lúst'rjend acht,
Fier oer de loft giet it boadskip rûn,
God hat wer nocht oan de minsken fûn,
Frede is d' ierde biskern,
Frede oan ús fan dit bern.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox