The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Bahasa Jawa Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Basa Jawa , Jawa, Djawa, and Javanese.

This language is spoken by 75,200,000 people in central Java, the eastern third of west Java, and the southwestern half of east Java in Indonesia. It is also spoken in Papua, Sulawesi, Sumatra, Maluku, Kalimantan, Singapore, the Netherlands, and Malaysia.

See also: Javanese Rosary Prayers

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.

Contents

Rosario / The Holy Rosary

+ TANDA SALIB / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version A)

+ Kunjuk ing asma Dalem Hyang Rama
Saha Hyang Putra
Tuwin Hyang Roh Suci
. Amin.

+ Tanda Salib / + Tandha Pamenthangan / + Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version B)

+ Konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Amin.

Kawula Pitados / The Apostles' Creed / Credo (Version A)

Kawula pitados ing Allah, Rama Sang Mahakuwasa,
ingkang nitahaken bumi langit.

Saha ing Gusti Yesus Kristus, Putra Dalem ontang-anting, Pangeran kawula.
Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba dening kuwasa Dalem Hyang Roh Suci.
Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang, seda sarta kasarekaken.
Tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking seda.
Mekrad dhateng swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah, Rama Sang Mahakuwasa.
Saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.

Kawula pitados ing Hyang Roh Suci.
Pasamuwan Katulik ingkang suci,
lan panunggiling para Suci.
Pangapuntening dosa.
Tangining badan.
Saha gesang langgeng. Amin.

Kawula Pitados / The Apostles' Creed / Credo (Version B)

Kawula pitados ing Allah Rama Sang Mahakuwasa
ingkang nitahaken bumi-langit,
saha ing Gusti Yésus Kristus Putra Dalem ontang-anting Pangéran kawula,
ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba déning kuwasa Dalem Hyang Roh Suci,
ingkang nandang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang séda sarta kasarèkaken,
tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking séda,
mékrad dhateng Swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah Rama Sang Mahakuwasa,
saking ngriku badhé rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci
lan panunggiling para suci,
pangapuntening dosa,
tangining badan,
saha gesang langgeng. Amin.

KANJENG RAMA / Our Father / Pater Noster (Version A)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Kanjeng Rama ing suwarga
Mugi asma Dalem kaluhurna
Kraton Dalem kawiyarna
Ing donya inggih kalampahana
Karsa Dalem kados ing suwarga.
Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki kangge sapunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda
Saha tinebihna saking piawon.
Amin.

Kanjěng Rama / Our Father / Pater Noster

Kanjěng Rama ing swarga
Mugi asma Dalěm kaluhurna
Kraton Dalěm kawiyarna
Ing donya inggih kalampahana
Karsa Dalěm kados ing swarga.
Abdi Dalěm sami nyadong paring Dalěm rějěki kangge sapunika
Sakathahing lěpat nyuwun pangapuntěn Dalěm
Kados dene anggen kawula ugi ngapuntěn dhatěng sěsami
Abdi Dalěm nyuwun lěpat saking panggoda
Saha tinebihna saking piawon
Amin.


Kanjeng Rama / Our Father / Pater Noster

Kanjeng Rama in swarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana karsa Dalem kados ing swarga
abdi dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
saha tinebihna saking piawon
Amin.

Kanjeng Rama / Our Father / Pater Noster

Kanjeng Rama ing swargi
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados ing swargi
abdi dalem sami nyadhong paring Dalem rejeki ing sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
déné kawula inggih ngapunten dhateng sesami
abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
saha tinebihna saking piawon
Amin.

Kanjeng Romo / Our Father / Pater Noster

Kanjeng Romo ing suwarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados in suwarga.
Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing samenika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda
saha tinebihna saking piawon.
Amin.

Ràma Kahoela / Our Father / Pater Noster

Ràma kahoela, kang wantan ing surga:
Wasta andika dadi elapiénno:
Sadjaman andika dirawoei.
Karsa andìka dadi ing lemmà, kàja ing sùrga.
Redèkkì kahoela kang sadientam dientam
njoekàn dientam ponìki màring kahoela:
Ambi poèntam màring kahoéla dosa kahoela,
kàja kahoela poèntan màring samoènggil-noènggil titiang,
kang salàh maring kahoela:
Ambi sàmpon bàcta kahoèla ing patsjoban:
Tapi oetsjolakan kahoela padi pada song awon.
Amin.

Ràma Kahoela / Our Father / Pater Noster

Ràma kahoela,
kang wantan ing surga:
Wasta andika dadi elapiénno:
Sadjaman andika dirawoei.
Karsa andìka dadi ing lemmà,kàja ing sùrga.
Redèkkì kahoela kang sadientam dientam
njoekàn dientam ponìki màring kahoela:
Ambi poèntam màring kahoéla dosa kahoela,
kàja kahoela poèntan màring samoènggil-noènggil titiang,
kang salàh maring kahoela:
Ambi sàmpon bàcta kahoèla ing patsjoban:
Tapi oetsjolakan kahoela padi pada song awon.
Amin.

Rama Kawula / Our Father / Pater Noster

Rama kawula ing swarga
Asma Dalem kaluhurna
Karaton Dalem mugi rawuha
Karsa Dalem kalampahana
wonten ing donya kados ing swarga
kawula nyuwun rejeki kangge sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem
kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami
kawula nyuwun tinebihna saking panggodha
saha linuwarna saking piawon
Amin.

Rama kawula / Our Father / Pater Noster

Rama kawula ingkang wonten ing swarga
Asma Paduka ingkang suci mugi dipun urmati déning sedaya tiyang.
Pangrèh Paduka mugi dipun èstokaken déning sedaya
tumitah ing salumahing bumi, kados-déné pangréh wau
wonten ing swarga inggih dipun èstokaken déning para malaékat.
Mugi kawula Paduka paringi rejeki ing dinten menika.
Kalepatan kawula mugi Paduka apunten, kadosdéné
kawula inggih ngapunten tiyang-tiyang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula.
Kawula mugi sampun ngantos Paduka tégakaken kénging ing godha,
nanging mugi Paduka uwalaken saking piawon.
Amin.

RAMA KAWULA / Our Father / Pater Noster

Rama kawula ing swarga, Asma Dalem kaluhurna.
Kraton Dalem mugi rawuha.
Karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga.
Kawula nyuwun rejeki kangge samenika.
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem,
kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami.
Kawula nyuwun tinebihna saking panggodha,
saha linuwarna saking piawon. Amin.

Sembah Bekti Kawula Dewi Maria / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasihing Allah,
Pangeran nunggil ing panjenengan Dalem.
Sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus.
Dewi Maria, Ibuning Allah,
kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem samangke
tuwin benjing dumugining pejah. Amin.


Semba Bekti Kawula Dewi Maria / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasihing Allah,
Pangeran nunggil ing panjenengan Dalem.
Sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus.
Dewi Maria, Ibuning Allah,
kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu
dalem samangke tuwin benjing dumugining pejah. Amin.

Semba Bekti Kawula Dewi Maria / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti kawula Dèwi Maria, kekasihing Allah.
Pangéran nunggil ing panjenengan dalem.
Sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem, Sri Yesus.
Dèwi Maria, Ibuning Allah,
Kawula tiyang dosa, sami nyuwun pangestu dalem,
Samangke tuwin mbéjing dumugining pejah.
Amin.

SEMBAH BEKTI / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Sembah bekti kawula Dewi Mariah
Kekasihing Allah
Pangerang nunggil ing Panjenengan Dalem
Sami-sami wanita, Sang Dewi pinuji piyambak
Saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus
Dewi Mariah, Ibuning Allah
Kawula tiyang dosa Sami nyuwun pangestu Dalem
Sak mangke tuwin benjing dumugining pejah.
Amin.

Semba Bekti, Dewi Marijah / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti, Dèwi Marijah, kekasihing Allah,
pangéran noenggil ing Pandjenengan dalem,
sami-sami wanodya Sang-Dèwi pinoedji pijambak,
saha pinoedji oegi Wohing salira dalem, Sri Jésoes.
Dèwi Marijah, Iboening Allah, kawoela tijang dosa
sami njoewoen pangèstoe dalem, samangké
toewin béndjing doemoegining pediah. Amin.

MUGI LINUHURNA / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version A)

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci.
Kados ing mulabuka, sapunika,
sarta ing salami-laminipun. Amin.

MUGI LINUHURNA / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version B)

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci,
kados ing mula-buka, sapunika, sarta ing salami-laminipun. Amin.

Pinujia

Pinujia Asma Dalem Sri Yésus, Ibu Maria, tuwin Santo Yusuf, sapunika sarta langgeng. Amin.

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

KABINGAHAN DALEM / The Joyful Mysteries

1) Malaékat Gabrièl Nglantaraké Dhawuh Marang Ibu Maria
The Annunciation

Nanging Malaékat ngandika,"Sampun ajrih Maria, panjenengan sampun manggih sih ing ngarsaning Allah. Lha punika panjenengan badhé anggarbini sarta mbabar putra kakung ingkang kedah panjenengan paringi asma Yésus." (Lukas 1:30-31)
Matthew 1:18-25
Luke 1:26-38
2) Ibu Maria Tuwi Santa Elisabét
The Visitation

Lan sakala bareng Elisabèt ngrungu Dèwi Maria uluk salam, jabang bayi ing guwa-garba nglumba lan Elisabèt dhéwé kapenuhan ing Hyang Roh Suci banjur nguwuh kanthi sora sarta munjuk, "Sami-sami wanita panjenengan tuhu pinuji lan pinuji ugi wohing guwa-garba panjenengan." (Lukas 1:41-42)
Luke 1:39-56
3) Sang Kristus Miyos Ing Bètlehèm
The Nativity

Lan mbeneri ana ing kana mau Maria wanciné mbabar. Panjenengané mbabar putra kakung pambajeng kang nuliginedhong ing gombal lan kasèlèhaké ana ing pamakanan awit ing panginepan wis ora oman papan. (Lukas 2:6-7)
Matthew 2:1-12
Luke 2:1-20
4) Sang Kristus Dicaosaké Ana Ing Padaleman Suci
The Presentation

Lan Siméon nambut Sang Timur binopong sarwa memuji Allah, unjuké :"Ing samangké pun abdi kalilana mundur kanthi tentrem dhuh Pangéran, manut sabda Dalem, awit mripat kawula sampun nyipati pangentasan Dalem." (Lukas 2:28-30)
Luke 2:22-39
5) Sang Kristus Kapanggih Ana Ing Padaleman Suci
The Finding in the Temple

Ing telung dinané ketemu ana ing padaleman suci, lenggah ing antarané para guru, mirengaké sarta tetakèn. Kabèh kang ngrungu padha gumun marang landheping panggrahita lan wangsulané. (Lukas 2:46-47)
Luke 2:41-50

SUMUNAR DALEM / The Luminous Mysteries

1) Gusti Yésus Dibabtis Ana Ing Bengawan Yordhan
The Baptism of Christ

Lan dhèk samana Gusti Yésus rawuh saka Nasarèt ing tanah Galiléa, sarta dibabtis Yoanes ana ing Bengawan Yordhan. Lan sanalika bareng mentas saka ing banyu, banjur pirsa ing langit sigar, lan Hyang Roh Suci pindha dara tumurun, lan nedhaki Panjenengané. Banjur ana swara dumeling saka ing langit,"Kowé iku PutraKu kinasih. Kowé kang gawé renaKu." (Markus 1:9-11)
Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34
2) Gusti Yésus Paring Pratéla Ana Pangantènan Ing Kana
The Miracle at Cana

Ibu Dalem banjur ngandikamarang para abdi,"Kabèh kang didhawuhaké tindakna!" Ing kana ana genthong watu enem, dipasang kanggo wisuh miturut padatan cara Yahudi. Siji-sijiné bisa amot loro utawa telung metreta. Gusti Yésus banjur dhawuh,"Genthong iku kebakana banyu." Genthong padha diisèni nganti kebak mancep. Nuli Gusti Yésus dhawuh,"Saiki cidhukana lan caosna ,marang sing ngasta pramugari." Iya banjur dicaosaké. (Yoanes 2:5-8)
John 2:1-12
3) Gusti Yésus Wiwit Mucal Lan Dhawuh Padha Martobat
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Bakda Yoanes dicekel, Gusti Yésus banjur tindak menyang Galiléa, martakaké kabar kabungahan kang tumurun saka Allah. Pangandikané,"Wus tekan titi-mangsané, kratoning Allah wus cepak. Padha matobata lan ngandela marang kabar kabungahan." (Markus 1:14-15)
Matthew 4:12 - 25:46
Mark 1:14 - 13:37
Luke 4:14 - 21:38
John 3:13 - 12:50
John 20:22-23
4) Gusti Yésus Kamulyakaké Ana Ing Gunung Tabor
The Transfiguration

Lan let enem dina Gusti Yésus ngathi Pétrus, Yakobus, lan Yoanes diajak minggah ing gunung dhuwur, miyambak. Lan Gusti santun warni anaing ngarepé. Agemané dadi sumorot putih memplak. Ana ing donya ora ana wong bisa musoni sing mengkono. Nabi Elias lan Nabi Musa padha ngatingal, lan ngendikan karo Gusti Yésus. (Markus 9:2-4)
Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36
5) Gusti Yésus Yasa Sakramèn Ekaristi
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Nuli Gusti mundhut roti, munjuk sembah nuwun, roti dicuwil lan diparingaké sarwa ngandika,"Iki Sliraku, kang bakal kaulungaké nglabuhi kowé. Iki tindakna minangka pangéling-éling marang Aku. Semono uga Gusti mundhut tuwung, sawisé dhahar, sarwa ngandhika,"Iki tuwung Prajanjian Anyar ana ing Rahku, kang diutahaké nglabuhi kowé. (Lukas 22:19-20)
Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20
John 13:1 - 17:26
1 Corinthians 11:23-29

KASANGSARAN DALEM / The Sorrowful Mysteries

1) Gusti Yésus Sungkawa Ana Ing Taman Jaétun
The Agony in the Garden

"Dhuh Rama, manawi dados karsa Dalem mugi tuwung punika kasingkirna saking kawula, nanging sanès kajeng kawula, karsa Dalem kalampahana." (Lukas 22:42)
Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
2) Gusti Yésus Disapu
The Scourging at the Pillar

Wong kang padha njaga Gusti, moyoki Panjenengané lan ngantemi. Gusti dikrukubi lan diantemi wadana Dalem sarta bola-bali ditakoni, celathuné,"Wis wacanen, sapa sing ngantemi kowé iki. Lan isih akèh manèh pitembungané marang Gusti wujud cecamah. (Lukas 22:63-65)
Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1
3) Gusti Yésus Diagemi Makutha Eri
The Crowning of Thorns

Lan para prajurit ngenam makutha eri, dietrapaké ing mustaka Dalem. Nuli Panjenengané diagemi sandhangan abang jingga, banjur pada sowan matur,"Pangabekti Ratuning tiyang Yahudi" lan Gusti diantemi." (Yoanes 19:2-3)
Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3
4) Gusti Yésus Manggul Pamenthangan
The Way of the Cross

Gusti Yésus ditampilan digawa lunga. Gusti manggul salib Dalem piyambak tindak menyang papan kang diarani Kalpari, tembung Hibrani Golgota. Ana ing kana Gusti disalib lan bebarengan karo Panjenengané ana wong loro kang disalib ngiwa-nengen, déné Gusti Yésus ana ing tengah." (Yoanes 19:17-18)
Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17
5) Gusti Yésus Séda Ana Ing Pamenthangan
The Crucifixion

Kanthi nguwuh swanten sora, Gusti Yésus ngendika,"Dhuh Rama, kawula masrahaken sukma kawula ing asta Dalem, lan ngendika mangkono iku, Gusti Yésus séda. Bareng penatus weruh lelakon mau, mulyakaké Allah, sarta celathu,"Mula nyata Wong iki ora salah." (Lukas 23:46-47)
Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

KAMULYAN DALEM / The Glorious Mysteries

1) Gusti Yésus Wungu Saka Séda
The Resurrection

Wis ora ana ing kéné, wis wungu. Élinga marang pangandikané dhék ana ing Galiléya, sing mangkéné uniné : "Wus Pinasthi Putraning Manungsa kudu diulungaké marang tanganing wong dosa, sarta disalib lan ing telung dinané bakal wungu saka séda." (Lukas 24:6-7)
Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18
2) Gusti Mékrad Menyang Swarga
The Ascension

"Nuli para murid padha diajak nganti tekan Bétania, lan ngumbulaké asta. Gusti maringi berkah lan bareng karo anggoné paring berkah Gusti nilar para rasul, lan kasengkakaké menyang swarga." (Lukas 24:50-51)
Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11
3) Hyang Roh Suci Tedhak
The Descent of the Holy Spirit

"Kabèh padha kapenuhan ing Hyang Roh Suci, sarta banjur padha guneman nganggo basa warna-warni, mojar manut sakaparengé Hyang Roh Suci." (Kisah Para Rasul 2:4)
Acts 2:1-41
4) Ibu Maria Kapundhut Menyang Swarga
The Assumption

"Nanging kabèh iku ana urut-urutane, sing dhisik dhéwé Sang Kristus, kang jumeneng panunggul, banjur liya-liyané kang dadi kagungan Dalem Sang Kristus, yèn mbésuk rawuh." (1 Korintus 15:23)
Psalm 15 (16):10
1 Thessalonians 4:14-16
Apocalypse 2:11
5) Ibu Maria Tampi Makutha Ana Ing Swarga
The Coronation of Mary

"Ana pratandha katon ing langit, wanodya asingep surya lan rembulan, ana ing sangandhaping pada déné mustakané jinamang lintang rolas." (Wahyu 12:1)
Judith 15:10-12
Apocalypse 12:1

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + Tanda Salib / Tandha Pamenthangan (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Kawula Pitados (The Apostles' Creed / Credo)
3. Kanjěng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Rama Kawula (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria (Hail Mary / Ave Maria)
Sembah Bekti Katur Ing Putra Putri Dalem Sang Hyang Rama
Sembah bekti kawula Dèwi Maria...
Sembah Bekti Katur Ing Ibu Dalem Sang Hyang Putra
Sembah bekti kawula Dèwi Maria...
Sembah Bekti Katur Ing Pramèswari Dalem Sang Hyang Roh Suci
Sembah bekti kawula Dèwi Maria...
5. Mugi Linuhurna (Glory Be to the Father / Gloria Patri)/ Pinujia
6. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 1
7. Kanjěng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Rama Kawula
8. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
9. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
10. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 2
11. Kanjěng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Rama Kawula
12. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
13. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
14. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 3
15. Kanjěng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Rama Kawula
16. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
17. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
18. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 4
19. Kanjěng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Rama Kawula
20. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
21. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
22. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 5
23. Kanjěng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Rama Kawula
24. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
25. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Kanjěng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Rama Kawula (Our Father / Pater Noster)
27. Sembah bekti kawula Dewi Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. Mugi Linuhurna (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + Tanda Salib / Tandha Pamenthangan (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

PINUJIA / Jesus, Mary and Joseph (Version A)

Pinujia Asma Dalem Sri Yesus, Dewi Maria lan Santo Yusup, Sak Menika sarta langgeng. Amin.

Pinujia / Prayer to Jesus, Mary, and Saint Joseph

Pinuji Asma Dalem Sri Jeus, Dewi Maria Ian Santo Yupup, Sak Menika sarta langgeng. Amin.

Sepuluh (10) / The Ten (10) Commandments

Exodus 20:2-17
Deuteronomy 5:6-21


Sepuluh
The 10 Commandments

Aku Pangeran Allahmu,
1. aja nembah brahala, ngemungna nembah marang Aku lan tresnaa marang Aku ngungkuli sakabehe
2. aja ngucapake Asmaning Pangeran Allahmu tanpa perlu
3. elinga anggonmu kudu nucekake dinaning Pangeran
4. ngurmatana bapa biyungmu
5. aja gawe raja pati
6. aja laku jina
7. aja nyenyolong
8. aja goroh
9. aja melik prakara jina
10. aja melik darbeking liyan. Amin.

Lima (5) / 5 Precepts of the Church

1. Mulyakna dina gedhe kang dipadhakake dina Ngahad
2. Ing dina Ngahad lan dina gedhe kang dipadhakake Ngahad, ndhereka Mis suci lan aja nindakake pagawean kang diwaleri
3. Pasaa lan seserika miturut dhawuh
4. Ngakua dosa apese setaun sepisan
5. Tampaa saliraning Gusti ing mangsa Paskah. amin

Mbangun Keduwung

Allah ingkang mahasae, kawula keduwung dhateng sadaya dosa kawula, margi tresna dhateng Sampeyan Dalem.
Kawula gadhah niyat, srana sih pitulungan Dalem boten badhe nglampahi dosa malih malih.
Gusti, kawula tiyang dosa, nyuwun kawelasan Dalem. amin.

The numbers in Javanese are:


1 siji
2 loro
3 telu
4 papat
5 lima
6 enem
7 pitu
8 walu
9 sanga
10 sepuluh

The Nicene Creed / Credo

Dalu suci Tidhem sami / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Dalu Suci Tidhem Sami
Silent Night

Dalu suci Tidhem sami
Njeng Gusti, Pa-mar-ta
Te-dhakman jalma, kra-na ki-ta
Miyos wonten kan dhang Bet-le-khem.
Gus- ti- ning dumadi
Gus- ti- ning dumadi

Dalu Suci Tidhem Sami / Silent Night / Stille Nacht

Dalu Suci tidem sami
Jeng Gusti pamarta
Tedhak manjalma krana kita
Miyos wonten kandang Bètlehèm
Gustining Dumadi, Gustining Dumadi

Bayi Suci, kang Ginusti
Nebusi tyang dosa
Nilar kamulyanè ing swarga
Sumèlèh ing rumput kang nista
N'ladani mring kita, n'ladani mring kita

Dalu suci, tidhem sami
Jeng Gusti ambekta
Katentremanè jagad-raya
Kados prasetyanè Kang Rama
Mila linuhurna, mila linuhurna

Dalu suci, tidhem sami
Jeng Gusti ambekta
Pirukuning tyang dosa sami
Cinadhang prasetyan kang baka
Amin linuhurna, amin linuhurna

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox