The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Pampangan Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This Mass Book is in the beginning stages. Pleas be patient as we try to properly order these prayers.

Contents

Prayers of the Mass (Version A)

Blessing at the Beginning of the Holy Mass

PARI. King Lagyu ning Ibpa, ampon ning Anak, ampon Espiritu Santo. Amen. Ume ku king altar ning Dios.
SABLA. KING DIOS, A PALIGAYA KING KAYANAKAN KU.
PARI. Ing kasaupan tamu atiyu king lagyu ning Ginu.
SABLA. A MENGAWA KING BANWA’T LABWAD.

Akung palpikasala / I Confess / Confiteor

Akung palpikasala, magkumpisal ku king Dios a Mayupaya, kang Santa Mariang kapilan man Birhen , kang San Miguel Arkanghel, San Juan Bautista, karing Santos Apostoles Pedro at Pablo, karing sablang Santos, ampon kekayu kapatad, uling mikasala kung bina king isip, amanu at dapat, MIKASALA KU, MIKASALA KU, MIKASALA KUNG BINA, Ulinita, ipanigapu ku kang Santa Mariang kapilan man Birhen, kang San Miguel Arkanghel , San Juan Bautista, karing Santos Apostoles Pedro at Pablo, karing sablang Santos, ampon kekayu kapatad , ipanalangin yu ku king Dios a Ginu tamu.

Absolution

PARI. Ing Mayupayang Dios pakalulwa’ nakayu, at king panga-patawad da ring kasalanan yu, idala na kayu king bie alang angga.
SABLA. AMEN.

O Dios balikdan Mu kami

PARI. O Dios balikdan Mu kami at dinan Mu keng bie.
SABLA. AT ING BALAYAN MU TUMULA YA KEKA.
PARI. Pakit Mu kekami,O Ginu, ing pakalulu Mu.
SABLA. AT IBIE MU KEKAMI ING KALIGTASAN.
PARI. Ginu, pakirandaman Mu ing panalangin ku.
SABLA. AT MIRAS KEKA ING AKLIS KU.
PARI. Ing Ginu manatili Ya kekayu.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
MANIMUNA. (Talakad ta ngan)

Lord, Have Mercy / Kyrie

PARI. Ginu, Pakalulu.
SABLA. GINU, PAKALULU.
PARI. Ginu, Pakalulu.
SABLA. CHRISTO, PAKALULU.
PARI. Christo, Pakalulu.
SABLA. CHRISTO, PAKALULU.
PARI. Ginu, Pakalulu.
SABLA. GINU, PAKALULU.
PARI. Ginu, Pakalulu.

Ligaya king Dios / Glory to God in the Highest / GLORIA

PARI. Ligaya king Dios king kakatas-katasan. SABLA. AT KING LABWAD KAPAYAPAN / KARING TAUNG MAYAP A PILUBLUBAN. / PUPURIAN DAKA. / PARANGALAN DAKA, SASAMBAN DAKA , PASALAMATAN DAKA, / PAULI NING MARAGUL MUNG LIGAYA, GINUNG DIOS, ARI NING BANWA, DIOS IBPANG MAYUPAYA, / GINU, ANAK A BUGTUNG , JESUCHRISTO, / GINUNG DIOS, / CORDERO NING DIOS, ANAK NING IBPA, / IKANG MILALAKO KING KASALANAN NING YATU, / PAKALULWAN MUKAMI, / IKANG MILALAKO KING KASALANAN NING YATU / TANGGAPAN MU ING PANALANGIN MI, / IKANG MAKALULUK WANAN NING IBPA, / PAKALULWAN MU KAMI, / ULING IKANG BUKUD KASANTUSANTUSAN / IKANG BUKUD GINU, IKANG BUKUD KATAS-KATASAN, / JESOCHRISTO, KAGUM NING ESPIRITU SANTO / KING LIGAYA NING DIOS IBPA. AMEN.

IBAPANG MAYUPAYA / THE NICENE CREED / Credo

IBPANG MAYUPAYA.
MENGAWA KING BANWA’T LABWAD
AT KING SABLANG MAYAYAKIT AT E MAYAYAKIT
AT KING METUNG A GINU, I CHRISTO,
ANAK NANG BUGTUNG NING DIOS,
MIBAIT KING IBPA
BAYU PA KING SABLANG PANAUN.
DIOS IBAT KING DIOS
SALA IBAT KING SALA
DIOS A TUTU IBAT KING DIOS A TUTU,
MIBAIT E MEGAWA KASUSTANSIA NING IBPA:
A KING KAPAMILITAN NA MEGAWA ING SABLA
A KING ULI TAMUNG TAU,
AT PAULI NING PANGAKABUS TAMU,
TINIPA YA IBAT BANWA.
AT (makaruku) MIKATAWAN YANG TAU
LALANG NING ESPIRITU SANTO
KING BIRHEN MARIA:
AT MILYARI YANG TAU, MIPAKU YA KING KRUS
PAULI TAMU NAMAN,
LINASA YA LALAM NANG UPAYANG PONSIO PILATO,
AT MIKUTKUT YA.
AT SINUBLI YANG MEBIE KING KATLUNG ALDO
AGPANG KARING KASULATAN.
AT MINUKYAT YA BANWA,
MAKALUKLUK WANAN NING IBPA,
AT PASIBAYU YANG DATANG MIPNUNG LIGAYA,
BAN MUKUM KARING MABIE AMPON MENGAMATE.
AT ING KAYANG KAYARIAN ALANG KAPUPUSAN.
SASALPANTAYA KU KING ESPIRITU SANTO,
GINU AT BABIE BIE
A MENIBAT KING IBPA AMPON KING ANAK,
A KAMBE NING IBPA AMPON ANAK MIYAGNAN
MISASAMBAN AT MIPALIGAYAN;
A MENASBUK KING KAPAMILITAN DING PROPETAS.
AT KING METUNG A IGLESYA,
SANTA CATOLICA AT APOSTOLIKA.
PAPASYAG KU KING ATING METUNG A BINYAG
KING PANGA-PATAWAD DA RING KASALANAN,
AT PANAYAN KU ING PANGA-SUBLI
RANG MIE DING METE,
AT ING BIE DATANG A ALANG ANGGA. AMEN.

SANTO, SANTO, SANTONG / HOLY, HOLY, HOLY / SANCTUS

SANTO, SANTO, SANTONG DIOS A GINU DING EHERSITOS / MIPNU YA ING BANWA AT ING LABWAD KING KEKANG LIGAYA. / HOSANA KING KAKATASKATASAN. / NUAN YA ING DARATANG KING LAGYU NING GINU. / HOSANA KING KAKATASKATASAN.

IBPA MI / Our Father / Pater Noster

IBPA MI ATIKA BANWA / MISAM BAN YA ING LAGYU MU / DATANG KEKAMI ING KAYARIAN MU; / MIPAMINTUWAN ING LUB MU / KETI SULIP ANTI BANWA. / ING KAKANAN MI KING ALDO-ALDO IBIE MU KEKAMI KING ALDO NGENI; / AMPON IPATAWAD MO KEKAMI / DING UTANG MI KEKA / ANTI ING PAMATAWAD MI KARING MIKA UTANG KEKAMI; / MANGA E MU KE IPASAUL KING TUKSU, / NUNE IKABUS MU KAMI KING MAROK.

KORDERO NING DIOS / Lamb of God / Agnus Dei

KORDERO NING DIOS, A MILALAKO KING KASALANAN NING YATU, PAKALULWAN MU KAMI. KORDERO NING DIOS, A MILALAKO KING KASALANAN NING YATU, PAKALULWAN MU LA,O.

Final Blessing

PARI. Bendisyunan na kayu ning Mayupayang Dios, Ibpa at anak at Espiritu Santo.
SABLA. AMEN.
KORDERO NING DIOS, A MILALAKO KING KASALANAN ING YATU, IBIE MU KEKAMI ING KAPAYAPAN.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox