The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Malagasy Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This project is in progress and not yet completed.

Contents

Ny Sorona Masina

Fanombohana

Ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina

Tononkira fidirana

(mitsangana)

Famantaran'ny hazo fijaliana no entintsika manokatra ny fivoriana.

Pretra: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.

Vahoaka: Amen.

Pretra: Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina.

Vahoaka: Ho tanteraka tokoa anie izany.

Hazavain'ny Pretra na olon-kafa ny hevitry ny sorona hatolotra.

Fifonana / Confiteor

Pretra: Aoka isika mianakavy hiaiky ny fahotantsika, hahafahantsika miara-mankalaza sy manatanteraka izao Sorona Masina izao.

Fantatra fa mpanota daholo isika rehetra, koa tsy maintsy mandini-tena isika ary mikasa mafy hiala amin'ny ratsy.

fahotako izany, fahotako, fahotako lehibe.

Pretra: Miampanga tena amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra aho - ary koa amintsika mianakavy; - fa nanota tokoa tamin'ny hevitro, tamin'ny teniko sy tamin'ny nataoko - ary tamin'ny adidy tsy vitako: - fahotako izany, fahotako, fahotako lehibe. - Koa mihanta amin'i Masina Maria Virjiny mandrakizay aho, - amin'ny Anjely sy ny Olomasina rehetra - ary koa amintsika mianakavy - mba hivavaka ho ahy amin'ny Tompo Andriamanitsika.

The priest gives the absolution: Pretra: Hamindra fo amintsika anie Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary hamela ny fahotantsika, ka hitondra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay.

Vahoaka: Amen.

Tompo ô, mamindrà fo aminay / Kyrie

Voninahitra / Gloria

(mitsangana)

Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, 
ary fiadanana anie ho an'ny olona ety ambonin'ny tany,
fa nanehoany ny hatsaram-pony. 
Midera Anao izahay, mankalaza Anao izahay,
mitsaoka Anao izahay, Mihoby ny hasinao izahay,
misaotra Anao izahay noho ny haben'ny voninahitrao, 
ry Tompo Andriamanitra, Mpanjakan'ny lanitra, Andriamanitra Ray mahefa ny zavatra rehetra. 
Ry Jesoa Kristy, Tompo, Zanaka lahitoka, 
ry Tompo Andriamanitra, zanak'ondrin'Andriamanitra,
Zanaky ny Ray: manala ny fahotan'izao tontolo izao Ianao, ka mamindràfo aminay; 
manala ny fahotan'izao tontolo izao Ianao,
ka raiso ny fifonanay; 
mipetraka eo an-kavanan'ny Ray Ianao,
ka mamindrà fo aminay. 
Fa Ianao irery no masina, Ianao irery no Tompo,
Ianao irery no Avo Indrindra: 
ry Jesoa Kristy, miaraka amin'ny Fanahy Masina
ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra Ray. Amen.

Fangatahana / Opening Prayer

(mitsangana)

Fangatahana

Pretra: Aoka isika hivavaka.

Mitaona antsika hivavaka ny Pretra, ka aborahy amin'Andria manitra ny faniriantsika rehetra, satria fantantsika fa eo anatrehany isika izao. Avondron'ny Pretra ho iray ny fangatahantsika rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra Ray, amin'ny alàlan'i Kristy, ao amin'ny Fanahy Masina.

Vahoaka: Amen.

== Tenin'Andriamanitra ==  (mipetraka)

Miresaka amintsika zanany Andriamanitra: aoka isika hihaino ny teny ampitainy amintsika ary hobio Izy miteny amintsika.

Vakiteny

(voalohany)  Testamenta taloha na Asan'ny Apostoly
Mpamaky teny: - Izany àry ny Tenin'ny Tompo.
Vahoaka: Hisaorana anie Andriamanitra.

Salamo na hira ho setrin'ny vakiteny

Vakiteny

(faharoa)

Asan'ny Apôstôly na taratasy nosoratany.
Mpamaky teny:  Izany àry ny Tenin'ny Tompo.
Vahoaka: Hisaorana anie Andriamanitra.

Aleloia na fihobiana hafa

(mitsangana)

The Preaching of the Gospel


Vakiteny fahatelo : Evanjely.
Pretra: Homba antsika mianakavy anie ny Tompo.
Vahoaka: Ho tanteraka tokoa anie izany.
Pretra: Evanjely masina nosoratan'i Masindahy...
Vahoaka: Voninahitra anie ho Anao, ry Tompo.

Vakiana na hiraina ny evanjely, rehefa vita dia ankalazaina hoe:
Pretra: Izany àry ny Tenin'ny Tompo.
Vahoaka: Dera anie ho Anao, ry Kristy.

Ny Toriteny

(mipetraka)

Fiekem-pinoana 

(mitsangana)

"By the power of the Holy Spirit..."

Bible References for The Apostles' Creed

I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth (Gen. 1:1, Isa. 44:6; 45:5; Neh. 9:6; Jn. 1:1-3; Acts 14:15; Mt. 5:45; 1 Pt. 1:17; Mt. 6:7-13; Rom. 1:20).
I believe in Jesus Christ (Lk. 2:11; Jn. 2028; Mt. 3:17; Phil. 2:11),
His only Son (Jn. 1:18; 3:16; Prov. 30:4),
our Lord (Jn. 20:28).
He was conceived by the power of the Holy Spirit (Lk. 1:35; Mt. 1:20),
born of the Virgin Mary (Lk. 1:17; 2:7; Isa. 7:14),
He suffered under Pontius Pilate (Lk. 23:23-25; Jn. 19:16),
was crucified (Mt. 27:33-61; Mk. 15:22-47; Lk. 23-56; Jn. 19:18-42),
died (1 Cor. 15:3),
and was buried (1 Cor. 15:3).
He descended to the dead (1 Pt. 3:18-20).
On the third day He rose again from the dead (1 Cor. 15:4; Mt. 28:1-20; Jn. 20:1; Lk. 24:1-53; Mk. 16:1-20).
He ascended into heaven (Mk. 16:19; Lk. 24:41; Acts 1:11).
He is seated at the right hand of the Father Almighty (Mk. 16:19; Heb. 1:3).
He will come again to judge the living and the dead (2 Tim. 4:1; Jn. 5:22; Mt. 16:27; Acts 10:39; 1 Cor. 15:51).
I believe in the Holy Spirit (Jn. 14:15-20; Jn. 15:26; 16:7-8; 13-14; Acts 1:7-8; Acts 13:2),
the Holy Catholic Church (Mt. 16:18-19; 19-20; Rom. 1:7-8; Acts 9:31; Gal. 3:26-29; Rev. 7:9; Eph. 5:26-27; Col. 1:24),
the Communion of Saints (Heb. 10:25; Heb. 12:1; Rev. 19:14; Mt. 28:19-20; 2 Cor. 11:13; 1 Cor. 15:33),
the forgiveness of sins (Isa. 1:18; Lk. 7:48; Jn. 20:22-23; 1 Jn. 1:9),
the resurrection of the body (1 Thes. 4:16; Jn. 6:39; 1 Cor. 15:51-54; 1 Thes. 4:13-18; Rom. 8:23,30),
and life everlasting. Amen. (Jn. 10:28; 17:2-3; 1 Jn. 5:20)


The Prayers of the Faithful
"...the Bread of Life."
The Pouring of the Wine
The Pouring of the Water and Wine
"Lift up your hearts."
"Hosanna to the Son of David."
The Last Supper
The Elevation of the Host
The Lord's Prayer
"This is the Lamb of God"
Chalice And Host
People receiving Communion
"...Go in peace to love and serve the Lord."

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox