The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Boema Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is spoken by people in Czech Republic and Slovakia.

Contents

+ Ve jménu Otce / + Znamení Kříže / The Sign of the Cross / Signum Crucis (Dialect 1)

+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Apoštolské Vyznání Víry / The Apostles' Creed / Credo (Dialect 1)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný. Amen.

Modlitba Páně / Our Father / Pater Noster (Dialect 1)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.
(Mt 6,9-13).


Hail Mary / Zdrávas, Maria / Ave Maria

Zdrávas, Maria, milosti plná; Pán s tebou;
pozehnaná tys mezi zenami
a pozehnany plod zivota tvého, Jezîs.
Svatá Maria, Matko Bozí,
pros za nás hrísné nyní
i v hodinu smrti nasí. Amen.

Glory Be / Chvála nejsvětější Trojice / Gloria Patri (Dialect 1)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní,
i vždycky a na věky věků. Amen.

Oh My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Zdrávas Královno / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Dialect 1)

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše,
požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Bože, tvůj jednorozený Syn / Final Prayer (Dialect 1)

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem,
smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu.
Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci
blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme,
ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho,
co slibují; skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Mysteries of the Rosary

Růženec začíná vyznáním víry : Věřím v Boha.
Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria,
po jménu Ježíš se postupně vkládají slova :
- v kterého věříme
- v kterého doufáme
- kterého milujeme
Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně,
deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci.
Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství.

I. RADOSTNÝ RŮŽENEC / The Joyful Mysteries

1)Kterého jsi z Ducha svatého počala.
The Annunciation

2) S kterým jsi Alžbětu navštívila.
The Visitation

3) Kterého jsi v Betlémě porodila.
The Nativity

4) Kterého jsi v chrámě obětovala.
The Presentation

5) Kterého jsi v chrámě nalezla.
The Finding in the Temple

II. RŮŽENEC SVĚTLA / The Luminous Mysteries

1)Který byl pokřtěn v Jordánu.
The Baptism of Christ

2) Který zjevil v Káně svou Božskou moc.
The Miracle at Cana

3) Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) Který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
The Transfiguration

5) Který ustanovil eucharistii.
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

III. BOLESTNÝ RŮŽENEC / The Sorrowful Mysteries

1)Který se pro nás krví potil.
The Agony in the Garden

2) Který byl pro nás bičován.
The Scourging at the Pillar

3) Který byl pro nás trním korunován.
The Crowning of Thorns

4) Který pro nás nesl těžký kříž.
The Way of the Cross

5) Který byl pro nás ukřižován.
The Crucifixion

IV. SLAVNÝ RŮŽENEC / The Glorious Mysteries

1) Který z mrtvých vstal.
The Resurrection

2) Který na nebe vstoupil.
The Ascension

3) Který Ducha svatého seslal.
The Descent of the Holy Spirit

4) Který Tě, Panno, do nebe vzal.
The Assumption

5) Který tě v nebi korunoval.
The Coronation of Mary

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. Znamení Kříže (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Apoštolské vyznání víry (The Apostles' Creed / Credo)
3. Modlitba Páně (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Zdrávas, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Chvála nejsvětější Trojice (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce RŮŽENEC 1
7. Modlitba Páně
8. 10 Zdrávas, Maria
9. Chvála nejsvětější Trojice / Oh, My Jesus
10. Announce RŮŽENEC 2
11. Modlitba Páně
12. 10 Zdrávas, Maria
13. Chvála nejsvětější Trojice / Oh, My Jesus
14. Announce RŮŽENEC 3
15. Modlitba Páně
16. 10 Zdrávas, Maria
17. Chvála nejsvětější Trojice / Oh, My Jesus
18. Announce RŮŽENEC 4
19. Modlitba Páně
20. 10 Zdrávas, Maria
21. Chvála nejsvětější Trojice / Oh, My Jesus
22. Announce RŮŽENEC 5
23. Modlitba Páně
24. 10 Zdrávas, Maria
25. Chvála nejsvětější Trojice / Oh, My Jesus
26. Zdrávas Královno (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Modlitba Páně (Our Father / Pater Noster)
27. Zdrávas, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. Chvála nejsvětější Trojice (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. Znamení Kříže (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Anděl Páně / The Angelus (Dialect 1)

Anděl Páně
The Angelus

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas Maria .....


Maria řekla : „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.”
Zdrávas Maria .......


A slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria ......


Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivedAnděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj : mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
e k slávě vzkříšení : skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Anděle Boží / Angel of God (Dialect 1)

Anděle Boží
Angel of God

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení,
ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně,
chválím Boha ustavičně. Amen.

Křížová Cesta / Stations of the Cross

Pro soukromou pobožnost

Pane Ježíši, tys řekl: „Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě" (Mt 16,24). Chci tě tedy provázet na tvé bolestné cestě, abych měl účast na milostech tvého utrpení a smrti. Lituji svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži. Mám upřímnou vůli varovat se hříchů a vždy věrně sloužit tobě.

Ježíš odsouzen na smrt
Station 1 - Jesus is Condemned to Death
Na Ježíše vložen kříž
Station 2 - Jesus Accepts His Cross


1. zastavení - Ježíš odsouzen na smrt

Pane Ježíši,

ty ses dal z lásky ke mně odsoudit na smrt;

dopřej mi té milosti,

abych jednou s láskou a trpělivostí

přijal smrt z tvých rukou.


2. zastavení - Na Ježíše vložen kříž

Pane Ježíši,

tys dobrovolně vzal na sebe kříž;

pomoz mi,

abych svůj kříž a své utrpení

zmužile nesl až do smrti.

Ježíš poprvé padá pod křížem
Station 3 - Jesus Falls the First Time
Ježíš se potkává se svou matkou
Station 4 - Jesus Meets His Mother


3. zastavení - Ježíš poprvé padá pod křížem

Pane Ježíši,

pod tíhou kříže jsi klesal;

odpusť mi,

když z lidské slabosti

upadnu do hříchu.


4. zastavení - Ježíš se potkává se svou matkou

Pane Ježíši,

tys byl potěšen svou bolestnou matkou;

dopřej mi,

aby tvá matka i mě těšila a

pomáhala mi v životě i ve smrti.

Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž
Station 5 - Simon of Cyrene Helps Jesus
Veronika podává Ježíši roušku
Station 6 - Veronica Wipes the Face of Jesus
5. zastavení - Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž

Pane Ježíši,

Šimon Cyrenský ti pomohl nést kříž;

dej mi pravé přátele,

kteří by mě neopustili

v nouzi a v neštěstí.


6. zastavení - Veronika podává Ježíši roušku

Pane Ježíši,

tys do roušky svaté Veroniky

vtiskl svou tvář;

vtiskni mi do duše svůj obraz,

abych se ti podobal.

Ježíš padá podruhé pod křížem
Station 7 - Jesus Falls the Second Time
Ježíš mluví k plačícím ženám
Station 8 - Jesus Consoles the Women


7. zastavení - Ježíš padá podruhé pod křížem

Pane Ježíši,

padl jsi podruhé pod křížem;

buď ke mně milosrdný,

když opět upadnu do

dřívějších chyb.


8. zastavení - Ježíš mluví k plačícím ženám

Pane Ježíši,

tys láskyplně napomínal plačící ženy;

dej, abych také dovedl být

láskyplný,

když musím jiné napomínat.Ježíš padá pod křížem potřetí
Station 9 - Jesus Falls the Third Time
Ježíš zbaven šatu
Station 10 - Jesus is Stripped of His Garments
9. zastavení - Ježíš padá pod křížem potřetí

Pane Ježíši,

tys na křížové cestě povstal

i po třetím pádu; pozvedni mě,

kdykoliv na strmé cestě

do nebe zmalátním a klesnu.


10.zastavení - Ježíš zbaven šatu

Pane Ježíši,

ty jsi byl zbaven šatu;

pomáhej mi,

abych si vždycky zachoval

čistotu a nikdy

neztratil roucho milosti.

Ježíše přibíjejí na kříž
Station 11 - Jesus is Nailed to the Cross
Ježíš na kříži umírá
Station 12 - Jesus Dies on the Cross
11. zastavení - Ježíše přibíjejí na kříž

Pane Ježíši,

ty jsi byl přibit na křiž;

dej, abych se nelekal utrpení,

nýbrž chápal velikost

oběti a sebezapírání.


12. zastavení - Ježíš na kříži umírá

Pane Ježíši,

obětoval ses na kříži

za mě a za celý svět;

dej, abych tobě žil,

tobě umíral,

tvůj byl navěky.

Ježíšovo tělo sňato z kříže
Station 13 - Jesus is Taken Down From His Cross
Ježíšovo tělo položeno do hrobu
Station 14 - Jesus is Laid in the Tomb


13. zastavení - Ježíšovo tělo sňato z kříže
Pane Ježíši,

po sejmutí z kříže

jsi spočíval na klíně

své panenské matky:

dej mi milost,

abych tvé nejsvětější tělo

s touhou a láskou přijímal do svého srdce.

14. zastavení - Ježíšovo tělo položeno do hrobu
Pane Ježíši,

tys byl uložen do

hrobu a z něho jsi slavně vstal;

dej, abych i já jednou vstal

z hrobu k věčnému životu.

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvé milosrdenství, které jsi mi na křížové cestě prokázal. Prosím, nedopouštěj, aby tvá krev byla pro mě vylita nadarmo a tvé umučení pro mou duši zmařeno. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. AMEN

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče
smiluj se nadnámi

Bože Synu, Vykupiteli světa,
smiluj se nadnámi

Bože Duchu svatý,
smiluj se nadnámi

Bože v Trojici jediný,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky, smiluj se
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství, smiluj
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
smiluj se nadnámi

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
smiluj se nadnámi

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
smiluj se nadnámi

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
smiluj se nadnámi

Ježíši tichý, srdce pokorného,
přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Modleme se :
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. AMEN.


Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem :
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás - dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
smiluj se nad nimi, - dobrotivý Ježíši, - a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, - aby se vrátili brzo do otcovského domu - a nezhynuli hladem a bídou.
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, - aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu.
Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas :
Sláva božskému Srdci, - které nám přineslo spásu. - Jemu buď čest a chvála navěky.
AMEN.

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox