The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Binisaya Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Cebuano, Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Mindanao Visayan, Bisayan, and Sebuano. This language is a dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao, Philippines.

Contents

Binisaya Rosary Prayers

+ Sa Ngalan sa Amahan / The Sign of the Cross / Signum Crucis

+ Sa Ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen.

Mitoo Ako sa Dios nga Amahan / The Apostles' Creed / Credo

Mitoo ako sa Dios nga Amahan, makagagahum sa tanan.
Magbubuhat sa langit ug sa yuta.
Mitoo ako sa iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo, Ginoo nato.
Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gianak ni Santa Maria Birhen.
Gisakit sa sugo ni Pontio Pilato,
gilansang sa krus, namatay ug gilubong.
Miadto siya sa mga nangamatay,
sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya.
Misaka sa langit
ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan.
Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Mitoo ako sa Espiritu Santo,
mitoo sab ako nga may Santa Iglesia Katolika,
may kaambitan sa mga Santos,
may kapasayloan sa mga sala
ug may pagkabanhaw sa lawas
ug sa kinabuhing walay katapusan, Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Amahan Namo, anaa ka sa langit,
pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa mata adlaw,
ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala,
ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa panulay,
hinonoa luwasa kami da dautan. Amen.


Maghimaya ka, Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya,
ang Ginoo anaa kanimo bulahan ikaw sa mga babayeng tanan,
bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Imahan ka sa Dios,
I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa
oras sa among ikapatay (kamatayon). Amen.

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria, napune ka sa grasya,
ang Ginoong Dios anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa babaye nga tanan;
Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan ka sa Dios,
ig ampo mo kaming makasasala,
karon ug sa oras ang among ikamatay.
Amen.

Himaya sa Amahab / Glory Be to the Father / Gloria Patri

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,
hangtud sa mga katuigan nga tanan. Amen.

O Jesus Ko / Oh, My Jesus / Fatima Prayer (Version A)

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa imperno,
dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit,
labi na kadtong nagkinahanglan kayo sa imong santos mga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.

Tubag: Luwasa kami.


+ O Maria, rayna sa Kalinaw.

Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.

Awit ….

MAGHIMAYA KA RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version A)

Maghimaya ka Rayna, Inahan sa Kaluoy
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Maghimaya ka rayna, inahan sa kaluoy, kinabuhi, kinatam-is, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlang anak ni iba. Nagapanghupaw kami, nagaagulo, nagapanghilak ‘ning walog nga luhaan. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maloloy-on. Ug kun ubos na niining paghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, nga mahal nga bunga sa tiyan mo. Ay maaghup, ay maloloy-on, ay matam-is nga birhen Maria.

I-ampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios.

Aron mahimo kaming takus sa nga saad ni Jesu-Kristo. Amen.

Mahimaya ka Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B)

Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy, kinabuhi, kinatam-is. Ikaw gilauman namo. Maghimaya ka nagapanawag kami kanimo mga hininginlan nga anak ni Eva. Nagapanghupaw, nagaagulo, nagahilak ning walog nga luhaan. Amo mag-alampo ilingi mo kanamo kanang Imong mata nga maloloy-on ug kun ubos na ipangilin, ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo. Ay maaghop, ay maloloy-on, ay matam-is nga Birhen Maria.

I-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios.Aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen.

Mag-ampo kita:

O Dios,kansang bugtong Anak,pinaagi sa iyang kinabuhi,kamatayon ug pagkabanhaw, makakab-ot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay.Itugyan among gipangamuyo nga kami nga nagapalandong ning mga Misteryo sa Santos uyamot nga Rosaryo sa bulahan nga Birhen Maria,makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakab-ot sa ilang gisaad,pinaagi kang Kristo nga among Ginoo,Amen.

Putli uyamot nga kasing2x ni Jesus.....Kaloy-an mo kami. 3x

Putli uyamot nga kasing2x ni Maria....Kaloy-an mo kami.3x

Mysteries of the Rosary (Version A)

Mga Misteryo sa Kalipay / The Joyful Mysteries

(Lunes ug Jueves) / (Monday and Thursday)

1) Ang Pagpahibalo sa Anghel
The Annunciation

2) Ang Pagduaw ni Maria kang Santa Isabel
The Visitation

3) Ang Pagkatawo ni Jesus Didto sa Belen
The Nativity

4) Ang Diosnong Bata gihalad sa Templo
The Presentation

5) Ang Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa templo
The Finding in the Temple

The Luminous Mysteries

1)
The Baptism of Christ

2)
The Miracle at Cana

3)
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4)
The Transfiguration

5)
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

The Sorrowful Mysteries

1) Ang Pag-ampo ni Jesus didto sa Getsemane
The Agony in the Garden

2) Ang Pag-gaid ug Paghampak sa Ginoo
The Scourging at the Pillar

3) Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunok
The Crowning of Thorns

4) Ang Pagpas-an ni Jesus sa Krus
The Way of the Cross

5) Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa Krus
The Crucifixion

Mga Misteryo sa Himaya / The Glorious Mysteries

(Mierkules, Sabado ug Domingo) / (Wednesday, Saturday and Sunday)

1) Ang Pagkabantay sa atong Ginoo
The Resurrection

2) Ang pagkayab sa langit sa atong Ginoo
The Ascension

3) Ang Pagkunsad sa Espirito Santo
The Descent of the Holy Spirit

4) Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga birhen Maria
The Assumption

5) Ang Pagpurongpurong ni Maria nga Rayna sa tanang mga binuhat
The Coronation of Mary

Mysteries of the Holy Rosary (Version B)

Mga Misteryo sa Kalipay / The Joyful Mysteries

(Lunes ug Sabado) / (Monday and Saturday)

1) Ang pagpanamkon ni Maria Santisima sa lalang sa Espiritu Santo
The Annunciation

2) Ang pagduaw ni Maria Santisima sa iyang ig-agaw nga si Santa Isabel
The Visitation

3) Ang pagkatawo sa Diosnong Bata didto sa Belen
The Nativity

4) Ang paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo
The Presentation

5) Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Bata taliwala sa mga makinaadmanon
The Finding in the Temple

Mga Misteryo sa Kahayag / The Luminous Mysteries

(Huwebes) / (Thursday)

1) Ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa Jordan
The Baptism of Christ

2) Ang pagpadayag ni Jesus sa kombira sa kasal sa Cana
The Miracle at Cana

3) Ang pagsangyaw sa umaabot nga Ginharian sa Dios
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) Ang pagkausab sa panagway ni Jesus
The Transfiguration

5) Ang pagtukod sa Santos nga Eukaristiya
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Mga Misteryo sa Kasakit / The Sorrowful Mysteries

(Martes ug Byernes) / (Tuesday and Friday)

1) Ang pag-ampo sa atong Ginoong Jesukristo sa taman sa Getsemani
The Agony in the Garden

2) Ang paghampak sa atong Ginoong Jesukristo nga ginaid sa usa ka haligi nga bato
The Scourging at the Pillar

3) Ang pag purong-purong sa atong Ginoong Jesukristo sa purong-purong nga tunukon
The Crowning of Thorns

4) Ang pagpas-an sa atong Ginoong Jesukristo sa krus sa dalan sa kapaitan
The Way of the Cross

5) Ang pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa krus
The Crucifixion

Mga Misteryo sa Himaya / The Glorious Mysteries

(Domingo ug Miyerkules) / (Sunday and Wednesday)

1) Ang mahimayaong pagkabanhaw sa atong Ginoo
The Resurrection

2) Ang mahimayaong pagsaka sa langit sa atong Ginoo
The Ascension

3) Ang pagkunsad sa Espiritu Santo kang Maria Santisima ug sa mga Apostoles
The Descent of the Holy Spirit

4) Ang pagpasaka sa langit sa Mahal nga Birhen Maria
The Assumption

5) Ang pagkorona kang Maria Santisima nga Rayna sa mga Angeles ug mga Santos sa langit
The Coronation of Mary

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + Sa Ngalan sa Amahan (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Mitoo Ako (The Apostles' Creed / Credo)
3. Amahan Namo (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Himaya sa Amahan (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce Misteryo 1
7. Amahan Namo
8. 10 Maghimaya ka Maria
9. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko Oh, My Jesus
10. Announce Misteryo 2
11. Amahan Namo
12. 10 Maghimaya ka Maria
13. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
14. Announce Misteryo 3
15. Amahan Namo
16. 10 Maghimaya ka Maria
17. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
18. Announce Misteryo 4
19. Amahan Namo
20. 10 Maghimaya ka Maria
21. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
22. Announce Misteryo 5
23. Amahan Namo
24. 10 Maghimaya ka Maria
25. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
26. Maghimaya Ka Rayna (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Amahan Namo (Our Father / Pater Noster)
27. Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. Himaya sa Amahan (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + Sa Ngalan sa Amahan (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

LITANYA SA BIRHEN / Litany of Loretto (Version A)

Ginoo, Kaloy-I Kami

Kristo, Kaloy-I kami

Ginoo, Kaloy-I Kami

Kristo, Pamatia kami

Kristo, Patalinghogi Kami

Dios, Amahan sa kalangitan, Kaloy-I Kami

Dios, Anak manunubos sa Kalibutan, Kaloy-I Kami

Dios, Espirrto Santo, Kaloy-I Kami

Santa Trinidade, Dios nga usa, Kaloy-I Kami

Santa Maria, I-ampo mo Kami

Santa nga Inahan sa Dios, I-ampo mo kami

Labing Santa sa tanang nga ulay. I-ampo mo kami

Inahan ni Kristo, I-ampo mo kami

Inahan sa Grasya sa Dios, I-ampo mo kami

Inahan sa tim-os nga gugma, I-ampo mo kami

Inahan sa bug-os nga kaputli …

Inahan sa way butto nga kaulay …

Inahan nga sa kadautan wala maduhig …

Inahan nga sa sala wala mabuling …

Inahan nga angay higugmaon …

Inahan nga katingalahan …

Inahan sa maayong tambag …

Inahan sa magbubuhat …

Inahan sa manunubos …

Ulay nga sa gitahod namo …

Ulay kansang mga kadayganan giawat namo …

Ulay nga labing gamhanan …

Ulay nga labing maloloy-on …

Ulay nga labing matinumanon …

Salamin sa kasantos …

Tinubdan sa kinaadman …

Hinungdan sa among kalipay …

Kalis sa kinabuhing espirituhanon …

Litany of Loretto

Kalis sa kadungganan …

Mabulokong kalis sa paghalad …

Rosa nga dili matukib …

Lantawan ni David …

Lantawan ni Garing …

Balay nga bualwan …

Arka sa kasabutan …

Ganghaan sa langit …

Bitoon sa kabuntagon …

Kaayohab sa mga masakiton …

Dalangpanan sa mga makasasala …

Maglilipay sa mga naguol …

Hinabang sa mga kristyanos …

Rayna sa mga Anghel …

Rayna sa mga Patriyarka …

Rayna sa mga Propeta …

Rayna sa mga Apostoles …

Rayna sa mga Martir …

Rayna sa mga Konpisor …

Rayna sa mga Ulay …

Rayna sa mga Santos nga tanan …

Rayna nga gipanamkon sa way sala nga panulondon …

Rayna nga gidala ngadto sa langit …

Rayna nga santos uyamot nga Rosaryo …

Rayna sa kalinaw …

Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Pasaylo-a kami Ginoo.

Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Patalinghogi kami, Ginoo.

Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Kaloy-I

I-ampo mo kami, santa nga Inahan sa Dios – Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Kristo.

PAG-AMPO KANG JOSE / Prayer to Saint Joseph

KANG JOSE
Saint Joseph

O bulahan nga san Jose,/ nagadangop kami kanimo./ sa among mga kalisod/ ug tapos pangayo-a namo,/ ang panabang sa imong santauyamot nga esposa,/ pangayoon usab namo,/ sa dako nga paglaum,/ ang imong panabang.

Tungod niadtong gugma,/ nga nakapatipon nimo,/ sa putli nga birhen Maria,/ nga Inahan sa Dios,/ ug tungod sa amahanong gugma,/ sa imong pagkugos kang Jesus,/ sa bata pa siya,/ mangamuyo kami,/ nga lingi-on mo,/ sa mga mata nga naloloy-on,/ kining kabilin nga naangkon, ni Jesus-Kristo,/ sa iyang dugo,/ ug sa imong gahum ug panabang,/ kaloy-I ang among mga kinahanglan.

Panalipdi kami,/ o matinumanun uyamot nga magbabantay,/ sa Diosnong banay,/ ang pinili nga kabilin ni Jesus-Kristo./ ipahilayo kanammo,/ mahigugmaon uymot nga Amahan,/ ang tanang buling sa kasaypanan ug kadautan,/ kaloy-I kami,/ ug tabangi gikan diaha sa langit,/ o mahigugmaon uyamot, nga dalagpanan namo./ Dinhi ning pag-awayan,/ batok sa gahum sa kangitngitan,/ ug maingon nga kanhi, giluwas mo si Jesus,/ sa bata pa siya,/ sa dako nga katalagman sa kinabuhi,/ ingon man usab,/ panalipdi karon,/ ang Santa Iglesia sa Dios,/ sa mga limbong sa iyang mga kaaway/ ug sa tanan nga mga kalisud,/ u gang tagsa-tagsa kanamo./ Bantayi sa imong kanunay nga panlaban,/ aron sa pagsunod namo kanimo./ Dinasig sa imong panabang./ Makahimo kami pagpuyo, nga walay kasal-anan,/ ug mamatay sa maayong kamatayon,/ ug makadangat didto sa langit,/ sa walay katapusan nga kabulahan. Amen.

Sangalan sa Amahan…... sa Anak….

Meditations on the Mysteries of the Holy Rosary (Version A)

Mga Misteryo sa Kalipay / The Joyful Mysteries

(Lunes ug Jueves) / (Monday and Thursday)

I – 1. Ang Pagpahibalo sa Anghel
The Annunciation

Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit.

Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. Amen.

1 – Ang Dios mipadala kang anghel Gabriel ngadto sa usa ka birhen u gang ngalan sa birhen si Maria (Luc. 1: 26-27).

Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo gulahan ikaw sa mga babayeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Imahan ka sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikapatay (kamatayon). Amen.

2 – Maghimaya ka, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo; bulahan ikaw sa mga babayeng tanan. Maghimaya ka Maria…

3 – Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mansahe sa anghel, ug nagpalandong siya kun unsay kahulogan sa iyang nga pulong (Luc. 1:29). Maghimaya ka Maria…

4 – Miingon kaniya ang anghel: “Ayaw kahadlok, Maria, kay ang Dios nagmaloloy-on kanimo (Luc. 1:30). Maghimaya ka Maria…

5 – Nagsabak ikaw ug manganak ug lalaki, ug hinganian mo siyag Jesus. (Luc. 1:51) Maghimaya ka Maria…

6 – Siya Mahimong dako ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon; u gang iyang gingharian dili gayod matapos (Luc. 1:32-33) Maghimaya ka Maria…

7 – Si Maria miingon sa anghel: “Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?” (Luc. 1:34) Maghimaya ka Maria…

8 – Ang espirito santo mokunsad kanimo, ug ang gahom sa Dios magapabilin diha kanimo. (Luc. 1:35) Maghimaya ka Maria…

9 – Tungod niini, ang balaan nga bata pagtawgon nga anak sa Dios. (Luc. 1:35) Maghimaya ka Maria…

10 – “Ako ulipon sa Ginoo; matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti. (Luc. 1:38) Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

II – 2. Ang Pagduaw ni Maria kang Santa Isabel
The Visitation

Amahan Namo, ….
1 – Si Maria nangandam ug midali pag-adto sa kabungtoran, ug miadto sa balay ni Zacarias ug mangumosta kang Isabel (Luc. 1:39-40)

Maghimaya ka Maria…

2 – Sa pagkabati ni Isabel sa pangumosta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan ug si Isabel napuno sa Espiritu Santo. (Luc. 1:41) Maghimaya ka Maria…

3 – Misulti si Isabel sa makusog: “Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan! Bulahan ang bata nga imong I-anak.” (Luc. 1:41) Maghimaya ka Maria…

4 – Pagkamalipayon mo nga mitoo kay ang mensahe sa Ginoo kanimo matuman gayud! (Luc. 1:45) Maghimaya ka Maria…

5 – Si Maria miingon: “Ang akong kasing-kasing nagadayeg sa Ginoo, ug ang akong kalag nagmalipayon tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdom siya kanako, nga iyang ubos nga ulipon. (Luc. 1:46-48) Maghimaya ka Maria…

6 – Sukad karon ang tamang mga tawo magtawag kanako nga bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa makagagahum nga Dios. (Luc. 1:48) Maghimaya ka Maria…

7 – Balaan ang iyang ngalan; nagpakita siyag kalooy ngadto sa tanan nga nahadlok kaniya, gikan sa uda ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. (Luc. 1:49-50) Maghimaya ka Maria…

8 – Gibakyan niya ang iyang bukton nga makagagahum ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. (Luc. 1:15) Maghimaya ka Maria…

9 – Iyang gipukan ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug gibayaw niya ang mga mapaubsanon. (Luc. 1:52) Maghimaya ka Maria…

10 – Iyang gibusog sa mga maayong butang ang mga gigutom ug ang mga dato iyang gipapahawa nga wayay dala. (Luc. 1:53) Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

III – 3. Ang Pagkatawo ni Jesus Didto sa Belen
The Nativity

Amahan Namo, …
1 – Samtang didto sila sa Belen, miabot ang panahon nga si Maria manganak na. (Luc. 2:6) Maghimaya ka Maria…

2 – Siya manganak sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa mga panapton. (Luc. 2:6) Maghimaya ka Maria…

3 – Ang Bata gipahaluna niya sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga abotanan. (Luc. 2:7) Maghimaya ka Maria…

4 – Niatong dapita may mga magbalantay sa karnero ug usa ka anghel sa Ginoo mitungha kanila. (Luc. 2:8-9) Maghimaya ka Maria…

5 – Ayaw kamo kahadlok, kay ania magdala akong maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. (Luc. 2:10) Maghimaya ka Maria…

6 – Niini gayong gabiiona, natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas nga si Kristo, ang Ginoo. (Luc. 2:11) Maghimaya ka Maria…

7 – Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa Yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an. (Luc. 2:14) Maghimaya ka Maria…

8 – May Pipila ka tawong nagtuon sa mga bitoon nangabut sa Jerusalem gikan sa silangan, ug misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. (Mt. 2:1) Maghimaya ka Maria…

9 – Naggluhod sila ug misimba kaniya, unya gi-ablihan ang gisudlan sa mga gasa ug mihalad sila kantyag bulanwan, insenso ug mira. (Mt 2:11) Maghimaya ka Maria…

10 - Si Maria nahinumdom niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. (Luc. 2:19) Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

IV – 4. Ang Diosnong Bata gihalad sa Templo
The Presentation

Amahan Namo, …
1 – Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa gisugo sa balaod ni Moises ug sa paghimo sa seremonyas sa paghimo. (Luc. 2:22) Maghimaya ka Maria…

2 – Didtoy tawo napuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Siya matarong nga tawo ug mahadilokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. (Luc 2:25) Maghimaya ka Maria…

3 – Siya gipasaligan sa Espirito Santo nga dili siya mamatay hangtud makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. (Luc. 2:26) Maghimaya ka Maria…

4 – Sa pagdala sa mga ginikanan sa bata nga si Jesus ngadto sa templo ang bata gikugos ni Simeon ug nagpasalamat siya sa Dios. (Luc 2:27-28) Maghimaya ka Maria…

5 – Karon Ginoo, kay imo na mang gituman ang imong gisaad, itugot na nga ang imong sulogoon mohalin nga malinawon. (Luc 2:29) Maghimaya ka Maria…

6 – Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tamang katawhan. (Luc. 2:30-31) Maghimaya ka Maria…

7 – Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga hentil, ug naghatag himaya ngadto sa imong katawhan nga Israel. (Luc. 2:32) Maghimaya ka Maria…

8 – Unta si Simeon miingon kang Maria nga Inahan sa Bata: “Kiniing Bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Siya mahimong ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo.” (Luc. 2:34) Maghimaya ka Maria…

9 – Ang kaguol, saya sa usa ka mahait nga espada, molagbas sa imong kaugalingon kasing-kasing. (Luc. 2:35) Maghimaya ka Maria…

10 – Mipauli siya sa Galilea, ngadto sa Nazareth, ang ilang lungsod nga puluy-anan. Ug ang bata mitubo ug nahimong baskog; Puno siya sa kinaadman u gang panalanngin sa Dios diha kaniya. Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

V – 5. Ang Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa templo
The Finding in the Temple

Amahan Namo, …
1 – Sa napulog duha na ka tuig si Jesus, nangadto sila sa Jerusalen alang sa pangolin ingon sa naadan. (Luc 2:42) Maghimaya ka Maria…

2 – Sa pagpamauli nila, ang bata nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalen u gang iyang mga ginikanan wala mahibalo niini. (Luc 2:43) Maghimaya ka Maria…

3 – Mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw siya hikaplagan nila didtosa templo. (Luc. 2:45-46) Maghimaya ka Maria…

4 – Naglingkod siya uban sa mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug nagsukitsukit. (Luc. 2:46) Maghimaya ka Maria…

5 – Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. (Luc. 2:47) Maghimaya ka Maria…

6 – Anak, nganong imo kining gibuhat kanamo? Ang imong Amahan ug ako nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo? (Luc. 2:48) Maghimaya ka Maria…

7 – Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi ako sa balay sa akong Amahan? (Luc 2:49) Maghimaya ka Maria…

8 – Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. (Luc. 2:50) Maghimaya ka Maria…

9 – Si Jesus mipauli sa Nazareth uban kanila, diin nagmasinugtanon siya kanila. (Luc 2:51) Maghimaya ka Maria…

10 – Ug si Jesus Mitubo, sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo. (Luc. 2:52) Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

Mga Misteryo sa Kasakit / The Sorrowful Mysteries

(Martes ug Biyernes) / (Tuesday and Friday)

I – 1. Ang Pag-ampo ni Jesus didto sa Getsemane
The Agony in the Garden

Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit.Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. Amen.

1 – Si Jesus Kuyog sa iyang mga tinum-an miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemane, ug mibati siyag kaguol ug kahingawa.

Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo gulahan ikaw sa mga babayeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Imahan ka sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikapatay (kamatayon). Amen.

2 – Ug miingon siya kanila: “Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako”. Maghimaya ka Maria.

3 – Miadto pa gayud siya sa unahan ug mihapa sa Yuta ug nag-ampo. Maghimaya ka Maria.

4 – Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kalis gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kondili ang imo maoy matuman. Maghimaya ka Maria.

5 – May anghel nga mitunga gikan sa langitug milig-on kaniya. Maghimaya ka Maria.

6 – Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa kamainiton gayod.
Maghimaya ka Maria.

7 – Ang iyang singot ingon sa dagkong tolo sa dugo, nangahulog sa Yuta. Maghimaya ka Maria.

8 – Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog; ug miingon siya kang Pedro: “Nganong kamong tulowala man makatukaw uban kanako bisag usa na lang ka takna? Maghimaya ka Maria.

9 – Pagtukaw kamo ug paf-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Maghimaya ka Maria.

10 – Ang espirito andam gayod, apan ang lawas luya. Maghimaya ka Maria.


+ Himaya sa Amahab, sa anak, ug sa espirito santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtud sa mga katuigan nga tanan. Amen.

O Jesus ko…
+ Mahal ug baling nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, Rayna sa kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangop kanimo.
Awit…

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa imperno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kayo sa imong santos mga kalooy ug panabang.

II – 2. Ang Pag-gaid ug Paghampak sa Ginoo
The Scourging at the Pillar

Amahan Namo.
1 – Ilang gikadenahan si Jesus, gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?” Maghimaya ka Maria.

2 – Si Jesus mitubag: “Ang akong gingharian dili siya niining kalibutana. Apan ikaw nagaingon nga ako hari”. Maghimaya ka Maria.

3 – Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Maghimaya ka Maria.

4 – Unya miingon si Pilato: “Wala akoy nakaplagang katarungan nga silotan kining tawhana. Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Maghimaya ka Maria.

5 – Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Maghimaya ka Maria.

6 – Tinamay ug kaulahian sa mga tawo, lakip sa mga kasakit ug sauod sa kaluya. Maghimaya ka Maria.

7 – Gihalad siya, kay mao gayoy iyang kabubut-on, ingog karnero, taralon siya ngado sa patyanan. Maghimaya ka Maria.

8 – Nasamdan siya tungod sa atong kadautan, nabagnod tungod sa atong mga kasal-anan. Maghimaya ka Maria.

9 – Sa tinuoray gidala niya ang atong mga kaluya, u gang atong mga kasakit iyang gipas-an. Maghimaya ka Maria.

10 – Diha kaniya gipahamtag ang silot nga nagdala kanato sa kadait; ug sa iyang labod maayo kita. Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

III – 3. Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunok
The Crowning of Thorns

Amahan Namo….
1 – Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa Gobernador, ug ila siyang gihuboan sa iyang biste ug gisul-oban sa bisting dagtom-pula. Maghimaya ka Maria…

2 – Ug naghimo silag usa ka korona gikan sa mga sangang tungang tunokan ug gipahaum nila kini sa iyang ulo, ug ila siyang gipabitbit ug usa ka bagakay sa iyang tuong kamot. Maghimaya ka Maria…

3 – Unya nagluhod sila sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya sa pag-ingon: “MAbuhi ang hari sa mga hudiyo”. Maghimaya ka Maria…

4 – Unya gilud-an nila siya, ug ilang gikuha ang bagakay ug gibunal sa iyang ulo. Maghimaya ka Maria…

5 – Unya miguka na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo: “Karon dad-on siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala akoy nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya”. Maghimaya ka Maria…

6 – Ug busa migula si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtom-pula. Maghimaya ka Maria…

7 – Unya si Pilato miingon kanila, “Ania ang tawo”. Apan misinggit sila sa pagtubag: “Patya siya! Patya! Siya! Ilansang siya sa krus. …” Maghimaya ka Maria…

8 – “Kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit: Ilansang sa krus”. Maghimaya ka Maria…

9 – Nangutana si Pilato kanila: “Gusto ba ninyong ilansang ko sa krus ang inyong hari? Mitubag ang mga pangulong Pari: “Wala kami hari gawas sa Emperador”. Maghimaya ka Maria…

10 – Tungod niini gitugyan ni Pilaro si Jesus ngadto kanilaaron ilansang sa krus. Busa ilang gikuha si Jesus, ug migula siya nga nagpas-an sa krus. Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

IV – 4. Ang Pagpas-an ni Jesus sa Krus
The Way of the Cross

Amahan Namo….
1 – Kon may buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Maghimaya ka Maria…

2 – Ug magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Maghimaya ka Maria…

3 – Migula siya nga nagpas-an sa krus ug nahiabot sa “Dapit sa Kalabera”. Maghimaya ka Maria…

4 – Gidakop nilasi Simon nga taga-cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug gipasunod kang Jeus. Maghimaya ka Maria…

5 – Isangon ang akong yugo diha kaninyo ug sunda ninyo ako. Maghimaya ka Maria…

6 – Kay malumo ako ug mapaubsanon sa kasing-kasing. Maghimaya ka Maria…

7 – Ug makapahulay kamo, ka yang yugo nga akong ihatag kaninyo sayon, u gang ipapas-an ko kaninyo gaan. Maghimaya ka Maria…

8 – May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babaye nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Maghimaya ka Maria…

9 – Unya si Jesus milingi kanila ug miingon: “Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kondili ang inyong kaugalingon u gang inyong mga anak. Maghimaya ka Maria…

10 – “Kay kon kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kon kini laya na? Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

V – 5. Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa Krus
The Crucifixion

Amahan Namo….
1 – Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag “Ang kalabera” gilansang nila sa krus si Jesus. Maghimaya ka Maria…

2 – Unya si Jesus miingon: “Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat”. Maghimaya ka Maria…

3 – Usa niadtong mga kawatan nga nagbitay uban ni Jesus miingon: “Jesus, hinumdumi ako kon moabot na ikaw sa imong gingharian”. Maghimaya ka Maria…

4 – Si Jesus miingon kaniya: “Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Maghimaya ka Maria…

5 – Ug nakita si Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbabarog didto. Maghimaya ka Maria…

6 – Miingon siya sa iyang inahan, “Babaye, ania ang imong anak”. Unya miingon siya sa tinun-an, “Ania ang inahan”. Maghimaya ka Maria…

7 – Ug sukad niadto si Maria gipatipon pagpuyo sa tinun-an. Maghimaya ka Maria…

8 – Ug ang adlaw mihunong pagdan-ag u gang kangingit mitabon sa tibuok kayutaan; ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa Templo. Maghimaya ka Maria…

9 – Unya si Jesus misinggit pagkusog: “Amahan sa imong mga kamut itugyan ko ang akong espiritu”.
Maghimaya ka Maria…

10 – Unya miduko si Jesus ug namatay. Maghimaya ka Maria…

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

Mga Misteryo sa Himaya / The Glorious Mysteries

(Domingo, Mierkules, ug Sabado) / (Sunday, Wednesday, and Saturday)

I – 1. Ang Pagkabantay sa atong Ginoo
The Resurrection

Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. Amen.

1 – Sultihan ko kamo sa matuod: naghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan, maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol.

Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo gulahan ikaw sa mga babayeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Imahan ka sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikapatay (kamatayon). Amen.

2 – Apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Maghimaya ka Maria, …

3 – Sayo kaayo pagka-domingo sa buntag, ang mga babaye maiadto sa lubnganan dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Maghimaya ka Maria, …

4 – Usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit, ug giligid niya ang bato. Maghimaya ka Maria, …

5 – Ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Maghimaya ka Maria, …

6 – Wala siya dinhi; nabanhaw siya! Tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Maghimaya ka Maria, …

7 – Karon, nag-una siya kaninyo ngadto sa galilea. Didto inyo siyang makita. Maghimaya ka Maria, …

8 – Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay. Maghimaya ka Maria, …

9 – Ako mao ang pagkabanhaw u gang kinabuhi: ang nagtoo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Maghimaya ka Maria, …

10 – Ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayod mamatay. Maghimaya ka Maria, …

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

II – 2. Ang pagkayab sa langit sa atong Ginoo
The Ascension

Amahan Namo, …
1 – Unya Iyang gidala sila ngadto sa gawas sa siyudad hangtud sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot mga kamot ug gipanalanginan sila. Maghimaya ka Maria, …

2 – Miduol si Jesus ug miingon kanila: “gihatag kanako ang tababg gahum sa langit ug sa Yuta. Maghimaya ka Maria, …

3 – Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong ,ga tinun-an. Maghimaya ka Maria, …

4 – Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa anak ug sa Espirito Santo. Maghimaya ka Maria, …

5 – Ug tudloi sila pagtuman s ataman nga akong gisugo kaninyo. Maghimaya ka Maria, …

6 – Ang motuo ug nabunyagan maluwas. Maghimaya ka Maria, …

7 – Apan ang dili motuo, pagasilotan. Maghimaya ka Maria, …

8 – Ug hinumdumi! Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan. Maghimaya ka Maria, …

9 – Ug samtang nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Maghimaya ka Maria, …

10 – Ang Ginoogn Jesus mikayab ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Maghimaya ka Maria, …

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

III – 3. Ang Pagkunsad sa Espirito Santo
The Descent of the Holy Spirit

Amahan Namo, …
1 – Sa pag-abot na adlaw sa pentekostes, ang tanang magtutudlo nagtigun sa usa ka dapit. Maghimaya ka Maria, …

2 – Ug sa kalit dihay midahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug kini milukop sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Maghimaya ka Maria, …

3 – Unya makakita silag daw mga dila nga kalayo ng ananugdon diha sa matag usa kanila. Maghimaya ka Maria, …

4 – Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila pafsulti sa nagkalain-laing pinulingan … sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Maghimaya ka Maria, …

5 – Didto sa Jerusalem may mga Judiyo nga Relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Maghimaya ka Maria, …

6 – Unya si Pedro mitindog uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila. Maghimaya ka Maria, …

7 – Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag… ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espirito Santo. Maghimaya ka Maria, …

8 – Daghan ka nila mituo sa iyang mansahe ug nagpabunyag. Mga tulo ka libo ka tawo nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlawa. Maghimaya ka Maria, …

9 – Ipadala ang imong Espirito ug mabuhat sila, ug mabag-o mo ang dagway sa Yuta. Maghimaya ka Maria, …

10 – Umari ka, o Santos nga Espirito, pun-a ang mga kasing-kasing sa imong mga magtutuo, ug halinga dinhi kanila ang kalayo sa imong gugma.

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. Maria, …Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. Maria, …Tubag: Luwasa kami. Maria, …+ O Maria, rayna sa Kalinaw. Maria, …Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo. Maria, …Awit ….

IV – 4. Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga Birhen Maria
The Assumption

Amahan Namo, …
1 - Gipanalanginan ka, anak sa Ginoong Dios sa kahitas-an, labaw sa tanang mga babaye ibabaw sa Yuta. Maghimaya ka Maria, …

2 – Karong adlawa sa ingon midayet siya sa imong ngalan, nga dili gayud magabiya ang imong kadayganab sa baba sa katawhan. Maghimaya ka Maria, …

3 – Diha sa tanang nasud nga makadungog sa imong ngalan, dayegon ang Dios sa Israel tungod kanimo. Maghimaya ka Maria, …

4 – Ikaw ang himaya sa Jerusalem, ikaw ang kalipay sa Israwl, ikaw and dungog sa akong lungsod. Maghimaya ka Maria, …

5 – Hikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong Amahan ka yang hari nangadoy sa imong kaanyag, kay siya ang dungog sa atong lungsud. Maghimaya ka Maria, …

6 – Naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug may mga kilat ug mga tingog sa dalogdog. Maghimaya ka Maria, …

7 – Ug may dako nga tilimad-on mipakita didto sa langit usa ka babaye sinul-oban sa adlaw. Maghimaya ka Maria, …

8 – Ubos sa iyang mga tiil ang buwan, ug sa may ulo niya usa ka purongpurong nga napulo’g-duha ka bitoon. Maghimaya ka Maria, …

9 – Maanyag gayod ang babaye nga anak sa hari, sa iyang pagsulod, ang iyang saput sinidsirag bulawan. Maghimaya ka Maria, …

10 – Awiti ninyog bag-ong awit ang Gino okay naghimo siyag mga katingalahan. Maghimaya ka Maria, …

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

V – 5. Ang Pagpurongpurong ni Maria nga Rayna sa tanang mga binuhat
The Coronation of Mary

Amahan Namo, …
1 – Kinsa kini nga nag-anhi daw banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon sa buwan, masanag ingon sa adlaw. Maghimaya ka Maria, …

2 – Daw bangaw nga nagapangidlap taliwalam nila sa mga panganod sa himaya ug sa mga Rosas sa mga adlaw sa tingbulak. Maghimaya ka Maria, …

3 – Ako ang Inahan sa matahum nga gugma ug sa kahadlok ug sa kahibalo ug sa balaan nga paglaum. Maghimaya ka Maria, …

4 – Dinhi kanako ang grasya sa tanang dalan ug kamatuoran. Dinhi kanako ang tanang paglaum sa kinabuhi ug sa birtud. Maghimaya ka Maria, …

5 – Umari kamo kanako kamong tanan nga nagtinguha kanako, ug mapuno kamo sa akong mga abot. Maghimaya ka Maria, …

6 – Ang akong Espirito labaw sa dugos, u gang akong kabilin mas maayo sa dugos ug kaba. Maghimaya ka Maria, …

7 – Busa karon, mga anak pamati-a ako, pagtulun-an ug kinaadman ayaw isalikway. Maghimaya ka Maria, …

8 – Bulahan ang nag-amping sa akong mga paagi u gang magtukaw diha sa akong mga agianan matag adlaw. Maghimaya ka Maria, …

9 – Ang Makakapla kanako makakaplag sa kinabuhi ug makakawos sa kaayohan gikan sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, …

10 – Maghimaya ka, Rayna sa kalooy, panalipdi kami sa kaaway ug dawata kami sa oras sa among kamatayon. Maghimaya ka Maria, …

+ Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan.

O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang.

+ Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus.
Tubag: Luwasa kami.
+ O Maria, rayna sa Kalinaw.
Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo.
Awit ….

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox