The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Hiligaynon Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also called Binisaya, Ilongo, Ilonggo, and Hiligainon.

This language is spoken by 7,000,000 people in Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental, and Visayas in the Philippines. This is the Binisayan spoken in the Bacolod and Negros Occidental cities of Iloilo and Roxas. Those that speak Cebuano can understand it, but those who speak Hiligaynon have difficulty understanding Cebuano due to the number of words shortened by leaving out a consonant (ususally "L") and sometimes vowels.

It is also spoken in Hawaii in the United States of America.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.)


Contents

ANG ROSARYO / The Holy Rosary

+ ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.

ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES / The Apostle’s Creed / Credo

Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom.
Tagtuga sang langit kag duta.
Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo.
Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo
kag gin-bunag ni Birhen Maria.
Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato,
ginlansang sa krus kag ginlubong.
Nanaug Sia sa minatay.
Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat.
Nagsaka sa langit
kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay.
Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.
Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa balaan nga Katoliko nga Simbahan,
sa pag-isa sang mga Santos,
sa pagpatawad sang mga sala,
sa pagkabanhaw sang lawas
kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Amen.

Amay Namon / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Amay namon nga yara sa langit,
Pakabalaanon ang imo naglan.
Magkari ang imo ginharian,
Paghimoon ang imo kabubut-on,
Sa duta subong sang sa langit.
Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw,
Kag patawara kami sang mga utang namon,
Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.
Kag dili kami pagdalha sa panulay,
Kondi luwasa kami sa malaut.
Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan
kag ang himaya, sa walay katubtuban.
Kabay pa.

Amay Namon / Our Father / Pater Noster

Amay namon, nga yara ka sa mga langit
Pagdayawon ang imo ngalan
Umabot sa amon ang imo ginharian
Matuman ang imo buot
Diri sa duta subong sang sa langit
Hatagan mo kami nian sing kan-on namon
Sa matag-adlaw
Kag ipatawad mo ang mga sala namon
Subong nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon
Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay
Gino-o luwason mo kami sa kalaut
Amen.

Amay Namon / Our Father / Pater Noster

Amay namon, nga yara ka sa mga langit
Pagdayawon ang imo ngalan
Umabot sa amon ang imo ginharian
Matuman ang imo buot
Diri sa duta subong sang sa langit
Hatagan mo kami karon sang kalan-on namon
Kag ipatawad mo ang mga utang namon
Subong nga ginapatawad namon ang nakautang sa amon
Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay
Kondi luwason sa mga malaut.

Amay Namon / Our Father / Pater Noster

Amay namon nga yara sa langit,
Pakabalaaon ang imo ngalan,
Magkari ang imo Ginharian,
Matuman ang imo kabubot-on
Diri sa duta
Subong man sang sa langit.
Hatagi kami karo nga adlaw
Sang kalan-on
Nga amon kinahanglanon,
Patawara kami sang amon mga sala,
Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa amon.
Indi kami pag-ipadaog
Sa mga pagsulay,
Kundi luwasa kami sa Malaut.

Amaynamon / Our Father / Pater Noster

Amaynamon, nga yara ka sa mḡa langit,
pagdayawon ang imo nḡalan,
umabut sa amon ang imo ginhari-an,
matuman ang imong buut diri sa duta siling sang sa lanḡit.
Panhatagan mo kami nian sing kan-on namon sa matagadlaaw,
kag patawaronmo ang mḡa utang namon ang mḡa nakautang sa amon,
kag dili mo kami ipadaug sa mḡa panulay,
hinonoo luwason mo kami sa kalaut. Amen.

Amay Namon / Our Father / Pater Noster

Amay Namon, nga yara sa mga langit,
Pangmuyoon ang Ngalan Mo,
Mapasaamon ang kaharian Mo,
Matuman ang imong kabubut-on,
diri sa duta pakadto sa langit,
Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw,
Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala,
Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun,
Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay,
Hinooa luwasa kami sa mga panulay. Amen.

Doxology

Kay sa Imo man ang kaharian, kag katakos, kag himaya,
Karon kag sa katapusan.

AMAY NAMON / Our Father / The Lord’s Prayer / Pater Noster

Amay sa langit, balaan ang Imo ngalan,
maabot an Imo ginharian,
matuman ang imo pagbuot
sa duta subong sang sa langit.
Hatagi kami karon
sang amon matag-adlaw nga pagkaon.
Patawara ang amon mga sala kasubong nga
amon ginapatawad ang nakasala sa amon.
Indi kami pagdalha sa

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit,
Pagdayegon ang Imong ngalan,
Umabut kanamo ang Imong ginharian,
Matuman ang Imong pagbuut
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan.on namo sa matag adlaw
ihatag karong adlawa, Ug Pasayloa kami
sa among utang kanimo,
Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan.
Hinaut pa unta.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubuton,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubut-on,
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
maingon nga kami usab nakapasaylo,
man sa mga nakautang kanamo;
ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo, nga anaa sa mga langit,
Pagdaygon ang Imong Ngalan.
Moabot kanamo ang Imong gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw,
Ihatag kanamo karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan.

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria
Nga napuno ka sang grasya
Ang Dios yara sa imo
Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tanan
Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios
Ig-ampo mo kami nga makasasala
Niyan kag sa oras sang amon pagkamatay
Kabay pa!

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria
Nga napuno sang gracia
Ang Dios yara sa imo
Ginadayaw ka labi sa mga babaye nga tanan
Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan
Nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios,
Igampo mo kami, makasasala,
Niyan, kag sa oras sang amon pagkamatay
Kabay Pa (Amen).

MAGHIMAYA KA MARIA / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria, puno sang grasya.
Ang Ginuo yara sa imo.
Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye
kag bulahan ang bunga sang imo tiyan nga si Hesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios,
i-ampo kami nga makasasala, karon
kag sat ion sang amon kamatayon. Amen.

Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa gracia,
ang Guinoong Dios anaa canimo;
bulahan da icao sa mga babaye ngatanan
ug bulahan man usab ang bunga sa tian mo nga si Jesus.
Santa Maria nga Inahan sa Dios
ig-ampo mo cami nga macasasala caron
ug sa among icamatay. Amen.

HIMAYA SA AMAY / Glory Be / Gloria Patri

Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo.
Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutan
nga wala sang katapusan. Amen.

PANGAMUYO SANG FATIMA / Fatima Prayer / Oh, My Jesus

O Hesus ko, patawara ang amon sala, luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy.

MAGHIMAYA KA REYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy;
amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom.
Sa imo kami nagapanawag,
mga tinapok nga anak ni Eva,
sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy,
kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha.
Gani, balikda kami,
o labing mabuot nga mananabang,
sang imo mga mata sang kaluoy,
kag pagkatapos sining pagtapok,
ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian,
si Jesus.
O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria.

MANGAMUYO KITA / Final Prayer

O Dios, nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi,
kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa amon sang mga padya sang kaluwasan nga dayun,
itugot, nagapangamuyo kami,
nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga
Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria,
amon kabay nga mailog ang ila kaundan
kag maambit ang ila ginasaad,
paagi kay Kristo nga among Ginuo. Amen.

ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary

ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries

1) Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo
The Annunciation

2) Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel
The Visitation

3) Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen
The Nativity

4) Ang Paghalad kay Jesus sa Templo
The Presentation

5) Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo
The Finding in the Temple

ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries

1) Ang Bunyag ni Kristo
The Baptism of Christ

2) Ang Sinalusalo sang Kasal sa Cana
The Miracle at Cana

3) Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang Dios
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni Jesus
The Transfiguration

5) 5.Ang Pagtukod sang Eukaristiya
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries

1) Ang Pagpangamuyo sa Harden sang Getsemane
The Agony in the Garden

2) Ang Pagbunal kay Jesus sa Haligi
The Scourging at the Pillar

3) Ang Pagkorona kay Jesus sang mga Tunok
The Crowning of Thorns

4) Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Kalbaryo
The Way of the Cross

5) Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo
The Crucifixion

ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries

1) Ang Pagkabanhaw sang Aton Ginuo
The Resurrection

2) Ang Pagkayab sa Langit ni Hesus
The Ascension

3) Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga Apostoles
The Descent of the Holy Spirit

4) Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit
The Assumption

5) Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit
The Coronation of Mary

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES (The Apostles' Creed / Credo)
3. Amay Namon (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. HIMAYA SA AMAY (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. MISTERYO 1
7. Amay Namon
8. 10 Maghimaya ka Maria
9. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus
10. MISTERYO 2
11. Amay Namon
12. 10 Maghimaya ka Maria
13. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus
14. MISTERYO 3
15. Amay Namon
16. 10 Maghimaya ka Maria
17. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus
18. MISTERYO 4
19. Amay Namon
20. 10 Maghimaya ka Maria
21. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus
22. MISTERYO 5
23. Amay Namon
24. 10 Maghimaya ka Maria
25. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus
26. MAGHIMAYA KA REYNA (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Amay Namon (Our Father / Pater Noster)
27. Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. HIMAYA SA AMAY (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed / Credo

Malinong Kagabihon! / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Malinong Kagabihon!
Silent Night


Malinong kagabihon!
Balaan! Madulum!
Apang masanag sa unhan
Diin ang Bata nakulan,
Nga may kalinongan
Nga may kalinongan.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox