The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Letzeburgesch Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language, Letzeburgesch, is a primary language in the Grand Duchy of Luxembourg where it is spoken by about 300,000 of the 370,000 inhabitants.

This language is also known as Luxemburgian, Luxembourgeois, Luxembourgish, Letzburgisch, and Moselle Franconian. It is essentially a Germanic language which is closely related to but as distinct from Standard German as is Dutch. It is considered a Moselle variety of Frankish German related to varieties of Mitteldeutsch as spoken in Belgium. Though most citizens of Luxembourg are also fluent in German and French, there is great national pride in Letzeburgesch and it is therefore used in a national literature and other forms of creative art.


Contents

D'Kräiz / The Sign of the Cross / Signum Crucis

Am Numm vum Papp a vum Soun a vum Hellege Geescht. Amen.

+ Father, Son, and Holy Spirit

Ech glewen / The Apostles' Creed / Credo

Ech glewen un den Härgott
de Papp, deen all Muecht huet,
deen Himmel an Äerd erschaf huet;
an u Jesus Christus, säin eenzege Soun, eisen Här,
ëmfaang duurch den Hellege Geescht,
gebuer vu Maria, der helleger Jongfra,
gelidden ënnert Pontius Pilatus,
gekräizegt, gestuerwen a begruewen;
hien as erofgaang an d'Räich vum Doud,
operstan den drëtten Dag
an opgefuer an den Himmel;
hie sëtzt rietserhand vum Papp,
deen all Muecht huet;
vun do kënnt hien,
fir déi Lieweg an déi Doudeg ze riichten.
Ech glewen un den Hellege Geescht,
un déi helleg kathoulesch Kiirch,
un d'Gemeinschaft vun den Hellegen;
ech glewen, datt d'Sënde verzië gin,
dat déi Doudeg operstin,
an un d'eiwegt Liewen. Amen.

Gebied vun eiser Här / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellegt.
Däi Räich soll kommen,
däi Wëll soll geschéien
wei am Himmel sou op der Aerd.
Gef ais haut eist deegleeht Brout,
verzei ais eis Schold,
wei mir och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier ais net an d'Versuchung,
ma maach äis fräi vum Beisen. Amen.

Gebied vun eiser Här / Our Father / Pater Noster

Eise Papp am Himmel
helleg sief däin Numm.
Däi Räich soll kommen.
Däi Wëll soll geschéien op der Äerd
ewéi am Himmel.
Gëff äis haut eist deeglecht Brout,
verzei äis eis Schold,
wéi mär och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen. Amen.

Gebied vun eiser Här / Our Father / Pater Noster

Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellégt.
Däi Räich soll kommen,
däi Wëll soll geschéien
wéi am Himmel sou op der Äerd.
Gëf äis haut eist deeglecht Brout,
verzei äis eis Schold,
wéi mir och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen.
Amen.

Free dech, Maria / Hail Mary / Ave Maria

Free dech, Maria,
ganz an der Gnod,
den Här as mat dir,
du bas geseent ënnert de Fraen
a geseent as Jesus, d'Kand dat's de dréis.
Helleg Maria, Gottesmamm,
beit fir äis Sënner,
elo an an der Stonn vun eisem Doud. Amen.

Éier dem Papp / Glory Be / Gloria Patri

Éier dem Papp, an dem Soun, an dem Hellege Geescht, am Ufank, elo an ëmmer an éiweg. Amen.

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

The Luminous Mysteries

The Sorrowful Mysteries

The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. D'Kräiz (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Ech glewen (The Apostles' Creed / Credo)
3. Gebied vun eiser Här (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Free dech, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Éier dem Papp (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Gebied vun eiser Här
8. 10 Free dech, Maria
9. Éier dem Papp / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Gebied vun eiser Här
12. 10 Free dech, Maria
13. Éier dem Papp / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Gebied vun eiser Här
16. 10 Free dech, Maria
17. Éier dem Papp / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Gebied vun eiser Här
20. 10 Free dech, Maria
21. Éier dem Papp / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Gebied vun eiser Här
24. 10 Free dech, Maria
25. Éier dem Papp / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Gebied vun eiser Här (Our Father / Pater Noster)
27. Free dech, Maria (Hail Mary / Ave Maria)
27. Éier dem Papp (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. D'Kräiz (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed / Credo


Se’leg Nuecht! / Silent Night / Stille Nacht

Se’leg Nuecht!

1. Se’leg Nuecht! Hélleg Nuecht!
Alles ro’t, ’t haelt bloss Wuecht
bei der Kroeppchen dat héllegt Pur!
Gottesson, fir ons Moensche gebur.
Schlof, du friddlech a se’ss!
Schlof, du friddlech a se’ss!

2. Se’leg Nuecht! Hélleg Nuecht!
D’Engle gi fro’ drop uecht,
datt dem Koennchen kë Lëd widderfirt
a si fe’ern bei d’Kroeppchen d’arm Hirt.
Fridden a Fréd stemt d’Wélt!
Fridden a Fréd stemt d’Wélt!

3. Se’leg Nuecht! Hélleg Nuecht!
E’ert Gott, dén erduecht
dat gro’sst Wonner aus Le’ft fir seng Wélt.
Gudde Woellen dem Himmel gefaellt.
Da foenns du, Moenschhét, de Fridd!
Da foenns du, Moenschhét, de Fridd!

English Translation:

1. Blessed night! Holy night!
All is calm, just the holy couple
is keeping gaurd at the manger!
Son of God, born for us men.
Sleep, peaceful and sweet!
Sleep, peaceful and sweet!

2. Blessed night! Holy night!
The angles are taking care with joy
that no harm happens to the child
and lead the poor sheperds to the manger
Peace and joy stimulate the world!
Peace and joy stimulate the world!

3. Blessed night! Holy night!
Praise God who devised
the great wonder for love to the world.
Good will please the heaven...
Man, you will find peace!
Man, you will find peace!

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox