The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Basa Jawa Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is called Basa Jawa by Javanese people and Bahasa Jawa by Indonesian people. It is also known as Jawa, Djawa, and Javanese.

This language is spoken by 75,500,000 people in central Java, the eastern third of west Java, and the southwestern half of east Java in Indonesia. It is also spoken in Papua, Sulawesi, Sumatra, Maluku, Kalimantan, Singapore, the Netherlands, and Malaysia.

(Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.)


Contents

Rosario / The Holy Rosary

+ TANDA SALIB / The Sign of the Cross / Signum Crucis (Version A)

+ Kunjuk ing asma Dalem Hyang Rama Saha Hyang Putra Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.

+ Tanda Salib / Tandha Pamenthangan / Sign of the Cross / Signum Crucis (Version B)

+ Konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Amin.


Kawula Pitados / The Apostles' Creed / Credo

Kawula pitados ing Allah, Rama Sang Mahakuwasa,
ingkang nitahaken bumi langit.

Saha ing Gusti Yesus Kristus, Putra Dalem ontang-anting, Pangeran kawula.
Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba dening kuwasa Dalem Hyang Roh Suci.
Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang, seda sarta kasarekaken.
Tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking seda.
Mekrad dhateng swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah, Rama Sang Mahakuwasa.
Saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.

Kawula pitados ing Hyang Roh Suci.
Pasamuwan Katulik ingkang suci,
lan panunggiling para Suci.
Pangapuntening dosa.
Tangining badan.
Saha gesang langgeng. Amin.

Kawula Pitados / The Apostles' Creed / Credo (Version B)

Kawula pitados ing Allah Rama Sang Mahakuwasa
ingkang nitahaken bumi-langit,
saha ing Gusti Yésus Kristus Putra Dalem ontang-anting Pangéran kawula,
ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba déning kuwasa Dalem Hyang Roh Suci,
ingkang nandang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang séda sarta kasarèkaken,
tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking séda,
mékrad dhateng Swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah Rama Sang Mahakuwasa,
saking ngriku badhé rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci
lan panunggiling para suci,
pangapuntening dosa,
tangining badan,
saha gesang langgeng. Amin.

Kanjeng Rama / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Kanjeng Rama ing suwarga
Mugi asma Dalem kaluhurna
Kraton Dalem kawiyarna
Ing donya inggih kalampahana
Karsa Dalem kados ing suwarga.
Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki kangge sapunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda
Saha tinebihna saking piawon.
Amin.

Kanjěng Rama / Our Father / Pater Noster

Kanjěng Rama ing swarga
Mugi asma Dalěm kaluhurna
Kraton Dalěm kawiyarna
Ing donya inggih kalampahana
Karsa Dalěm kados ing swarga.
Abdi Dalěm sami nyadong paring Dalěm rějěki kangge sapunika
Sakathahing lěpat nyuwun pangapuntěn Dalěm
Kados dene anggen kawula ugi ngapuntěn dhatěng sěsami
Abdi Dalěm nyuwun lěpat saking panggoda
Saha tinebihna saking piawon
Amin.

Ràma kahoela / Our Father / Pater Noster

Ràma kahoela, kang wantan ing surga:
Wasta andika dadi elapiénno:
Sadjaman andika dirawoei.
Karsa andìka dadi ing lemmà, kàja ing sùrga.
Redèkki kahoela kang sadientam dientam njoekàn dientam ponìki màring kahoela:
Ambi poèntam màring kahoela dosa kahoela,
kàja kahoela poèntan màring samoènggil-noènggil titiang,
kang salàh maring kahoela:
Ambi sàmpon bàcta kahoèla ing patsjoban:
Tapi oetsjolakan kahoela padi pada sang awon.
Amin.

Kanjeng Rama / Our Father / Pater Noster

Kanjeng Rama in swarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana karsa Dalem kados ing swarga
abdi dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
saha tinebihna saking piawon
Amin.

Ràma Kahoela / Our Father / Pater Noster

Ràma kahoela, kang wantan ing surga:
Wasta andika dadi elapiénno:
Sadjaman andika dirawoei.
Karsa andìka dadi ing lemmà, kàja ing sùrga.
Redèkkì kahoela kang sadientam dientam
njoekàn dientam ponìki màring kahoela:
Ambi poèntam màring kahoéla dosa kahoela,
kàja kahoela poèntan màring samoènggil-noènggil titiang,
kang salàh maring kahoela:
Ambi sàmpon bàcta kahoèla ing patsjoban:
Tapi oetsjolakan kahoela padi pada song awon.
Amin.

Kanjeng Rama / Our Father / Pater Noster

Kanjeng Rama ing swargi
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados ing swargi
abdi dalem sami nyadhong paring Dalem rejeki ing sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
déné kawula inggih ngapunten dhateng sesami
abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
saha tinebihna saking piawon
Amin.

Rama Kawula / Our Father / Pater Noster

Rama kawula ing swarga
Asma Dalem kaluhurna
Karaton Dalem mugi rawuha
Karsa Dalem kalampahana
wonten ing donya kados ing swarga
kawula nyuwun rejeki kangge sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem
kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami
kawula nyuwun tinebihna saking panggodha
saha linuwarna saking piawon
Amin.

Rama kawula / Our Father / Pater Noster

Rama kawula ingkang wonten ing swarga
Asma Paduka ingkang suci mugi dipun urmati déning sedaya tiyang.
Pangrèh Paduka mugi dipun èstokaken déning sedaya
tumitah ing salumahing bumi, kados-déné pangréh wau
wonten ing swarga inggih dipun èstokaken déning para malaékat.
Mugi kawula Paduka paringi rejeki ing dinten menika.
Kalepatan kawula mugi Paduka apunten, kadosdéné
kawula inggih ngapunten tiyang-tiyang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula.
Kawula mugi sampun ngantos Paduka tégakaken kénging ing godha,
nanging mugi Paduka uwalaken saking piawon.
Amin.

Kanjeng Romo / Our Father / Pater Noster

Kanjeng Romo ing suwarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados in suwarga.
Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing samenika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda
saha tinebihna saking piawon.
Amin.

RAMA KAWULA / Our Father / Pater Noster

Rama kawula ing swarga, Asma Dalem kaluhurna.
Kraton Dalem mugi rawuha.
Karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga.
Kawula nyuwun rejeki kangge samenika.
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem,
kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami.
Kawula nyuwun tinebihna saking panggodha,
saha linuwarna saking piawon. Amin.

Sembah Bekti Kawula Dewi Maria / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasihing Allah,
Pangeran nunggil ing panjenengan Dalem.
Sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus.
Dewi Maria, Ibuning Allah,
kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem samangke
tuwin benjing dumugining pejah. Amin.

SEMBAH BEKTI / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Sembah bekti kawula Dewi Mariah
Kekasihing Allah
Pangerang nunggil ing Panjenengan Dalem
Sami-sami wanita, Sang Dewi pinuji piyambak
Saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus
Dewi Mariah, Ibuning Allah
Kawula tiyang dosa Sami nyuwun pangestu Dalem
Sak mangke tuwin benjing dumugining pejah.
Amin.

Semba Bekti, Dewi Marijah / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti, Dèwi Marijah, kekasihing Allah,
pangéran noenggil ing Pandjenengan dalem,
sami-sami wanodya Sang-Dèwi pinoedji pijambak,
saha pinoedji oegi Wohing salira dalem, Sri Jésoes.
Dèwi Marijah, Iboening Allah, kawoela tijang dosa
sami njoewoen pangèstoe dalem, samangké
toewin béndjing doemoegining pediah. Amin.

Mugi Linuhurna Hyang Rama / Glory Be to the Father / Gloria Patri

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci.
Kados ing mulabuka, sapunika,
sarta ing salami-laminipun. Amin.

MUGI LINUHURNA / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version B)

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci,
kados ing mula-buka, sapunika, sarta ing salami-laminipun. Amin.

Pinujia

Pinujia Asma Dalem Sri Yésus, Ibu Maria, tuwin Santo Yusuf, sapunika sarta langgeng. Amin.

Rama Kawula

Sembah Bekti Katur Ing Putra Putri Dalem Sang Hyang Rama
Sembah bekti kawula Dèwi Maria...

Sembah Bekti Katur Ing Ibu Dalem Sang Hyang Putra
Sembah bekti kawula Dèwi Maria...

Sembah Bekti Katur Ing Pramèswari Dalem Sang Hyang Roh Suci
Sembah bekti kawula Dèwi Maria...

Mugi Linuhurna ...

Pinujia ...

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

KABINGAHAN DALEM / The Joyful Mysteries

SUMUNAR DALEM / The Luminous Mysteries

KASANGSARAN DALEM / The Sorrowful Mysteries

KAMULYAN DALEM / The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + Tanda Salib / Tandha Pamenthangan (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Kawula Pitados (The Apostles' Creed / Credo)
3. Kanjeng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Ràma Kahoela / Rama Kawula (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Mugi Linuhurna (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 1
7. Kanjeng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Ràma Kahoela / Rama Kawula
8. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
9. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
10. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 2
11. Kanjeng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Ràma Kahoela / Rama Kawula
12. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
13. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
14. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 3
15. Kanjeng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Ràma Kahoela / Rama Kawula
16. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
17. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
18. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 4
19. Kanjeng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Ràma Kahoela / Rama Kawula
20. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
21. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
22. (KABINGAHAN / SUMUNAR / KASANGSARAN / KAMULYAN) DALEM 5
23. Kanjeng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Ràma Kahoela / Rama Kawula
24. 10 Sembah Bekti Kawula Dewi Maria
25. Mugi Linuhurna / Oh, My Jesus / Pinujia
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Kanjeng Rama / Kanjeng Romo / Ràma Kahoela / Ràma Kahoela / Rama Kawula (Our Father / Pater Noster)
27. Sembah bekti kawula Dewi Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. Mugi Linuhurna (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + Tanda Salib / Tandha Pamenthangan (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

PINUJIA / Jesus, Mary and Joseph (Version A)

Pinujia Asma Dalem Sri Yesus, Dewi Maria lan Santo Yusup, Sak Menika sarta langgeng. Amin.

Pinujia / Prayer to Jesus, Mary, and Saint Joseph

Pinuji Asma Dalem Sri Jeus, Dewi Maria Ian Santo Yupup, Sak Menika sarta langgeng. Amin.

Sepuluh (10) / The Ten (10) Commandments

Exodus 20:2-17
Deuteronomy 5:6-21


Sepuluh (10)
The 10 Commandments

Aku Pangeran Allahmu,
1. aja nembah brahala, ngemungna nembah marang Aku lan tresnaa marang Aku ngungkuli sakabehe
2. aja ngucapake Asmaning Pangeran Allahmu tanpa perlu
3. elinga anggonmu kudu nucekake dinaning Pangeran
4. ngurmatana bapa biyungmu
5. aja gawe raja pati
6. aja laku jina
7. aja nyenyolong
8. aja goroh
9. aja melik prakara jina
10. aja melik darbeking liyan. Amin.

Lima (5) / 5 Precepts of the Church

1. Mulyakna dina gedhe kang dipadhakake dina Ngahad
2. Ing dina Ngahad lan dina gedhe kang dipadhakake Ngahad, ndhereka Mis suci lan aja nindakake pagawean kang diwaleri
3. Pasaa lan seserika miturut dhawuh
4. Ngakua dosa apese setaun sepisan
5. Tampaa saliraning Gusti ing mangsa Paskah. amin

Mbangun Keduwung

Allah ingkang mahasae, kawula keduwung dhateng sadaya dosa kawula, margi tresna dhateng Sampeyan Dalem.
Kawula gadhah niyat, srana sih pitulungan Dalem boten badhe nglampahi dosa malih malih.
Gusti, kawula tiyang dosa, nyuwun kawelasan Dalem. amin.

The numbers in Javanese are:


1 siji
2 loro
3 telu
4 papat
5 lima
6 enem
7 pitu
8 walu
9 sanga
10 sepuluh

The Nicene Creed / Credo

Dalu suci Tidhem sami / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Dalu Suci Tidhem Sami
Silent Night

Dalu suci Tidhem sami
Njeng Gusti, Pa-mar-ta
Te-dhakman jalma, kra-na ki-ta
Miyos wonten kan dhang Bet-le-khem.
Gus- ti- ning dumadi
Gus- ti- ning dumadi

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox