The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Bacavès Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Català, Catalán, Catalonian, and Catalan-Valencian-Balear.

This language is spoken by 6,400,000 people in Spain.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.


See Also

Algherese (Catalan-Valencian-Balear) Rosary Prayers
Català Rosary Prayers
Mallorqui Catalán Rosary Prayers
Mallorqui Rosary Prayers
Valencià Catalán Rosary Prayers
Valencia Rosary Prayers

Contents

EL SANT ROSARI / The Holy Rosary

+ Senyal de la Creu / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version A)

Pel senyal † de la Santa Creu
Dels nostres † enemics
Deslliureu-nos, Senyor † Déu nostre.
En el nom † del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amen.

Professió Apostòlica De La Fe / The Apostles' Creed / Credo (Version A)

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d'entre els morts;
se'n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l'Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica,
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.

CREDO (dels Apòstols) / Apostles' Creed / Credo

Crec en un Deu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
que fon concebut per obra i gràcia de
l'Espirit Sant,
naixqué de Santa Maria Verge,
patí baix del poder de Ponç Pilat,
fon crucificat, mort i sepultat,
devallà als inferns;
resucità al tercer dia d'entre els morts,
se'n pujà al cel
i està assentat a la dreta de Deu,
Pare totpoderós.
Des d'allí ha de vindre a jujar als vius i
als morts.
Crec en l'Espirit Sant,
la santa Iglésia catòlica,
la comunió dels sants,
el perdó dels pecats,
la resurrecció de la carn
i la vida perdurable. Amén.

Pare Nostre / Our Father / Pater Noster (Version A)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci’s la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos,
Senyor, el dia d’avui;
perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos del mal. Amén.

Pare Nostra / Our Father / Pater Noster

Pare nostre, qui esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci's la vostra voluntat,
aixi en la terra com en el cel.
El nostre pa de cada día doneu-nos avui;
i perdoneu-nos les nostres culpes,
així com nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos del mal. Amen.

Pare Nostra / Our Father / Pater Noster

Pare nostra del cel,
sigui santificat el teu nom;
vingui el teu Regne;
faci’s la teva voluntat,
com al cel,
així també a la terra.
Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia;
i perdona’ns les nostres ofenses,
com també nosaltres hem perdonat els qui ens ofenen;
i no deixis que caiguem en la temptació,
ans deslliura’ns del Maligne.
Amen.

Pare nostre que sou al cel / Our Father / Pater Noster

Pare nostre que sou al cel,
Sigui (siga,sia) santificat el vostre nom,
vingui (vinga) a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com (es / se fa) al cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos,
Senyor el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Així sigui(siga,sia) / Amén.

Pare nostre / Our Father / Pater Noster

Pare nostre que estau en lo cel:
sia santificat lo vostre nom.
Vinga lo vostre regne.
Fassas la vostra voluntat,
axí en la terra com en lo cel.
Lo nostre pá de cada dia, donáunoslo avuy.
Y perdonau nostres deutes,
axí com nosaltres perdonam á nostres deutors.
Y no permentáu que nosaltres caigam en la tentació,
ans deslliuraunos de mal.

Pare nostre / Our Father / Pater Noster

Pare nostre que ets en els cels,
sigui santificat el teu Nom.
Vingui el teu regne.
Sigui feta la teva voluntat,
com en el cel, així també sobre la terra.
El nostre pa de cada dia, dóna'ns avui.
I perdona'ns els deutes,
com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no ens fiquis en la prova,
sinó deslliura'ns del maligne.

Doxology

Perquè teu és el regne i el poder i la glòria pels segles. Amén.

Déu vos salvi, Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres pecadors, ara
i en l'hora de la nostra mort. Amén.

Déu vos salve Maria / Hail Mary / Ave Maria

Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre sant ventre Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort.
Amén.

Déu vos salvi, Maria / Hail Mary / Ave Maria

Déu vos salvi, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vòs,
beneita sou Vòs entre totes les dones
i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesus.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en la hora de la nostra mort. Amen.

Déu vos salve Maria / Hail Mary / Ave Maria

Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre sant ventre Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria al Pare / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version A)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Oh Jesús Meu / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

Oh Jesús meu, perdona els nostres pecats, salva'ns del foc de l'infern, porta totes les ànimes al cel, especialment aquells que estan més necessitades de la teva misericòrdia.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Déu Vos Salve, Reina / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Déu Vos Salve, Reina i Mare de Misericòrdia
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Déu vos salve, Reina i Mare de Misericòrdia;
vida, dolcesa i esperança nostra.
Déu vos salve.
A Vós cridem els desterrats fills d'Eva;
a Vós sospirem,
gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes.
Ara, doncs, advocada nostra,
eixos ulls vostres, tan misericordiosos,
gireu-los envers nosaltres;
i, després d'aquest exili,
mostreu-nos Jesús,
fruit beneït del vostre sant ventre.
Oh clementíssima, oh pietosa,
oh dolça sempre Verge Maria.

Déu vos salve, Reina / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version A)

Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra. Déu vos salve, a vós cridem els desterrats fills d’Eva; a Vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara doncs, advocada nostra, eixos ulls vostres, tan misericordiosos, gireu-los envers nosaltres; i després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre Sant ventre. Oh clementíssima, Oh pietosa, Oh dolça sempre Verge Maria!.

Pregaries Finals / Final Prayer

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu:

R: Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salud en el cos i en l’esperit; i per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l’alegria de la vida futura. Per Crist Senyor Nostre.

R: Amén.

Els misteris / Meditating on The Mysteries of the Rosary

Després de cada misteri es pot reflexionar
uns moments,
per a situar-se com si hi fóssim,
en l’escena que es contempla.
Es resa el Parenostre,
deu Avemaries i un Gloria
i la següent oració:
Maria, Mare de Gràcia,
Mare de misericòrdia,
deslliureu-nos dels nostres enemics
i empareu-nos ara
i en l’hora de la nostra mort. Amen.

El Misteris / The Mysteries of the Holy Rosary

Misteris de Goig / The Joyful Mysteries

(dilluns i dissabte)

Misteris de la Llum / The Luminous Mysteries

(dijous)

Misteris de Dolor / The Sorrowful Mysteries

(dimarts i divendres)

Misteris de Glòria / The Glorious Mysteries

(dimecres i diumenges)

MODE DE RESAR EL SANT ROSARI / How to Pray the Rosary

MODE DE RESAR EL SANT ROSARI
How to pray the Rosary

1. Pel senyal + de la Santa Creu (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Professió Apostòlica De La Fe (The Apostles' Creed / Credo)
3. Pare Nostra (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Déu vos salvi, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Glòria al Pare (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Misteri
7. Pare Nostra
8. 10 Déu vos salvi, Maria
9. Glòria al Pare / Oh Jesús Meu (Oh, My Jesus)
10. Announce 2nd Misteri
11. Pare Nostra
12. 10 Déu vos salvi, Maria
13. Glòria al Pare / Oh Jesús Meu
14. Announce the 3rd Misteri
15. Pare Nostra
16. 10 Déu vos salvi, Maria
17. Glòria al Pare / Oh Jesús Meu
18. Announce 4th Misteri
19. Pare Nostra
20. 10 Déu vos salvi, Maria
21. Glòria al Pare / Oh Jesús Meu
22. Announce the 5th Misteri
23. Pare Nostra
24. 10 Déu vos salvi, Maria
25. Glòria al Pare / Oh Jesús Meu
26. Déu Vos Salve, Reina (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Pare Nostra (Our Father / Pater Noster)
27. Déu vos salvi, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. Glòria al Pare (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. Pel senyal + de la Santa Creu (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Acte de contricció / Act of Contrition (Version A)

Senyor meu, Jesucrist, (se segueix mentalment)
Déu i home verdader, Creador,
Pare i Redemptor meu, en qui crec,
en qui espero,
a qui amo més que totes les coses;
em pesa de tot cor d’haver-vos ofès,
per ser qui sou, Bondat infinita;
i també em pesa perquè em podeu
castigar amb les penes de l’infern.
Ajudat de la vostra divina gràcia i
esperant en els mèrits de la vostra
preciosíssima Sang,
proposo no tornar més a pecar,
confessar-me,
esmenar-me
i complir la penitència
que em serà donada. Amen.

Els meus llavis Senyor, obriu benigne
I la meva veu us farà lloança digne
Envieu-me Senyor la vostra ajuda
No demoreu, Senyor, la vostra vinguda
Gloria.....

Lloances a Maria / Praise Mary (Version A)

Déu vos salve Maria, filla de Déu Pare. Hail Mary, daughter of God.

Déu vos salve Maria, mare de Déu Fill.
Hail Mary, Mother of God the Son.

Déu vos salve Maria, esposa de Déu Esperit Sant.
Hail Mary, wife of God the Holy Spirit.

Déu vos salve Maria, temple i sagrari de la Santíssima Trinitat.
Hail Mary, tabernacle and temple of the Holy Trinity.

Déu vos salve Maria, concebuda sens màcula de pecat original. Amén.
Hail Mary, conceived, without taint of original sin. Amen.

Acció de gràcies / Thanksgiving (Version A)

Infinites gràcies us donem, sobirana Princesa, pels favors que tots els dies rebem de la vostra generosa mà; vulgueu, Senyora, tenir-nos sota la vostra protecció i empar, i per a més obligar-vos us saludem amb una salve:


Lletania lauretana / Litany of Loretto

Per les necessitats de l’Església i de l’Estat
(Pare Nostre, Avemaria i Glòria)

Per la persona i intencions del Senyor Bisbe d’aquesta diòcesi
(Pare Nostre, Avemaria i Glòria)

Per les Beneïdes Ànimes del purgatori
(Pare Nostre i Avemaria)

Descansin en pau. Amén.

Santa Maria Esperança Nostra, seu de la Saviesa.
Pregueu per nosaltres.

Lletania Lauretana / Litany of Loretto (Version A)

Senyor, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist oïu-nos.
Crist oïu-nos.
Crist escolteu-nos.
Crist escolteu-nos.
Déu, Pare Celestial
Tingueu pietat de nosal.
Déu, fill redemptor del món.
Tingueu pietat de nosal.
Déu, Esperit Sant.
Tingueu pietat de nosal.
Santa Trinitat, un sol Déu.
Tingueu pietat de nosal.

Lletania Lauretana
Litany of Loretto


Santa Maria
Pregueu per nosaltres.
Santa Mare de Déu.
Pregueu per nosaltres.
Santa Verge de les verges.
Pregueu per nosaltres.
Mare del Crist.
Pregueu per nosaltres.
Mare de l’església.
Pregueu per nosaltres.
Mare de la divina grácia.
Pregueu per nosaltres
Mare puríssima.
Pregueu per nosaltres
Mare castíssima.
Pregueu per nosaltres
Mare virginal.
Pregueu per nosaltres
Mare sense corrupció.
Pregueu per nosaltres.
Mare Immaculada
Pregueu per nosaltres.
Mare amable.
Pregueu per nosaltres.
Mare admirable.
Pregueu per nosaltres.
Mare del bon consell.
Pregueu per nosaltres.
Mate del Creador.
Pregueu per nosaltres.
Mare del Salvador.
Pregueu per nosaltres.
Verge prudentíssima.
Pregueu per nosaltres.
Verge venerable.
Pregueu per nosaltres.
Verge predicable.
Pregueu per nosaltres.
Verge potent.
Pregueu per nosaltres.
Verge clement.
Pregueu per nosaltres.
Verge fidel.
Pregueu per nosaltres.
Mirall de justícia.
Pregueu per nosaltres.
Seu de la Saviesa.
Pregueu per nosaltres.
Causa de la nostra alegria.
Pregueu per nosaltres.
Vas espiritual.
Pregueu per nosaltres.
Vas honorable.
Pregueu per nosaltres.
Vas insigne de devoció.
Pregueu per nosaltres.
Rosa mística.
Pregueu per nosaltres.
Torre de David.
Pregueu per nosaltres.
Torre de marfil.
Pregueu per nosaltres.
Casa daurada.
Pregueu per nosaltres.
Arca de l'Aliança.
Pregueu per nosaltres.
Porta del cel.
Pregueu per nosaltres.
Estel del matí.
Pregueu per nosaltres.
Salut dels malalts.
Pregueu per nosaltres.
Refugi dels pecadors.
Pregueu per nosaltres.
Consoladora dels afligits.
Pregueu per nosaltres.
Auxili dels cristians.
Pregueu per nosaltres.
Reina dels ángels.
Pregueu per nosaltres.
Reina dels patriarques.
Pregueu per nosaltres
Reina dels profetes.
Pregueu per nosaltres
Reina dels apòstols
Pregueu per nosaltres.
Reina dels màrtírs.
Pregueu per nosaltres.
Reina dels confessors.
Pregueu per nosaltres.
Reina de les verges.
Pregueu per nosaltres.
Reina de tots els sants.
Pregueu per nosaltres.
Reina concebuda sens pecat original.
Pregueu per nosaltres.
Reina al cel assumpta.
Pregueu per nosaltres.
Reina del sacratíssim Rosari.
Pregueu per nosaltres.
Reina de la Pau.
Pregueu per nosaltres.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:
perdoneu-nos senyor.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:
escolteu-nos senyor.

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món:
tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu:
Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem:

Senyor, concediu als postres servents de fruir sempre de salud en el cos i en l’esperit; i per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maia, alliberue-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l’alegria de la vida futura. Per Crist Senyor Nostre. Amén.

Yo Confesse / I Confess / Confiteor

que he pecat per culpa meua de pensament, paraula, obra i omissió.
"... I have sinned ... in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; ..."
Per això, demane a la Verge Maria, Mare de Deu, als àngels i als sants ... que pregueu per mi a Deu nostre Senyor.
"I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints,...to pray for me to the Lord our God."

Yo confesse a Deu totpoderós i a vosatres,
germans, que he pecat per culpa meua de pensament,
paraula, obra i omissió.
Per això, demane a la Verge Maria,
Mare de Deu, als àngels i als sants,
i a vosatres, germans, que
pregueu per mi a Deu nostre Senyor.


Senyor, tin pietat / Lord, Have Mercy / Kyrie

S.-Senyor, tin pietat.
P.- Senyor, tin pietat.
S.- Crist, tin pietat.
P.- Crist, tin pietat.
S.-Senyor, tin pietat.
P.- Senyor, tin pietat.

Glòria a Deu / Glory to God / Gloria

Glòria a Deu en el cel,
i en la terra pau als hòmens
que ama el Senyor.
T'alabem, te beneïm, t'adorem,
te glorifiquem, te donem gràcies,
per la teua immensa glòria,
Senyor Deu, Rei celestial,
Deu Pare omnipotent.
Senyor, Fill Unigènit Jesucrist,
Senyor Deu, Corder de Deu, Fill del Pare:
Tu, que lleves el pecat del món,
tin pietat de nosatres.
Tu, que lleves el pecat del món,
acull la nostra súplica.
Tu, que t'assentes a la dreta del Pare,
tin pietat de nosatres.
Perque tu eres l'únic Sant,
tu, l'únic Senyor,
tu, l'únic Altíssim, Jesucrist,
ab l'Espirit Sant, en la glòria de Deu Pare.
Amén.

EVANGELI / Prayers Before the Readings

S.- El Senyor estiga en vosatres
P.- I en el teu espirit.
S.- Llectura del Sant Evangeli segons sant…
P.- Glòria a tu, Senyor.
S.- (acabada la llectura). És Paraula de Deu.
P.- Glòria a tu, senyor Jesús.


Credo (Nicé-constantinopolità) / The Nicene Creed / Credo

Crec en un sol Deu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
Crec en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill Unigènit de Deu,
naixcut del Pare abans de tots els segles.
Deu de Deu, Llum de Llum, Deu verdader
de Deu verdader;
engendrat, no creat,
de la mateixa naturalea que el Pare;
per Ell tota cosa fon creada.
El qual, per nosatres els hòmens
i per la nostra salvació, baixà del cel,
i per obra de l'Espirit Sant
s'encarnà de Maria, la Verge, i es feu home.
Crucificat també per nosatres
baix el poder de Ponç Pilat,
patí i fon sepultat,
i resucità al tercer dia,
com dien ya les Escritures,
se'n pujà al cel,
i està assentat a la dreta del Pare;
i de nou tornarà en glòria a jujar
als vius i als morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l'Espirit Sant,
que és Senyor i infon la vida,
que procedix del Pare i del Fill,
i junt al Pare i al Fill és adorat i glorificat,
i que parlà per boca dels profetes.
Crec en l'Iglésia, que és una, santa, catòlica
i apostòlica.
Professe que hi ha un sol batisme per al
perdó dels pecats.
Espere la resurrecció dels morts
i la vida del món futur. Amén.

El Credo de Nicea / The Nicene Creed

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els homes, vi per la nostra salvació davallá del cel.
I, per obra de I'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home.
Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat,
i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurreccíó dels morts,
i la vida de la glória. Amén.

PRESENTACIÓ DE LES OFRENES / Presentation of the Offering

S.- Et beneïm, Senyor, Deu de l'univers,
per este pa, que hem acceptat de la teua
bondat i que és fruit de la terra i del
treball dels hòmens: te'l presentem per
a que es convertixca per a nosatres en
pa de vida.
P.- Que Deu siga beneït per sempre.
S.- Et beneïm, Senyor, Deu de l'univers,
per este vi, que hem acceptat de la teua
bondat i que és fruit de la vinya i del
treball dels hòmens: te'l presentem per
a que es convertixca per a nosatres en
beguda espiritual.
P.- Que Deu siga beneït per sempre.
S.- Pregueu, germans, per a que este
sacrifici, meu i vostre,
siga agradable a Deu Pare omnipotent.
P.- Que el Senyor accepte de les teues
mans este sacrifici a alabança i glòria
del seu nom, i també pel nostre be i de
tota la seua santa Iglésia.

PREFACI / Preface

S.- El Senyor estiga en vosatres
P.- I en el teu espirit.
S.- Amunt els cors.
P.- Els elevem al Senyor.
S.-Donem gràcies al Senyor, Deu nostre.
P.- És just i necessari.

Sant, Sant, Sant / Holy, Holy, Holy / Sanctus

P.- Sant, Sant, Sant és el Senyor,
Deu de l'univers.
El cel i la terra estan plens de la
teua glòria.
Hosanna en el cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna en el cel.

ACLAMACIONS / Mystery of Faith

S.- Proclamem el misteri de la fe.
P.- Anunciem la teua mort,
proclamem la teua resurrecció,
esperem el teu retorn,
Senyor Jesús.

PARE NOSTRE / Our Father / Pater Noster

S.- Fidels a un manament del Salvador,
i seguint la seua divina ensenyança,
gosem dir:
P.- Pare nostre, que estàs en el cel;
santificat siga el teu nom;
vinga a nosatres el teu regne;
faça's la teua voluntat aixina
en la terra com en el cel.
P.- Dona-nos hui el nostre pa de cada dia;
i perdona les nostres ofenses,
aixina com també nosatres perdonem als
nostres ofensors;
no deixes que caigam en tentació,
i lliura-nos del mal. Amén.
S.- Lliura-nos, Senyor, de tots els mals...
el nostre salvador.
P.- Perque són teus per a sempre el regne,
el poder i la glòria.


Corder de Deu
Lamb of God...
The Passover Sacrifice
Exodus 12:3-7;12-13
The Crucifixion
Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Corder de Deu / Lamb of God / Agnus Dei

Corder de Deu
Lamb of God...
The Sacrificial Lamb Prepared for Death
Exodus 29:38-46
John 1:26-36
Corder de Deu
Lamb of God...
Isaac Carrying the Wood for the Sacrifice
Genesis 22
Jesus Carrying the Wood for His Sacrifice
Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17

P.- Corder de Deu, que lleves el pecat del món,
tin pietat de nosatres.
P.- Corder de Deu, que lleves el pecat del món,
tin pietat de nosatres.
P.- Corder de Deu, que lleves el pecat del món,
dona-nos la pau.
S.- Mireu el Corder de Deu,
mireu el qui lleva el pecat del món:
P.- Senyor, no soc digne
de que entres en ma casa;
dis-ho només de paraula
i serà salva la meua ànima.

DESPEDIDA / After Final Blessing

S.- Germans, aneu-vos-en en pau.
P.- Donem gràcies a Deu.

Oh Jesús meu! per mediació del Cor Immaculat de Maria / Oh My Jesus, Through the Immaculate Heart of Mary / Morning Offering (Version A)


Oh Jesús meu!
per mediació del Cor Immaculat de Maria Santíssima
us ofereixo les oracions,
obres i treballs del present dia,
en reparació de les ofenses que us fan,
i per les altres intencions del vostre Sagrat Cor.

Verge i Mare de Déu / Virgin Mother of God (Version A)

Verge i Mare de Déu, jo m'ofereixo per fill vostre,
i a honra i glòria de la vostra puresa us
ofereixo els meus ulls, les meves orelles,
la meva llengua, les meves mans; en una paraula,
tot el meu cos i la meva ànima,
i us demano que m'obtingueu la gràcia de no fer mai més ni un sol pecat. Amén.

Mare, ací teniu el vostre fill.
(3 cops)
En Vós, Mare meva dolcíssima,
he posat la meva confiança
i mai més no quedaré confós. Amén.

Acte de Fe / Act of Faith (Version A)

Déu meu, crec fermament tot el que Vós,
Veritat infal·lible, heu revelat,
i la Santa Església ens proposa creure.
I expressament crec en Vós, únic Déu veritable,
en tres persones iguals i realment distintes:
Pare, Fill i Esperit Sant, i en Jesucrist,
vostre Fill, encarnat i mort per nosaltres,
el qual donarà a cadascú, segons el seus mèrits,
el premi o la pena eterna.
Segons aquesta fe vull viure sempre.
Senyor, augmenteu la meva fe.

Acte d’Esperança / Act of Hope (Version A)

Déu meu, espero de la vostra bondat,
per les vostres promeses
i pels mèrits de Jesucrist Salvador nostre,
la vida eterna
i les gràcies necessàries
per a mereixer-la amb les bones obres que jo dec
i vull practicar.
Senyor, que jo no sigui confós eternament.

Acte de Caritat / Act of Love (Version A)

Déu meu, us estimo amb tot el cor,
sobre totes les coses,
a Vós que sou el Bé infinit
i la nostra eterna felicitat;
i per amor vostre,
estimo els altres com a mi mateix,
i perdono les ofenses rebudes.

Àngel de la Guarda
Angel of God

Àngel de la Guarda / Angel of God (Version A)

Àngel de la Guarda
dolça companyia,
no em desempareu
de nit ni de dia.
No em deixeu sol
perquè em perdria.
Sant Josep / Saint Joseph

Sant Josep
Saint Joseph

Una bona manera d’honorar el Patriarca Sant Josep és la pràctica dels set dolors i goigs que se sol fer durant els set diumenges abans de la seva festivitat. També hi podreu llegir l’encíclica “Quamquam pluries” del Papa Lleó XIII, sobre el Rosari i el Patrocini de Sant Josep, del 15 d’agost de 1889.

1er. Diumenge Decideix abandonar secretament Maria,
la seva esposa, per no difamar-la. (Mt. 1, 18-25).
Un àngel li revela el misteri de l’Encarnació.
Propòsit: confiança il·limitada en el Senyor.
Purpose: unlimited trust in the Lord.

2n. Diumenge Veu néixer Jesús Infant en tanta pobresa. (Lc. 2, 1-20).
Escolta el cant dels cors angèlics
i té l’alegria d’aguantar i acaronar Déu als seus braços.
Propòsit: estimar la santíssima Humanitat de Crist.
Purpose: To estimate the holy humanity of Christ.

3r. Diumenge La preciosa Sang vessada en la circumcisió (Lc. 2, 21).
El nom de Jesús, que li havia donat l’àngel, l’encoratja.
Propòsit: Invocar sovint el nom de Jesús.
Purpose: Invoking the name of Jesus often.

4t. Diumenge La profecia de Simeó sobre
els futurs dolors de Jesús i Maria (Lc. 2, 22-39).
Percebre que aquests dolors serviiren
per la salvació de les ànimes.
Propòsit: ajudar Crist a redimir
el món amb la nostra oració sacrificada.
Purpose: to help Christ to redeem the world with our prayer and sacrifices.

5è. Diumenge La fugida precipitada d’Egipte (Mt. 2, 13-18).
Tenir present sempre amb ell allí el mateix Déu
i la seva Mare Santíssima.
Propòsit: acceptació voluntària del voler de Déu.
Purpose: voluntary acceptance of God's will.

6è. Diumenge El temor d’Arquelau en tornar d’Egipte (Mt. 2, 19-23).
Poder viure en pau amb Jesús i Maria a Natzaret.
Propòsit: santificar-nos amb el treball ordinari de cada dia.
Purpose: To sanctify us with the regular work day.

7è. Diumenge Perd el Nen per tres dies (Lc. 2, 40-52).
El troba en el Temple entre els doctors de la Llei.
Propòsit: Buscar Jesús en la confessió,
quan l’hem perdut pel pecat.
Purpose: Find Jesus in confession, when we are lost because of sin.

Antífona
Jesús tenia uns trenta anys i era tingut per fill de Josep.

Pregueu per nosaltres, Sant Josep.
Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

Preguem.
Oh Déu, la vostra providència admirable va escollir Sant Josep com espòs de la santíssima Mare del vostre Fill. Feu que des del cel intercedeixi per nosaltrs aquell que ara venerem com a protector a la terra. Per Nostre Senyor Jesucrist. Amén.

Devot a Vós adoro / Adoro Te Devote (Version A)

Devot a Vós adoro, Deïtat latent,
sota d’aquests signes verament present;
el meu cor, per vostre, tot ell s’ofereix, perquè,
contemplant-vos, tot ell defalleix.

A gust, vista i tacte amagat resteu, però,
amb sols l’oïda, segur l’home creu;
crec tot el que el vostre Verb ens ha parlat,
cap paraula d’altre no és més veritat.

En creu era oculta sola la Deïtat,
ara aquí és oculta fins la humanitat;
però ambdues coses jo confés creient,
i us prec el que el lladre pregà penitent.

No us veig les ferides, tal com Sant Tomàs, Déu,
però us confesso, no veient-les pas;
feu que jo en Vós sempre tingui fe major,
més ferma esperança, més ardent amor.

Oh do! que ens recorda la mort del Senyor,
pa vivent que vida dóna al viador,
feu que sempre visqui de Vós el meu cor,
feu que gusti sempre la vostra dolçor.

Pelicà benigne, oh Jesús!,
del fang dels pecats renteu-me amb la vostra sang;
que una gota sola d’ella pot salvar
tot el món de quanta culpa en ell hi ha.

Jesús, a qui esguardo ara sota un vel prec
que complir pugi mon fervent anhel:
que, a faç nua, un dia, veient-vos a Vós,
benaurat em faci veure-us gloriós. Amén.

Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans, totum deficit.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur;
Credo quidquid dixit Dei Filius,
Nil hoc verbo veritatis verius.

In Cruce latebat sola Deitas.
At hic latet simul et humanitas:
Ambo tamen credens, atgue confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.

Plagas, sicut Thomas, non intueor,
Deum tamen meum te confiteor:
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini,
Panis vivus vitam praestans homini:
Praesta meae menti de te vivere,
Et te illi semper dulce sapere.

Pie pellicane Iesu Domine,
Me immundum munda tuo Sanguine:
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.

Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud, quod tam sitio,
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.

Amen.

VIA CRUCIS / Way of the Cross / Stations of the Cross (Version A)

Primera estació: Jesús és condemnat a mort
Station 1 - Jesus is Condemned to Death
Segona estació: Jesús porta la creu a coll
Station 2 - Jesus Accepts His Cross

Primera estació: Jesús és condemnat a mort

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.


“Però ells insistien amb grans crits
demanant que fos crucificat,
i la seva cridòria s’anava fent més forta.
Aleshores Pilat,
decidí de satisfer la seva petició.”
Lc 23, 23-24
Luke 23:23-24


Segona estació: Jesús porta la creu a coll

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Acabada la burla,
li van treure el mantell,
li posaren el seu vestit
i se l’endugueren per crucificar-lo”
Mt 27, 31
Matthew 27:31


Tercera estació: Jesús cau sota el pes de la creu
Station 3 - Jesus Falls the First Time
Quarta estació: Jesús troba la seva Mare
Station 4 - Jesus Meets His Mother

Tercera estació: Jesús cau sota el pes de la creu

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Qui no pren la seva creu
i no segueix darrera
meu no és digne de mi”
Mt 10, 38
Matthew 10:38

Quarta estació: Jesús troba la seva Mare

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Simeó els beneí i digué a Maria, la seva Mare:
“mira, aquest és destinat
a ser causa que molts caiguin
o s’aixequin a Israel,
i com a senyera que trobarà contradicció
– i a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima
– perquè així es descobreixin
els pensaments de molts cors””.
Lc 2, 34-35
Luke 23:34-35


Cinquena estació: El cireneu ajuda Jesús a portar la creu
Station 5 - Simon of Cyrene Helps Jesus
Sisena estació: La Verònica eixuga el rostre de Jesús
Station 6 - Veronica Wipes the Face of Jesus

Cinquena estació: El cireneu ajuda Jesús a portar la creu

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“En sortir,
van trobar un home de Cirena
que es deia Simó,
i l’obligaren a portar la creu.”
Mt 27, 32
Matthew 27:32


Sisena estació: La Verònica eixuga el rostre de Jesús

V. Us adorem, Senyor i us beneïm. R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Davant d’ell havia crescut com un rebrot
i com l’arrel en una terra àrida.
No tenia forma ni encants
perquè ens fes enveja,
ni aspecte perquè el poguéssim apreciar.
El més menyspreable i estúpid dels homes,
un home de dolors i fet a la malaltia;
i com un davant de qui amaguen la cara,
el tenien per un no res menyspreable”
Is 53, 2-3
Isaiah 53:2-3

Setena estació: Jesús cau per segona vegada
Station 7 - Jesus Falls the Second Time
Vuitena estació: Jesús consola les dones de Jerusalem
Station 8 - Jesus Consoles the Women

Setena estació: Jesús cau per segona vegada

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Però com que fou traspassat
per les nostres infidelitats,
capolat per les nostres culpes,
el càstig que ens torna la pau queia sobre Ell,
i és gràcies a les seves nafres que som curats.”
Is 53, 5
Isaiah 53:5

Vuitena estació: Jesús consola les dones de Jerusalem

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“El seguia una gran multitud
de poble i de dones,
que donaven mostres de dol i el planyien.
Jesús, girant-se envers elles els digué;
“filles de Jerusalem,
no ploreu per mi; ploreu
més aviat per vosaltres
mateixes i pels vostres fills.”
Lc 23, 27-28
Luke 23:27-28

Novena estació: Jesús cau per tercera vegada
Station 9 - Jesus Falls the Third Time
Desena estació: Jesús és despullat dels seus vestits
Station 10 - Jesus is Stripped of His Garments

Novena estació: Jesús cau per tercera vegada

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Maltractat, Ell s’humiliava,
no obria la boca,
com un anyell conduït a l’escorxador,
com una ovella muda davant dels esquiladors.”
Is 53, 7
Isaiah 53:7

Desena estació: Jesús és despullat dels seus vestits

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Aleshores el van crucificar
i es repartiren els seus
vestits fent-se’ls a la sort,
a veure què treia cada un.”
Mc 15, 24
Mark 15:24

Onzena estació: Jesús és clavat a la creu
Station 11 - Jesus is Nailed to the Cross
Dotzena estació: Jesús mor en creu
Station 12 - Jesus Dies on the Cross


Onzena estació: Jesús és clavat a la creu

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Quan arribaren al lloc anomenat Calvari,
allà el crucificaren,
i també als dos malfactors,
l’un a la dreta i l’altra a l’esquerra.
Jesús deia: “Pare, perdoneu-los perquè no saben el que fan””
Lc 23, 33-34
Luke 23:33-34Dotzena estació: Jesús mor en creu

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Jesús, fent un gran clam,
digué: “Pare, a les teves mans
encomano el meu esperit”,
i havent dit això, va expirar.”
Lc 23, 46
Luke 23:46

Tretzena estació: Jesús és davallat de la creu i lliurat a la seva Mare
Station 13 - Jesus is Taken Down From His Cross
Catorzena: Jesús és posat en el sepulcre
Station 14 - Jesus is Laid in the Tomb

Tretzena estació: Jesús és davallat de la creu i lliurat a la seva Mare

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

“Cap al vespre, comparegué un home ric,
d’Arimatea, que es deia Josep,
el qual era també deixeble de Jesús.
Aquest es va presentar a Pilat
i li demanà el cos de Jesús.
Llavors Pilat va ordenar que l’hi donessin.”
Mt 27, 57-58
Matthew 27:57-58

Catorzena: Jesús és posat en el sepulcre

V. Us adorem, Senyor i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món

“Josep prengué el cos,
l’embolcallà amb un llençol net
i el va dipositar al seu sepulcre
nou que s’havia fet tallar a la roca.
Després feu rodolar
una gran pedra a la porta
del sepulcre i se n’anà.”
Mt 27, 59-60
Matthew 27:59-60Santa Nit / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Santa Nit
Silent Night


(Catalan version)

Santa nit!, plàcida nit!
els pastors han sentit
l'alleluia que els àngels cantant
en el món han estat escampant:
El Messies és nat!
El Messies és nat!

Santa nit!, plàcida nit!
Ja està tot adormit;
vetlla sols en la cambra bressant
dolça Mare que al Nin va cantant;
dorm en pau i repòs,
dorm en pau i repòs.

Santa nit!, plàcida nit!
El Jesús, tan petit,
és el Déu, Ser Suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir,
per l'home redimir.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox