The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Belgian (Dutch) Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Nederlands, Nederlandse, and Vlaanderen.

This language is spoken by 4,625,000 people in Belgium. People that know how to speak Vlaemsch (also known as Flamand and Flemish) can understand this language.

(Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.)

Contents

Rozenkransgebed / The Holy Rosary

+ In de naam van de Vader / + Kruisteken / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ In de naam van de Vader (aanraking hoofd), de Zoon (borst) en en de Heilige Geest, Amen.

Apostolische Geloofsbelijdenis / Apostles' Creed / Credo

Ik geloof in God de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten Hemel,
zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader,
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de Heiligen;
De vergeving van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
Het eeuwig leven. Amen.

Onze Vader (Vertaling volgens de Katholieke Kerk) / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Onze Vader (Vertaling Nederlands Bijbelgenootschap) / Our Father / Pater Noster

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de kwade. Amen.

Onze Vader (Nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling) / Our Father / Pater Noster

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Amen.

Onze Vader (Vertaling zoals wordt gebeden in Vlaanderen) / Our Father / Pater Noster

Onze Vader die in de Hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria / Hail Mary / Ave Maria

De Nederlandse vertaling die in Nederland gebruikt wordt:

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Wees gegroet Maria / Hail Mary / Ave Maria

De Nederlandse vertaling die in Vlaanderen gebruikt wordt:

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer zij met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Glory Be / Eer aan de Vader / Gloria Patri

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Oh, My Jesus / Fatima Prayer

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden
bewaar ons voor het vuur van de Hel,
breng alle zielen naar de hemel
en sterk hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

De namen van Jezus, Maria en Jozef / In the name of Jesus, Mary, and Joseph

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
van nu af tot in eeuwigheid.
Goede Jezus, vergeef ons onxe zonden.
Bewaar ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel,
vooral degenen die uw barmhartigheid
het meest nodig hebben. Amen.

Wees gegroet, Koningin / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Wees Gegroet, Koningin, Moeder Van Barmhartigheid
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot Usmeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daaroom dan, onze voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen,
en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw schoot.
O goedertieren, O liefdevolle, O zoete Maagd Maria.

Mysteries of the Rosary

Blijde geheimen / The Joyful Mysteries

1) De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Annunciatie)
The Annunciation

2) Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Maria-Visitatie)
The Visitation

3) Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Kerstmis)
The Nativity

4) Jezus wordt in de tempel opgedragen (Maria Lichtmis)
The Presentation

5) Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Heilige Familie (in sommige jaren deze lezing))
The Finding in the Temple

Geheimen van het Licht / The Mysteries of Light / The Luminous Mysteries

1) De doop van Jezus in de Jordaan. (Doopsel van Jezus)
The Baptism of Christ

2) De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
The Miracle at Cana

3) Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Gedaanteverandering van de Heer).
The Transfiguration

5) Jezus stelt de Eucharistie in. (Witte Donderdag / Sacramentsdag)
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Droevige geheimen (Goede Vrijdag) / The Sorrowful Mysteries

1) Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
The Agony in the Garden

2) Jezus wordt gegeseld
The Scourging at the Pillar

3) Jezus wordt met doornen gekroond
The Crowning of Thorns

4) Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
The Way of the Cross

5) Jezus sterft aan het kruis
The Crucifixion

Glorievolle geheimen / The Glorious Mysteries

1) Jezus verrijst uit de doden (Pasen)
The Resurrection

2) Jezus stijgt op ten hemel (Hemelvaart)
The Ascension

3) De Heilige geest daalt neer over de apostelen (Pinksteren)
The Descent of the Holy Spirit

4) Maria wordt in de hemel opgenomen (Maria-Tenhemelopneming)
The Assumption

5) Maria wordt in de hemel gekroond (Maria Koningin)
The Coronation of Mary

Volgorde / How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + het Kruisteken (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Apostolische geloofsbelijdenis (The Apostles' Creed / Credo)
3. Onze Vader (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Wees gegroet Maria (Hail Mary / Ave Maria)
Ik groet U, Maria, dochter van God de Vader.-Wees gegroet…
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.-Wees gegroet…
Ik groet U, Maria, bruid van God de Heilige Geest.-Wees gegroet…
5. Eer aan de Vader (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Onze Vader
8. 10 Wees gegroet Maria
9. Eer aan de Vader / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Onze Vader
12. 10 Wees gegroet Maria
13. Eer aan de Vader / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Onze Vader
16. 10 Wees gegroet Maria
17. Eer aan de Vader / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Onze Vader
20. 10 Wees gegroet Maria
21. Eer aan de Vader / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Onze Vader
24. 10 Wees gegroet Maria
25. Eer aan de Vader / Oh, My Jesus
26. Wees gegroet (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Onze Vader (Our Father / Pater Noster)
27. Wees gegroet Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. Eer aan de Vader (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + het Kruisteken (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël / Prayer to Saint Michael

Heilige Aartsengel Michaël
Saint Michael, the Archangel

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming tegen
de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug.
Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over ons. (driemaal)

Gendenk, o allermildste Maagd Maria / Memorare / Prayer of Saint Bernard


by Saint Bernard of Clairvaux (1090 A.D. - 1153 A.D.)

Gendenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, die om
Uw hulp kwam smeken en om Uw bijstand vroeg,
door U in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U,
o Maagd der maagden en kniel hier voor
U in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet,
maar in Uw goeheid luister en wil mij verhoren. Amen.

Koningin van de vrede, bid voor ons. (driemaal)

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer / Magnificat

Luke 1:46-55

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer
My soul doth magnify the Lord

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
Van nu ar prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

The Angelus / De Engel des Heren

Luke 1:28-38


The Angelus

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.


Wees gegroet Maria . . .
Zie de dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet Maria . . .
En het woord is vlees geworden; En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet Maria . . .
Bid voor ons Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus Uw Zoon leren kennen;
Wij bidden U: Stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen.

De Kruisweg / Stations of the Cross / Via Crucis of Via Dolorosa

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld
Station 1 - Jesus is Condemned to Death
II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders
Station 2 - Jesus Accepts His CrossI. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Station 1 - Jesus is Condemned to Death
Mattheus 27:1
Markus 15:15
Lukas 23:25
Johannes 19:16
Matthew 27:1-31
Mark 15:15
Luke 23:23-25
John 19:16
II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.
Station 2 - Jesus Accepts His Cross
Johannes 19:17
Matthew 27:31
John 19:17

III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
Station 3 - Jesus Falls the First Time
IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder
Station 4 - Jesus Meets His Mother
III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat Jezus niet in staat was het kruis te dragen.
Station 3 - Jesus Falls the First Time
Lukas 23:26
Matthew 10:38
IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. Staat niet in de Bijbel, maar Maria was bij de kruisiging wel aanwezig.
Station 4 - Jesus Meets His Mother
Luke 23:34-35


V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
Station 5 - Simon of Cyrene Helps Jesus
VI. Veronica
Station 6 - Veronica Wipes the Face of Jesus

V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
Station 5 - Simon of Cyrene Helps Jesus
Mattheus 27:32
Markus 15:21
Lukas 23:26
Matthew 27:32
Mark 15:21
Luke 23:26VI. Veronica
Mattheus 27:32
Markus 15:21
Lukas 23:26
Staat niet in de Bijbel
Station 6 - Veronica Wipes the Face of Jesus
Isaiah 53:2-3
Matthew 27:32
Mark 15:21
Luke 23:26


VII. Jezus valt voor de tweede maal
Station 7 - Jesus Falls the Second Time
VIII. Jezus troost de wenende vrouwen
Station 8 - Jesus Consoles the WomenVII. Jezus valt voor de tweede maal.
Staat niet in de Bijbel
Station 7 - Jesus Falls the Second Time
Isaiah 53:5
VIII. Jezus troost de wenende vrouwen.
Station 8 - Jesus Consoles the Women
Lukas 23:28-31
Luke 23:27-31

IX. Jezus valt voor de derde maal
Station 9 - Jesus Falls the Third Time
X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
Station 10 - Jesus is Stripped of His Garments

IX. Jezus valt voor de derde maal.
Staat niet in de Bijbel
Station 9 - Jesus Falls the Third Time
Isaiah 53:7
X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.
Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden.
Station 10 - Jesus is Stripped of His Garments
Mattheus 27:35
Mark 15:24
Matthew 27:35
Luke 23:33-34
John 19:23

XI. Jezus wordt aan het kruis genageld
Station 11 - Jesus is Nailed to the Cross
XII. Jezus sterft aan het kruis
Station 12 - Jesus Dies on the CrossXI. Jezus wordt aan het kruis genageld.
Station 11 - Jesus is Nailed to the Cross
Markus 15:24
Lukas 23:33
Johannes 19:18
Matthew 27:35
Mark 15:24
Luke 23:33-34
John 19:18XII. Jezus sterft aan het kruis.
Station 12 - Jesus Dies on the Cross
Mattheus 27:50
Markus 15:37
Lukas 23:46
Johannes 19:30
Matthew 27:50
Mark 15:37
Luke 23:46
John 19:30

XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen
Station 13 - Jesus is Taken Down From His Cross
XIV. Jezus wordt in het graf gelegd
Station 14 - Jesus is Laid in the Tomb


XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen.
Station 13 - Jesus is Taken Down From His Cross
Mattheus 27:57-58
Lukas 23:53
Johannes 19:38
Matthew 27:57-58
Mark 15:46
Luke 23:53
John 19:38


XIV. Jezus wordt in het graf gelegd.
Station 14 - Jesus is Laid in the Tomb
Mattheus 27:59-60
Markus 15:46
Lukas 23:53
Johannes 19:42
Matthew 27:59-60
Mark 15:46
Luke 23:53
John 19:42

The Nicene Creed / Credo

Stille Nacht, Heilige Nacht / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Stille Nacht, Heilige Nacht
Silent Night

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoog heilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar.
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God! Liefde lacht
vriend'lijk om uwe god'lijke mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van uwe geboort',
Jezus, van uwe geboort'!

Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst uw pracht;
door den eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, ligt daar,
Jezus, de redder, ligt daar.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox