The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Aramaic Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Chaldean neo-Aramaic, Chaldean, Kildani, Kaldaya, Neo-Chaldean, Modern Chaldean, Sureth Soorith, Soorath, Suras, Lishana Kaldaya, Fellihi, and Fallani.

It is spoken by about 110,000 people in Iraq. Worldwide, this langage is spoken by about 206,000 people in Turkey, Syria, Sweden, Australia, Belgium, Lebanon, Germany, Canada and the USA.


See Also

Ar`a*ma"ic, a. Etym: [See Aramæan, a.]

Defn: Pertaining to Aram, or to the territory, inhabitants, language, or literature of Syria and Mesopotamia; Aramæan; -- specifically applied to the northern branch of the Semitic family of languages, including Syriac and Chaldee.Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.

Contents

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ


+ Sign of the Cross / + Signum Crucis

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ

b'shem ava wavra wruHa dh'qodsha (Syriac/Aramaic)

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ / The Apostles' Creed / Credo

ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ.

ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ.

ܘܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ

ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ

ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ

ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ

ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ

ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ

ܝܠܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ

ܘܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܘܗܝ

ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ

ܗܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ

ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܘܐܬܓܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ

ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܝܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ

ܘܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ

ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒܐ

ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ

ܘܬܘܒ ܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ

ܠܡܕܢ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝ̈ܬܐ

ܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ.

ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ.

ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܩ

ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ.

ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ

ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ.

ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ.

ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ

ܘܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ.

ܐܡܝܢ

Aboon dbashmayo / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4
(Syriac)

Aboon dbashmayo,
Our Father Who art in Heaven

Nethcadash shmokh,
hallowed be Thy name.

teethe malkoothokh,
Thy Kingdom come,

nehwe sebyonokh,
Thy will be done;

aykano Dbashmayo off bar'o.
as in Heaven, so on earth.

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono,
Give us our needful bread this day.

washbook lan howbain wahtohainabwoon d'bwashmayo
And forgive us our debts (offenses and sins),

aykano doff hnan shbakn il hayobain
as we also have forgiven our debtors (debtors in sin).

lo thaalan il nessyoono elo fasson men beesho
And bring us not into temptation, but deliver us from evil.

Amen.
Amen.

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ / Our Father / Pater Noster

(Syriac Aramaic liturgical version)

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ

ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ

ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ

ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ

ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ

ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ

ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ

ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ

ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ

ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ

ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ

ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ

ܐܡܝܢ܀

Abbun D'bishmayya / Our Father / Pater Noster

[Talmidic Jewish Aramaic]

Abbun d'bishmayya
Our Father, who is in Heaven

yitqadesh shmakh
Sanctified be your Name!

titey malkhutakh
May Your kingdom come;

tihey re`utakh
May Your will be done,

heykhma debishmayya
Just as it is in Heaven,

keyn af be’ar`a
So also upon the earth.

lachman deme’ar`a
Our Bread, which is from the earth,

hab lan yoma deyn umachra
Give us day by day.

ushbaq lan chobayn
And forgive us our sins,

heykhma de’af shebaqnan lechayyabayn
Just as we should forgive our debtors.

we’al ta`eylan lenisayuna
And do not bring us to trial,

ela atseylan min bisha
Rather deliver us from evil.

Amin.
Amen.

Abwun Dvashmaya / Our Father / Pater Noster

Abwun dvashmaya (Our Father who is in heaven.)
abwun = our Father
d-va-shmaya = of whom/which - in - heaven

Nethqadash shmakh (May your name be holy.)
nethqadash = will be holy
shmakh = your name Note: The imperfect or "future" tense can be used in some cases as an adjuration, i.e. "May so-and-so happen."

Tethe malkuthakh (May your kingdom come.)
tethe = it will come
malkuthakh = your kingdom

Nehweh tsevyanakh (May your will be [done])
nehweh = it will be
tsevyanakh = "your will" or "your desire" Note: This literally means closest to "Your will will be" which is awkward in English at best.

Aykana dvashmaya (As it is in heaven)
aykana = like, as
d-va-shmaya = of whom/which - in - heaven

Af bar`a (Also [be] on the earth)
af = also
b-ar`a = in/on - the earth

Hav lan lakhma (Give us bread)
hav = give
lan = to us
lakhma = bread

Dsoonqanan yomana (Every day)
d-soonqanan = of which (is) - constant
yomana = daily or "every day"

Ushvuq lan khaubeyn (And forgive our sins)
u-shvuq = and allow/forgive
lan = unto us
khaybeyn = our sins/debts/shortcommings

Aykana d'af khnan(Also as we)
aykana = like
d-af = in the same manner - also
khnan = we

Shvaqan lkhaiveyn (Have forgiven sinners)
shvaqan = we've forgiven
l-khaiveyn = unto - sinners/debtors/the guilty, etc.

U'la te`lan lnisyouna (And don't lead us into danger.)
u-la = and - not
te`lan = lead us
l-nisyouna = unto - danger/temptation

Ela patsan men bisha (But deliver us from evil)
ela = but
patsan = deliver us
men = from
bisha = evil

Metul d'dheelakh hee malkootha (Because the Kingdom is yours.)
metul = because
d-dheelakh = of which - "yours" (it's a grammatical construct signifying ownership)
hee = is
malkootha = kingdom

Ukhaila utheshbookhtha (And the power, and the glory)
u-khaila = and - power
u-theshbooktha = and- glory

`Alam l`almeen (Forever; To eternity)
`alam = forever
l-`almeen = unto - the ages (idiom. "eternity")

Ameyn (Amen) = "truly" or "it is truth!" traditional ending to prayer or an oath (e.g. "ameyn ameyn amarna lakh" =
"Truly, truly, I am telling you!")

A Woon D'wash-maya / Our Father / Pater Noster

A woon = Our Father
d'wash-maya = who [is] in the heavens
nith-ka-dash = holy be
shmakh = Your name.
tay thay = Let come
mal coo-thakh = Your kingdom.
neway = Let be
sev-ya-nakh = Your desire [or will].
ai-ken na = even as in
d'wash-maya = heavens
op barah = so on earth
hawlan = give us
lakh-ma = bread
d'soon-ka-nan = that we need
yaw mana = day to day
wash wok-lan = forgive us
kho-bain = our offenses
ai-ken na = even as
dap-kha nan = we also have
sh-wak-en = forgiven
el kha-ya-uen = our offenders
oo-la = let not
ta-lan = us enter
el nis-yona = into temptation
el la = but
pa-san = part us
men bee-sha = from evil [error]
mit-thol = because
d'lakh = yours
hee = are
mal-cootha = dominion
oo-khayla = and authority
oo-tish-bokh ta = and glory [songs]
el al-am = from ages
al-meen = through ages
a-men = sealed in trust, faith and truth.

Abwûn d'bwaschmâja / Our Father / Pater Noster

Abwûn d'bwaschmâja
Nethkâdasch schmach
Têtê malkuthach
Nehwê tzevjânach aikâna d'bwaschmâja af b'arha
Hawvlân lachma d'sûnkanân jaomâna
Waschboklân chaubên (wachtahên) aikâna daf chnân schvoken l'chaijabên
Wela tachlân l'nesjuna ela patzân min bischa
Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta l'ahlâm almîn.
Amên.

Abwoon d'bwashmaya / Our Father / Pater Noster

Abwoon d'bwashmaya,
Nethqadash shmakh,
Teytey malkuthakh.
Nehwey tzevyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.
Wela tahlan l'nesyuna.
Ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin.
Amen.

אַבָּא / Our Father / Pater Noster

אַבָּא

יִתְקַדַּשׁ שְׁמָךְ

תֵּיתֵי מַלְכוּתָךְ

לַחֲמַנָא דִּי מִסְתְּיָא

הַב לַנָא יוֹמַא דְנָה

וּשְׁבֹק לַנָא חוֹבַינָא

כְּדִי שְׁבַקְנָא לְחַיָּבַינָא

וְלָא תַּעֲלִנָּא לְנִסְיוֹנָא

אַבָּא / Our Father / Pater Noster

אַבָּא

יִתְקַדַּשׁ שְׁמָךְ

תֵּיתֵי מַלְכוּתָךְ

לַחֲמָן דְּמִסְתְּיָא

הַב לָן יוֹמַא דֵן

וּשְׁבֹק לָן חוֹבֵינָן

כְּדִי שְׁבַקְנָן לְחַיָּבֵינָן

וְלָא תַּעֲלִנָּן לְנִסְיוֹן

Abun d'bashmayo / Our Father / Pater Noster

(Syrian-Aramaic)

Abun d'bashmayo
Neth kadash ishmoch
Tithe malkuthog
Nehwe sebjonog
Aykano d'bashmayo
Of bar'o
Hab lan laghmo d'sunkonan yawmono
Washboek lan ghauwbayn
Waghtohain
Aykano dof ghnan
Shbakan lghayobain
Oelo ta'el lan lnesjoeno
Elo fason lan men biesho
Metul diloch ie malkoetho
Oe ghaylo teshbughto
Hoel 'olam 'olmien
Amien

Avoonan dbishmaya / Our Father / Pater Noster

Avoonan dbishmaya
Yetqadash shmakh
Titeh malkoutakh
Yehee sevyonakh
Heykama dbishmaya af bar-aa

Hablan lahma
dsoonqanan yaomana
Washvooq lan hoveynan
Heykama daf hnan
Shbaqnan Ihayoveynan
Wla t-eelan linissyoona
Ella passyanmin beeshta

Mittol dilakh-hee malkoota
w-heyla w-teshboohta
I-aalam aalmin Amin.

Aboon Dibashmayo / Our Father / Pater Noster

Aboon Dibashmayo
Nitkadash shmokh
Titeh Malkoto
Nehweh sibyono
aykano dibashmayo
of waryo hablan
lahmo dssin konan
yawmono wa shbooklan
hawbayen wahto hayen
aykano dof hnan
shbakn l hayo bayen
lo ta lan le nisyoono
eno fasolan
min bisho metool
dilokhey malkoto
haylo tish bohto
olam olmeen ameen.

ABUNA DI BISHEMAYA / Our Father / Pater Noster

ABUNA DI BISHEMAYA
ITQADDASH SHEMAK
TETE MALKUTAK
TITABED REUTAK
KEDI BI SHEMAYA KAN BAARA
LAJMANA HAB LANA SEKEM YOM BEYOMA
USHEBOK LANA JOBEINA
KEDI AF ANAJNA SHEBAKNA LEJEIBINA
WEAL TAALNA LENISION
ELA PESHINA MIN BISHA

Avvon d-bish-maiya / Our Father / Pater Noster

Avvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh.
Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh:
ei-chana d'bish-maiya: ap b'ar-ah.
Haw lan lakh-ma d'soonqa-nan yoo-mana.
O'shwooq lan kho-bein:
ei-chana d'ap kh'nan shwiq-qan l'khaya-ween.
Oo'la te-ellan l'niss-yoona:
il-la paç-çan min beesha.
Mid-til de-di-lukh hai mal-choota
oo khai-la oo tush-bookh-ta
l'alam al-mein.
Aa-meen.

Avoon de-bish-ma'ia / Our Father / Pater Noster (Galilea-Arameic)

Avoon de-bish-ma'ia
Nit ka-dash shim-mooch
Tih-tih mal-kootoo
Neh weh sev-ya-nooch
Ai-chana de-bish-ma'ia
Ap bar-a
Hah lan lach-ma de soonka-nan yo-mana
Oshock-lan cho-bén:
ai-chana de-ap chnan shvakkan le-cha-ya-wén
Ola ta-elan le nishoona:
Il la passan min biesha
Mit-til de-di-looch hai mal-koota
oo-chela oo tish-bóch-ta
Le-alam al-mien
Amien

[Written in English phonetic spelling. The letters é and ó are pronounced like long sounds (ay and ow), A is pronounced as AH and CH is pronounced like a Spanish J.]

Abwoon d'bwashmaya / Our Father / Pater Noster

Abwoon d'bwashmaya,
Nethqadash shmakh,
Teytey malkuthakh.
Nehwey tzevyanach
aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.
Wela tahlan l'nesyuna.
Ela patzan min bisha.
Amen.

АВун дБишмэйя / Our Father / Pater Noster

АВун дБишмэйя
ниткаддаш ш’мaХ
тэ’тэ малькутаХ
ниhвэ СеВйанаХ
айканна дБишмэйя
аП бар’а
hаВ лан лахма
д’сунканан йавмана
вашВок лан хавбэйн
айканна дэ-аП хнан
ш’Вакин л’хайаВэйн
в-ла та’элан л’нисйона
илла ПаССан мин биша
миттиль дэдилаХ hи
малькута ухайла
утишбохта
л’алам алльмин.
Амэн.

Aboun Dbashmayo / Our Father / Pater Noster

Aboun dbashmayo
nétqadash shmokh
tithé malkoutokh.
Nehwé sebyonokh aykano dbashmayo.
Of baro hablan lahmo dsounqonan yawmono
washbouq lan hawbayn wahtohayn,
aykano dof hnan shbaqn hayobayn.
Wlo talan nésyouno,
élo fason men bisho.
Amin.

Aboon Dabashmaya / Our Father / Pater Noster

aboon dabashmaya
nethkadash shamak
tetha malkoothak
newe tzevyanak
aykan dabashmaya af bara
hav lan lakma dsoonkanan yamanawashbook lan
kavine aykana daf hanan shabookan lhayavine
oolow talahn lanesyana
ela fatsan men beesha
Amin.

Shlom lekh Maryam / Hail Mary / Ave Maria

Shlom lekh Maryam,
Malyat taybouto,
Moran amekh.
Mbarakhto at bneshe wambarakhou
firo dabkharsekh Moran Yeshou Mshiho.
O Mort Maryam
eméh dalloho
étkashaf lofayn nan hatoyé
hosho wabshoto dmawtan. Amin.

Shlom lekh bthoolto Mariam / Hail Mary / Ave Maria

(Syriac Pronunciation)

Shlom lekh bthoolto Mariam
Hail, O Virgin Mary,

Maliath taibootho
full of grace,

moran a'amekh
the Lord is with thee:

mbarakhto at bneshey
blessed art thou among women,

wambarakhoo feero dabkharsekh yeshue
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

O qadeeshto Mariam
Holy Mary,

yoldath aloho
Mother of God,

saloy hlofain hatoyeh
pray for us sinners,

hosho wabsho'ath mawtan.
now and at the hour of our death.

Amin.
Amen.

Glory Be to the Father / Gloria Patri

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

The Luminous Mysteries

The Sorrowful Mysteries

The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. (The Apostles' Creed / Credo)
3. Abwûn d'bwaschmâja / Abwoon d'bwashmaya / אַבָּא / Abbun / Avoonan (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Shlom lekh Maryam (Hail Mary / Ave Maria)
5. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Abwûn d'bwaschmâja / Abwoon d'bwashmaya / אַבָּא / Abbun / Avoonan
8. 10 Shlom lekh Maryam
9. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Abwûn d'bwaschmâja / Abwoon d'bwashmaya / אַבָּא / Abbun / Avoonan
12. 10 Shlom lekh Maryam
13. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Abwûn d'bwaschmâja / Abwoon d'bwashmaya / אַבָּא / Abbun / Avoonan
16. 10 Shlom lekh Maryam
17. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Abwûn d'bwaschmâja / Abwoon d'bwashmaya / אַבָּא / Abbun / Avoonan
20. 10 Shlom lekh Maryam
21. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Abwûn d'bwaschmâja / Abwoon d'bwashmaya / אַבָּא / Abbun / Avoonan
24. 10 Shlom lekh Maryam
25. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Abwûn d'bwaschmâja / Abwoon d'bwashmaya / אַבָּא / Abbun / Avoonan (Our Father / Pater Noster)
27. Shlom lekh Maryam (Hail Mary / Ave Maria)
27. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ. ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ / The Nicene Creed / Credo

ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ. ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ
ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ.
ܘܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ
.ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ
ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ
ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ
ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ
ܝܠܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ
ܘܫܘܸܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܘܗܝ
ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ
ܗܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ
ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ
ܘܐܬܓܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ
ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܝܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ
ܘܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ
ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒܐ
ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ
ܘܬܘܒ ܐ̇ܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ
ܠܡܕܢ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝ̈ܬܐ
ܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ.
ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ.
ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܩ
ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ.
ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ
ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ.
ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ.
ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ
ܘܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܐܡܝ

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox