The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Hungarian Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Contents

This Mass Book is not yet completed

A Szentmise Szerkezete / A Szentmise Rendje

Bevezető Rész

(A szentmise elején a miséző Pap köszönti a jelenlévő híveket.)

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Hívek: Amen

Hívek: Amen.

Üdvözlés

The priest greets the people:

Pap: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Hívek: És a te lelkeddel!

Bűnbánati Ima / Bűnbánati Cselekmény

The priest gives an introduction, and invites the people to examine their consciences.

(Csendben lelkiismeretvizsgálatot tartunk, majd a Pappal együtt imádkozzuk;)

"én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem."

Pap és Hívek közösen: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: (mellünket verve mondjuk) én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

The priest gives the absolution:

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre!

Hívek: Amen.

Uram Irgalmazz / Kyrie

Előimádkozó (Pap): Uram irgalmazz!

Hívek: Uram irgalmazz!

Előimádkozó (Pap): Krisztus kegyelmezz!

Hívek: Krisztus kegyelmezz!

Előimádkozó (Pap): Uram irgalmazz!

Hívek: Uram irgalmazz!

Dicsőség a magasságban Istennek!

On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used.

(Az ,,Uram irgalmazz -- Krisztus kegyelmezz imákkal kifejezzük, hogy rászorulunk Isten irgalmára és bűneinkért kegyelemért fohászkodunk.

A ,,Dicsőség a magasságban Istennek kezdetű imádsággal az angyalok karához társulva dicsőítjük a Szentháromságban egy Istent.)

Előimádkozó (Pap): Dicsőség a magasságban Istennek!

Pap és Hívek közösen: és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának fia! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: Irgalmazz nekünk! mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Amen.

The Opening Prayer

Pap: Könyörögjünk... mindörökkön örökké.

(A ,,könyörögjünk! felszólításra csendben saját kéréseinket ajánlhatjuk fel a jó Istennek. A miséző Pap a közösség nevében kéri Isten áldását és segítségét. A befejező gondolatok után:)

Hivek: Amen.

Az Ige Liturgiája

(A szentmise olvasmányát az Apostolok Cselekedeteiből vagy a Jelenések könyvéből vesszük. A szentlecke valamelyik apostol leveléből való. Ezeket bárki fölolvashatja, fontos, hogy az mindenki számára jól érthető legyen. Az olvasmány és a szentlecke között zsoltárokat imádkozunk, vagy énekelünk.)

Olvasmány

Lektor 1: Olvasmány ... könyvéből.

(Az olvasmány végén)

Lektor: Ez az Isten igéje!

Hívek: Istennek legyen hála!

Válaszos Zsoltár

The first reading is followed by the Responsorial Psalm

Lektor / Kórus: ...........

Hívek: ...........

(Az olvasmány végén)

Szentlecke

Lektor: Olvasmány ... könyvéből.

Lektor: Ez az Isten igéje!

Hívek: Istennek legyen hála!

(Az evangéliumban Jézus Krisztus szól hozzánk. Szavait, tanítását a szentmisében a Pap vagy felszentelt diákonus olvashatja föl. Jézus iránti tiszteletből felállva hallgatjuk végig.)

Alleluja

Lektor / Kórus: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Hívek: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Lektor / Kórus: ...

Lektor / Kórus és Hívek: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Evangélium

Pap (diakónus): Az Úr legyen veletek!

Hívek: És a te lelkeddel!

Pap (diakónus): Evangélium Szent ... könyvéből:

The Preaching of the Gospel

Hívek: Dicsőség neked Istenünk!

Pap (diakónus): ... az evangélium végén: Ezek az evangélium igéi!

Hívek: Áldunk téged, Krisztus!

Homilia

(Az evangélium után meghallgatjuk a szentbeszédet (homilia), mely az életünkre alkalmazza Isten Igéjét. Megmutatja, hogyan váltsuk tettekre mindazt, amit a Szentírásból hallottunk.

A szentmise tanító részében Jézus szól hozzánk az evangélium által. Mi elfogadjuk az ő tanítását. Erre válasz a Hiszekegy (credo), melyet közösen imádkozunk. Egyik legősibb hitvallás, az Apostoli Hitvallás az apostoli időkből származik. A Nicea-Konstantinápoly hiszekegy hosszabb, részletesebb. A vasárnapi szentmisében bármelyiket imádkozhatjuk.)

Hiszekegy / Credo

Pap: ...

"Megtestesült a Szentlélek erejéből ..."

Pap és Hívek közösen: Hiszek az egy Istenben, Hívek: mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat,és országának nem lesz vége. Hiszek Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

The Prayers of the Faithful

(A hívek könyörgésében az Egyházért, az emberiségért, a hívek közös és egyéni szándékaiért továbbá a meghalt hívekért imádkozunk. A könyörgéseket saját szavainkkal is megfogalmazhatjuk.)

Pap: ...

Lektor: ...

Hívek: Lord hear our prayer.

Lektor: ...

Hívek: Lord hear our prayer.

Lektor: ...

Hívek: Lord hear our prayer.

Lektor: ...

Hívek: Lord hear our prayer.

Lektor: ...

Hívek: Lord hear our prayer.

Pap: ... We ask this through Christ our Lord.

Hívek: Amen.

Hívek: (az egyes könyörgések után:) Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap: (a kérések után könyörgést mond, melynek befejezése:) Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

Az Eukarisztia Liturgiája

"...the Bread of Life."

(Isten imádásának egyik legrégebbi formája az áldozatbemutatás. Istennek mindig a legszebbet, a legértékesebbet ajándékozzuk, hiszen mindent neki köszönhetünk. A mi áldozatunk Jézus Krisztus. Ajándékba küldte el nekünk a Mennyei Atya, és Jézus a kereszten önmagát adta áldozatul. Azt akarta, hogyáldozatában mindig a tanítványaival maradjon. Ezért rendelte az utolsó vacsorán az Oltáriszentséget. Az apostoloknak pedig hatalmat adott, hogy átváltoztassák a kenyeret és a bort az ő szent testévé és vérévé. Így jelenik meg számunkra mindenszentmisében Jézus Krisztus az örökké élő áldozat. Az Eukarisztia liturgiája az áldozati adományok előkészítésével kezdődik. A felajánláshoz a kenyeret és a bort sok helyen körmenetben viszik az oltárhoz. Régen ilyenkor helyezték az oltár melletti kis asztalkára a hívek az általuk felajánlott javakat, melyeket a szentmise után a szegények között szétosztottak. (lásd: Agape -- szeretetlakoma) -- Ma a felajánláskor körbehordott perselybe helyezik adományaikat, melyekkel a hívek kifejezik az áldozathoz való hozzájárulásukat.)

A Kenyér Felajánlása

Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.

Hívek: Áldott legyen az Isten mindörökké.

The Pouring of the Wine

Pap: By the mystery of this ... share in our humanity.

The Pouring of the Water and Wine

A Bor Felajánlása

Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet itala.

Hivek: Áldott legyen az Isten mindörökké.

Pap: Lord God, we ask ... contrite hearts.

(A latin rítusú katolikus keresztényeknél ostyát -- kovásztalan kenyeret -- a görög rítusú katolikus keresztényeknél kovászos kenyeret változtat át a miséző Pap, mely után a szentostyában más néven az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen. Felajánláskor lélekben saját magunkat, örömeinket, bánatainkat, szenvedéseinket is felajánljuk. A felajánlás végén imával fordulunk az Istenhez.)

The priest prays silently while he washes his hands, and then says,

Felajánlás Végén / Felajánló Könyörgés

Pap: Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!

Hívek: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére. mindannyiunk, és az egész Anyaszentegyház javára!

Pap: Lord, .... We ask this in the name of Jesus the Lord.

Hívek: Amen.

Prefáció

A felajánlás végén a miséző Pap imával fordul a mindenható Istenhez. Ezt az imát eukarisztikus imának nevezzük. Ebbe a hívek a ,,Szent vagy... imádkozásával, vagy éneklésével kapcsolódnak bele.

Pap: Az Úr legyen veletek!

Hívek: És a te lelkeddel!

Pap: Emeljük fel szívünket!

Hivek: Fölemeltük az Úrhoz.

Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!

Hivek: Méltó és igazságos!

Szent Vagy / Sanctus

Pap: Father, all-powerful and ever-living God, ... join in their unending hymn of praise:

"Hosanna ..."

Pap és Hívek közösen: Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban!

Eucharisztikus Ima

The priest begins the Eucharistic Prayer:

Pap: Lord, you are holy indeed, ... Lord, Jesus Christ.

(A SZENTMISE KÖZÉPPONTJÁBAN AZ UTOLSÓ VACSORÁN ELHANGZOTT SZAVAK ÁLLNAK A miséző Pap megismétli mindazt, amit Jézus mondott és cselekedett az utolsó vacsorán.)

The priest begins the account of the Last Supper:

Pap: Before he was given up to death ... ,Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

He elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Pap: When supper was ended, he took the cup .... Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára.

The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:

(Ezekkel a szavakkal változtatja át a miséző Pap a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé.)

Átváltoztatás Után / Hitünk Titkának Megvallása

Pap: Íme, hitünk szent titka.

The people respond with the Memorial Acclamation such as:

Hívek: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

Pap: In memory of his death ... through your Son, Jesus Christ.

(Az Úrfelmutatás után Jézus Krisztus áldozatát felajánlva a Mennyei Atyát dicsőítve üdvözítő kegyelmet kérünk az egyház, a pápa, a püspökök, a Papok, a hívek és az elhunytak számára. Az eukarisztikus ima végén az egyház Krisztust és a hívek áldoztát a dicsőítő ima szavaival felajánlja a Mennyei Atyának:)

The priest takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Pap: Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkén örökké.

Hívek: Amen.

(Ez a szentmise csúcspontja. Mi is Jézussal együtt magasztaljuk a Szentlélekkel egységben lévő Atyaistent.)

Az Áldozás Szertartása / Az Úr Imádsága

Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

Az Úr Imádsága

Pap és Hívek közösen: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Szabadíts meg kérünk, Urunk, minden gonosztól! Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Hívek: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, és őrizd meg Egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét! Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Hívek: Amen.

(Mielőtt az Úr asztalához járulunk, kiengesztelődünk egymással, az Úr békéjéért imádkozunk és közvetítjük embertársainknak.)

Pap: Úr békéje legyen veletek mindenkor!

Hívek: És a te lelkeddel!

The priest or deacon may say,

Pap or Deacon: Engesztelődjünk ki szívből egymással!

Hívek: Legyen békesség köztünk mindenkor!

(Kézfogáskor mondjuk: Béke veled!)

(Az ,,Isten Báránya kezdetű imával irgalmat kérünk bűneink bocsánatára.)

Isten Báránya / Agnus Dei

Előimádkozó (Pap): Isten Báránya!

Hívek: Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!
Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!
Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét!

"Isten Báránya!"

The priest prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

(A kafarnaumi százados imájával: Uram nem vagyok méltó... kifejezzük a Jézussal való egyesülésünk előtt kicsinységünket és bizalmunkat egyaránt.)

Áldozás Előtt

Pap: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az isteni Bárány.

Pap és a hívek: Lord, I am not worthy ... I shall be healed.

(A szentáldozás Jézus Krisztussal egyesít, titokzatos testébe, az Egyházba, testvéri közösségbe kapcsol.)

The priest prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people. Pap: Krisztus Teste!

Communicant: Amen.

Hálaadás

Áldozás Utáni Könyörgés

Pap: Let us pray. Lord, ....

Felszólításra a válaszunk: Amen.

(Ünnepélyes alkalommal két szín alatt is lehet áldozni. Ekkor a Szentostyát az áldoztató a Szent Vérbe mártva helyezi a nyelvünkre. Szentáldozáskor Jézussal egyesülünk szívünkben.

Visszatérve helyünkre, rövid csendben köszönetet mondunk Jézusnak, hogy a szívünkbe költözött. Míg tart az áldoztatás, mondjuk el neki mindazt, ami a szívünkben van. Szeretjük őt, megköszönjük amiket kaptunk tőle, oltalmába ajánljuk szeretteinket és segítségét kérjük, hogy akarata szerint tudjunk élni. Ha van más kérésünk, azt is elmondhatjuk neki. A szentmise végén meghallgatjuk a hirdetéseket, majd a Pap Isten áldásával bocsát el bennünket.)

Befejező Rész (áldás)/ Befejező Szertartás

Pap: Az Úr legyen veletek!

Hívek: És a te lelkeddel!

Ünnepi Áldás

Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

"Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya ..."

Hívek: Amen.

Elbocsátás

The priest dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével!

Hívek: Istennek legyen hála!

(A szentmisén Jézussal találkoztunk. Az evangéliumban szólt hozzánk, tanított bennünket. A szentáldozásban szívünkbe fogadtuk, hogy magunkkal vihessük a világba. Erőt kaptunk, hogy az elkövetkező héten is Vele együtt helyt tudjunk állni az életben, a munkában vagy a tanulásban.)

Záró Ének

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox