The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Norwegian Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Den Hellige Messe / The Holy Mass

This Mass Book is not yet completed

Contents

Innledende riter

Prest: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Folk: Amen.

The priest greets the people:

Prest: Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.

Folk: Og med din ånd.

Syndsbekjennelsen

The priest gives an introduction, and invites the people to examine their consciences.

Prest: La oss bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire denne hellige handling.

"Detta är min skuld, min stora skuld.

Alle: Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet meget, i tanker og ord, gjerniger og forsømmelser ved min skyld. Defor ber jeg den salige jomfru Maria, alle engler og hellige og dere alle: be for meg til Herren, vår Gud.

The priest gives the absolution:

Prest: Den allmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi våre synder og føre oss til det evige liv.

Folk: Amen.

Prest: Herren har nåde.

Folk: Herren har nåde.

Prest: Kristus har nåde.

Folk: Kristus har nåde.

Prest: Herren har nåde.

Folk: Herren har nåde.

Ære

On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used

Prest: Ære være Gud i det høyeste

Alle: Og fred på jorden for mennesker av god vilje. Vi priser deg, vi velsigner deg, vi tilber deg, vi forherliger deg, vi takken deg for din store herlighet, Herre, vår Gud, Himlenes konge, Gud, allmektige Fader. Herre, du erbårne Sønn, Jesus Kristus, Herre, vår Gud, Guds lam, Faderens Sønn, du som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn. Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg over oss. For du alene er hellig, du alene er Herren, du alene er Den Høyeste, Jesus Kristus, med Den Hellige Ånd i Gud Faderens herlighet. Amen.

Kirkebønn

Kollektbön

Prest: La oss be. Gud . . . fra evighet til evighet.

Folk: Amen.

Ordets liturgi

Første lesning

Lector 1: Slyk lyder Herrens ord.

Folk: Gud være lovet.

Gradualsalme

The first reading is followed by the Responsorial Psalm

Cantor: ...........

Folk: ...........

Annen lesning

Lector 2: Slyk lyder Herrens ord.

Folk: Gud være lovet.

Evangelium

Prest: Herren være med dere.

Folk: Og med din ånd.

Prest: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten (Matteus/Markus/Lukas/Johannes).

The Preaching of the Gospel

Folk: Ære være deg, Herre.

Prest: Slyk lyder Herrens ord.

Folk: Lovet være du, Kristus.

Preken

Trosbekjennelsen

Prest: ...

"By the power of the Holy Spirit..."

Alle: Jeg tror på én Gud den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige of usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen of Sønnen, som med Faderen of Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

Forbønner

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

The Prayers of the Faithful

Prest: ...

Cantor: Menighetens svar hver bønn: Herre, hør vår bønn.

Folk: Herre, hør vår bønn.

Cantor: Menighetens svar hver bønn: Herre, hør vår bønn.

Folk: Herre, hør vår bønn.

Cantor: Menighetens svar hver bønn: Herre, hør vår bønn.

Folk: Herre, hør vår bønn.

Cantor: Menighetens svar hver bønn: Herre, hør vår bønn.

Folk: Herre, hør vår bønn.

Cantor: Menighetens svar hver bønn: Herre, hør vår bønn.

Folk: Herre, hør vår bønn.

Prest: ...

Folk: Amen.

Nattverdens liturgi

"...the Bread of Life."

Prest: Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi mottatt det brød, som vi bærer frem for deg, en frukt av jorden og av menneskers arbeid, som for oss blir livets brød.

Folk: Velsignet være Gud i evighet.

The Pouring of the Wine

Prest: La oss ved vannets og vinens mysterium få del i hans guddom som har villet dele vår menneskenatur.

Prest: Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi mottatt den vin, som vi bærer frem for deg, en frukt av vintreet og av menneskers arbeid, som for oss blir frelsens kalk.

Folk: Velsignet være Gud i evighet.

Prest: ...

The priest prays silently while he washes his hands, and then says,

Prest: La oss be til Gud, den allmektige, at han vil motta sin Kirkes offer av våre hender.

Folk: Til lov og ære for sitt navn og til hele verdens frelse.

Bønn over offergavene

Prest: ...

Folk: Amen.

Den eukaristike bønn II

Prest: Herren være med dere.

Folk: Og med din ånd.

Prest: Løft deres hjerter.

Folk: Vi løfter våre hjerter til Herren.

Prest: La oss takke Herren, vår Gud.

Folk: Det er verdig og rett.

Prefasjon

Prest: I sannhet, det er verdig og rett, til alle tider å takke og love deg, Gud, allmektige Fader, for alt du virker i verden ved Jesus Kristus vår Herre. Selv om menneskeheten er splittet av uenighet og strid, vet vi at du bøyer de stive sinn og gjør dem rede til forsoning. For ved din Ånd rører du ved menneskenes hjerter slik at fiender får hverandre i tale, uvenner rekker hverandre hendene og folkene går hverandre i møte. La kjærlighet overvinne hat, hevngjerrighet vike for tilgivelse, og splid forvandles til vennskap, ved din mektige gjerning, o Herre. Derfor synger vi her på jorden, sammen med englenes kor i himmelen, og uten opphør bærer vi frem vår takk til din majestet, idet vi alle dager istemmer:

Hellig

Alle: Hellig, hellig, hellig, er Herren, hærskarenes Gud. Himlene of jorden er fulle av din herlighet. Hosanna i det høye! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høye!

The priest begins the Eucharistic Prayer:

Prest: Derfor, allmektige Fader, velsigner vi deg ved Jesus Kristus din Sønn, han som kommer i ditt navn. Han er det som er frelsens Ord til menneskene, han er den hånd du rekker syndere, han er for oss veien til din fred. Da vi hadde vendt oss fra deg på grunn av våre synder førte du oss tilbake for å forsones med deg, slik at vi, omvendt til deg, skulle elske hverandre ved din Sønn, han som du overgav til døden for oss. Nå da vi feirer forsoningen Kristus bragte, ber vi deg: utgyt din Hellige Ånd over disse gaver og hellige dem, så de må bli din Sønns legeme og blod, for på hans bud feirer vi disse mysterier.

The priest begins the account of the Last Supper:

The Elevation of the Host

Prest: For like før han gav sitt liv for å befri oss, mens han satt til bords, tok han brødet i sine hender, takket deg, velsignet brødet, brøt det, gav det til sine disipler og sa: Ta og ét alle derav: for dette er mitt legeme, som skal gis for dere.

He elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Prest: Likeså, den aften, tok han velsignelsens kalk i sine hender, forkynte din miskunn, rakte kalken til sine disipler og sa: Ta og drikk alle derav: for dette er mitt blods kalk, den nye og evig pakts blod, som skal utgydes for dere og de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.

The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:

Prest: Troens mysterium.

The Elevation of the Chalice

The people respond with the Memorial Acclamation such as:

Alle: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Prest: Derfor minnes vi din Sønns død og oppstandelse og bærer frem for deg det fullkomne sonoffer som du har skjenket oss. Hellige Fader, i ydmykhet ber vi deg at vi, forenet med din Sønn, må finne velbehag for ditt åsyn, og at du i dette frelsende måltid må gi oss hans Ånd som sletter ut alt det som skiller oss fra hverandre. Måtte Ånden gjøre Kirken til et enhetens tegn blant menneskene og til redskap for din fred. Måtte den også bevare oss i samfunn med vår pave N. og vår biskop N., med alle biskopene og med hele ditt folk. Likesom du nå har samlet oss omkring din Sønns bord, gi oss engang å komme sammen med den ærerike Guds Mor, jomfru Maria, dine salige apostler og alle helgener, med våre avdøde brødre og søstre og med mennesker av alle stammer og tungemål som døde i ditt vennskap, i de nye himler og på den nyejord hvor fylden av din fred stråler, ved Kristus Jesus vår Herre.

The priest takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Prest: Ved ham og med ham og i ham tilkommer deg, Gud, allmektige Fader, i Den Hellige Ånds enhet all ære og herlighet fra evighet til evighet.

Folk: Amen.

Kommunionsritus

Fader Vår

Prest: På Herrens bud og veiledet av hans hellige ord våger vi å si:

The Lord's Prayer

Alle: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

Prest: Fri oss, Herre, fra alt ondt, og gi oss nådig fred i våre dager, så vi med din barmhjertighets hjelp alltid må være fri fra synd og trygget mot all trengsel, mens vi lever i det salige håp og venter vår Frelser Jesu Kristi komme.

Folk: For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Prest: Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler: "Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere", se ikke på våre synder, men på din Kirkes tro, og gi den etter din vilje fred og enhet, du som lever og råder fra evighet til evighet.

Folk: Amen.

Prest: Herrens fred være alltid med dere.

Folk: Og med din ånd.

The priest or deacon may say,

Prest or Deacon: Hils hverandre med fredens tegn.

Folk: Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder, gi oss din fred.

"This is the Lamb of God"

The priest prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

Prest: Se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder. Salige er de som er kalt til Lammets bord.

Alle: Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir min sjel helbredet.

Kommunionsvers

The priest prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.

Prest: Kristi legeme.

Communicant: Amen.

Slutningsbønn

Prest: Låt oss bedja.

Folk: Amen.

Välsignelse och utsändning

Prest: Herren være med dere.

Folk: Og med din ånd.

The Final Blessing

Prest: Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen, og Den Hellige Ånd, velsigne dere alle.

Folk: Amen.

The priest dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Prest: Messen er til ende. Gå med fred.

Folk: Gud være lovet.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox