The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Bodo Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Boro, Bara, Bodi, Boroni, Meche, Mechi, Mech, Meci, and Kachari.

Spoken by 600,000 in the South Bank, West Bengal, Darjeeling, Manipur, Meghalaya, West Garo Hills District and the Tikrilla block in India. It is also spoken by 3,300 people in Nepal.

(Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.)

Contents

+ PHUNNI BINAI / The Sign of the Cross / Signum Crucis (Dialect 1)

+ Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiuna bakhnai jathôn jerôi agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn.

PHôTHAINAINI KHôURAN / The Apostles' Creed / Credo in Deum / Symbolum Apostolorum (Dialect 1)

D: Nokhran ar hakhôu dagra....

B: Gasôikhôubô hagra, Isôr Aphakhôu an gôsôphôthaiyô.
Ar bioi saselo Bisa hôua, jônni Phorbu Jisu Khristhokhôu
jai Gôthar Jiujôn sômjibai,
ar sikhla Aitba Mariajôn sari jabai,
Pontus Pilatusni amô1ao dukhu sôibai,
khrusao dôkhthabjabai thôibai,
ar phobjabai,
gôthôiphôrniao onkharlanbai,
santham thiao Biô thankhanphinbai,
nokhranao gakhobaiar Isor Apha gasôikhôubô hagrani agdaha johoidôn.
Binipbrai Biô gôthan ar gôthôiphôrkhôu, bisarkhalamno phôipbingon.
An Gôthar Jiu,
gôthar khatholik girja,
gôtharphôrni khôuse janai,
phabphôrni nagarnai,
môdômni sikhanphinnai,
ar jôbnô gôiôi gôthankhôu,
gôsô phôthaiyô. Amen.

(Note: Creator of Heaven and earth are blank because it is unclear which words mean those words.)

PHORBUNI BINAI / Our Father / Pater Noster (Dialect 1)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Ô jonni Nokhranao thanai Apha, Nonni muna,
gôthar mani janai jathôn.
Nônni raijôa phôithôn
Nônni gôsôa nokhranao jerôi jabôdôn hayaobô bibadinô jathôn.

Jônni janô nangôukhôu dinôi jônnô hô,
ar jônni daiphôrkhôu jônnô nagar,
jerôi jônbô jonniao dai halamgraphôrkhôu nagarô,
ar jônkhôu anjarao dalan,
bobekhani hamôiniphrai jônkhôu bôkha. Amen.

Khulumo Maria / Hail Mary / Ave Maria

Khulumo Maria, onnaijon bunphobnai,
Phorbua Nonjon logosedono,
hinjoaphorni madao Nonno bakhnai
jagra Nonni gorboni pithai Jisu.
O gothar Maria, Isorni Bima,
jon paphiphorni thakhoi
bi da ar jon thoinai somao, Amen.

ARPHONI BINAI / Hail Mary / Ave Maria (Dialect 1)

Khulumô Maria, onnaijôn bunphobnai,
Phorbua nonjôn lôgôse don,
hinjaophôrni madao nonô bakhnai jagra,
arbao bakhnai jagra, nônni gôrbôni phithai Jisu.

ô Gôthar Maria, Isôrni Bima,
jôn phaphiphôrni thakhôi bi,
da ar jôn, thôinai somao. Amen.

ARPHONI KHULUMNAI / Glory Be / Gloria Patri

Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn jerôi
agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn. Amen.

ARPHONI KHULUMNAI / Glory Be / Gloria Patri (Dialect 1)

Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn jerôi
agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn. (3x)

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

KHULUMO AIJO / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Dialect 1)

Khulumô Aijô! Ongra ai!
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Khulumô Aijô! Ongra ai! Jônni gôthan gôdôithar ar mijink! Nônkhôu Khulumô.
Jôn hebani hôkrajhani bisaphôr nônniao gabjriô.
Jôn hanma suôi suôi ar gabôi gabôi Nônniao hai hai khalamô.
Oblanô ô jônni raikhogra,
Nônni onkho megonphôrkhô jônni thinôi khalam,
ar jebla jôn be hadorniphrai gogôn,
nôn gaoni gôrbôni bakhnai jagra phithai jisukhôu jônnô dinthi,
ô gurôi ô onsuli, ô gôdôi Aitha Maria.

BAJITHAM BEGORT SANNAI BINAI / The Mysteries of the Holy Rosary / Misteria Rosarii)

(Rosari Malani Binai)

D: ô Phorbu, ankhôu hephajab hôphôi.

B: ô Phorbu, gôkhrôi ankhôu hephajab hôphôi.

D: Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn.

B: Jerôi agla donmôn dabô don ar jôbthara jase thagôn. Amen

D: Sanphrômbô bakh nai jathôn.

B: Jisu, Maria ar Josephni inainô gôthar muna.

D: Khulumô Aijô ..................
1. Khonse, "Phorbuni Binai", khontham "Arphoni Binai" arô khonse "Isôrni bakhnai janai", bunkhadô.


A.SUKHUNI KHôURAN / Joyful Mysteries

(Sombar, Bisthibar arô Jisu phôigôn bôthôrni Deobarphôrao)

1) Jônni Phorbua mansi japhôidôn.
Jerôi jôn,
gurôi janan thanô hanai badi
The Annunciation

2) Maria Elisabethjôn. nujahôidôn.
Jerôi jôn, gaoni khathini mansiphôrjôn,
môjanôi thanai badi.
The Visitation

3) Jônni Phorbua goliao sari jadôn.
Jerôi jônni gôsôa hadorni lubôinaikhôu garnô hanai badi.
The Nativity

4) Jisua gôthar noao gothai jadôn.
Jerôi jôn.
Isôrni gôsôkhôu najaonô hanai badi.
The Presentation

5) Jisukhôu gôthar noao mônphindôn.
Jerôi jôn.
dukhu-dahaphôrkhôu sôinô hanai badi.
The Finding in the Temple

The Luminous Mysteries

B.DUKHUNI KHôURAN / (Sorrowful Mysteries)

(Mongolbar, Sukhurbar ar dukhu sôinai bôthômi Deobarphôrao)

1) Bariao Jisua dukhu sôijendôn.
Jerôi jôn, gedertphômi bôsônkhôu lanô hanai badi.
The Agony in the Garden

2) Jisua khunthiayao khananôi sabukjôn bujadôn.
Jerôi jôn dukhuni somao khudriôi badi.
The Scourging at the Pillar

3) Jisua suni thuphi homhôjadôn.
Jerôi jônlajihonaikhôu sôinô hanai badi.
The Crowning of Thorns

4) Jisua Khruskhôu bannanôi khalbari hajôao landon.
Jerôi jôn gao-gaoni dukhukhôu Jisuni thakhôi sôinô hanai badi.
The Way of the Cross

5) Jisua Khrusao dôkhthap jadôn.
Jerôi malaini daiphôrkhôu jôn nagarnô hanai badi.
The Crucifixion

C. SOMAINAINI KHôURAN (Glorious Mysteries)

(Budbar, Sonibar, Deobarao arô Paskha Bôthôrao)

1) Jisu thankhanphindôn.
Jerôi jônni phôthainaiya jônblaonan thanai badi.
The Resurrection

2) Jisua nokhranao gakhôdôn.
Jerôi jônni mijinkha gôra janai badi.
The Ascension

3) Gôthar Jiua thônhôrjanaiphôrnô horjadôn.
Jerôi jôn gôthar
Jiuni bôlôkhôu mônnai badi.
The Descent of the Holy Spirit

4) Maria nokhranao dikhannan lanjadôn.
Jerôi jôn Isôr-phôthaisula janai badi
The Assumption

5) Maria nokhranao Aijôni thuphi môndôn.
Jerôi jôn Mariani onsula bisaphôr janô hanai badi.
The Coronation of Mary

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. PHUNNI BINAI (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. PHôTHAINAINI KHôURAN (The Apostles' Creed / Credo)
3. PHORBUNI BINAI (Our Father / Pater Noster)
4. 3 ARPHONI BINAI (Hail Mary / Ave Maria)
5. ARPHONI KHULUMNAI (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce KHôURAN 1
7. PHORBUNI BINAI
8. 10 ARPHONI BINAI
9. ARPHONI KHULUMNAI / Oh, My Jesus
10. Announce KHôURAN 2
11. PHORBUNI BINAI
12. 10 ARPHONI BINAI
13. ARPHONI KHULUMNAI / Oh, My Jesus
14. Announce KHôURAN 3
15. PHORBUNI BINAI
16. 10 ARPHONI BINAI
17. ARPHONI KHULUMNAI / Oh, My Jesus
18. Announce KHôURAN 4
19. PHORBUNI BINAI
20. 10 ARPHONI BINAI
21. ARPHONI KHULUMNAI / Oh, My Jesus
22. Announce KHôURAN 5
23. PHORBUNI BINAI
24. 10 ARPHONI BINAI
25. ARPHONI KHULUMNAI / Oh, My Jesus
26. KHULUMO AIJO (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. PHORBUNI BINAI (Our Father / Pater Noster)
27. ARPHONI BINAI (Hail Mary / Ave Maria)
27. ARPHONI KHULUMNAI (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. PHUNNI BINAI (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

KRISTONI JIU / Anima Christi (Dialect 1)

Roj: Kristoni jiu ankhôu gôthar khalam
Kristoni thôi ankhôu ganga hô (2)
1. Kristoni môdôm ankhôu bôkhan
Kristoni ohebni dôi ankhôu surangar (2)
2. Kristoni dukhu annô bôlô hô
Onkho phorbu ankhôu khônason (2)
3. Nônni garaiphôrao ankhôu dônkhôma
Nônniphrai gôjan ankhôu dakhlamthar (2)
4.Môdaiphôrniphrai ankhôu gôhôdô
Thôini somao ankhôu linhordô (2)
5.Nônni khatiao ankhôu phôinô hô
Nônkhôu jeblabô bakhnaigôn an (2)

ARPHONI KHULUMNAI / Angelus (Dialect 1)

ARPHONI KHULUMNAI
The Angelus

(Arphoni khulumnai ar Nokhranni Aijô binaikhôu jeblaibô 6thao, 12thao bun.)

D: Phorbuni Arphoa Marianô khôntha phôia.
B: ArBiô Gôthar Jiujôn sômjia.

(Khulumô Maria)

D: Nai an Phorbuni lenju.
B: Nônni Khôuran badinô anha jalanthôn.

(Khulumô Maria)

D: Ar Khôurananô bedor jabai.
B: Ar jônni gejerao thabai.

(Khulumô Maria)

D: ô Isôrni Gôthar Bima jônni lagôi bi.
B: Jerôi Khristhoni somailanaiphôrni somaina janaibadi.

JôN BINI: ô Phorbu, jônkhôu khônason, jônni gôsôao nônni onnaikhôu luhor, jôn Arphoni Khôthanaijôn nônni Bisa Khristhô sarijanaikhôu mithinanôi, Bini dukhu ar Khrusjôn, jôn sikhanphinnaini mainaiao lanjanai badi. Be. jônni Phor bu Khristhoni habajôn. Amen.
(Gloria Patri) (3)

Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn jerôi agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn.

GABPHINNAINI BINAI / Act of Contrition / Actus contritionis (Dialect 1)

ô anni Isôr, nônni inainô môjantharkhôu ar santhrohayôi gederkhôu layôi khainô an môikhunjôn gabô. Be gasen phabkhôu an mugôiô, manôna bephôrjôn, ese gedert lsôr, Nônkhôunô dukhu hôdônô. An gôraôinô sômai layô, Nônnionnaijôn isebô phab khalamtharlia, arô phabni lamaninhrai gôjanao thatharsigôn.

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox