The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Dutch Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Eucharistieviering / Mass

Contents

Opening

Openingszang

Priester: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Mensen: Amen.

Verwelkoming

The priest greets the people:

Priester: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zijn met U.

Mensen: En met uw geest.

Schuldbelijdenis

The priest gives an introduction, and invites the people to examine their consciences.

"in my thoughts and in my words,..."

Alle: ...

The priest gives the absolution:

Priester: ...

Mensen: Amen.

Priester: Heer, ontferm u (over ons).

Mensen: Heer, ontferm u (over ons).

Priester: Christus, ontferm u (over ons).

Mensen: Christus, ontferm u (over ons).

Priester: Heer, ontferm u (over ons).

Mensen: Heer, ontferm u (over ons).

Lofzang

On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used

Priester: Eer aan God in den hoge

Alle: En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U, en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer, God, hemelse koning, God, almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader; Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

The Opening Prayer

Priester: Gebed.

Mensen: Amen.

Dienst van het woord

Eerste lezing

Lector 1: Zo spreekt de Heer.

Mensen: Wij danken God.

Psalm

The first reading is followed by the Responsorial Psalm

Cantor: ...........

Mensen: ...........

Tweede lezing

Lector 2: Zo spreekt de Heer.

Mensen: Wij danken God.

Evangelie

Priester: ...

Mensen: ...

Priester: ... (Matteüs/... /... /... ).

The Preaching of the Gospel

Mensen: ...

Priester: Zo spreekt de Heer.

Mensen: Wij danken God.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Priester: ...

"By the power of the Holy Spirit..."

Alle: Ik geloof in één God: De Vader, de Albeheerser, de Schepper van hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare. En in één heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen. Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, wesenseen met de Vader; En door Wie alles geworden isL Die voor ons mensen en om onze redding uit de hemelen is nedergegaald en vlees heeft aangenomen door de heilige Geist uit de Maagd Maria, en mens is geworden. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, en geleden heeft en begraven is; Die opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, en opgevaren is naar de hemelen; Die zetelt aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om levenden en doden te oordelen; aan Wiens Rijk geen einde zal zijn. En in de Heilige Geest, Die Heer is, de levendmakende, Die uitgaat van de Vader en de Zoon; Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten.In één heilige, katholieke en apostolische Kerk; Ik belijd één doop toto vergeving van zonden; Ik verwacht de opstanding van de doden, en het leven in de komende eeuwigheid. Amen.

Voorbede

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

The Prayers of the Faithful

Priester: ...

Cantor: ...

Mensen: ...

Cantor: ...

Mensen: ...

Cantor: ...

Mensen: ...

Cantor: ...

Mensen: ...

Cantor: ...

Mensen: ...

Priester: ...

Mensen: Amen.

Dienst van de tafel

Offertorium

"...the Bread of Life."

Priester: ...

Mensen: Blessed be God for ever.

The Pouring of the Wine

Priester: ...

Priester: ...

Mensen: ...

Priester: ...

The priest prays silently while he washes his hands, and then says,

Priester: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Mensen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

Priester: ...

Mensen: Amen.

Preghiera eucaristica II

Priester: De Heer zij met U. (Of: De Heer zal bij u zijn.)

Mensen: En met uw geest. (Of: De Heer zal u bewaren.)

Priester: Verheft uw hart.

Mensen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Priester: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Mensen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Prefatie

Priester: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te verwerven, strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen:

Heilig

Alle: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

The priest begins the Eucharistic Prayer:

Priester: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

The priest begins the account of the Last Supper:

The Elevation of the Host

Priester: Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

He elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Priester: Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:

Priester: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

The Elevation of the Chalice

The people respond with the Memorial Acclamation such as:

Alle: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Priester: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus, en N., onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wijtezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.

The priest takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Priester: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

Mensen: Amen.

Onze Vader (Gedeb des Heren)

Priester: ...

The Lord's Prayer

Alle: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. Iw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Priester: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede on onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij modegn zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Mensen: Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens (Gebed om vrede)

Priester: Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u". Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam, en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.

Mensen: Amen.

Priester: De vrede des Heren zij altijd met u.

Mensen: En met uw geest.

The priest or deacon may say,

Priester of Diaken: Wenst elkaar de vrede.

Breking van het brood

Mensen: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

"This is the Lamb of God"

The priest prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

Priester: ...

Alle: ...

Communie

The priest prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.

Priester: Gods lichaam.

Communicant: Amen.

Gebed na de communie

Priester: Gebed.

Mensen: Amen.

Slot

Gebed

Priester: ...

Mensen: ...

The Final Blessing

Priester: ... Priester: ... de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Mensen: Amen.

Zending en zegen

The priest dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Priester: ...

Mensen: ...

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox