The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Polish Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This Mass Book is not yet complete.

Contents

Msza posoborowa (Novus Ordo Missae)

Porządek Mszy Świętej

Obrzędy wstępne

Znak krzyża

Ksiądz: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

People: Amen.

Saluto

The Ksiądz greets the people:

Ksiądz: Milość Boga Ojca, łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa i dar jednos'ci w Duchu Świętym niech będa; z wami wszystkimi.

People: I z duchem twoim.

Atto penitenziale

The Ksiądz gives an introduction, and invites the people to examine their consciences.

Ksiądz: Uznajmy przed Bogiem, ż e jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Offiarę.

"moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina...."

All: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

The Ksiądz gives the absolution:

Ksiądz: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

People: Amen.

Panie zmiłuj się nad nami / Kyrie

Ksiądz: Panie, zmiłuj się nad nami.

People: Panie, zmiłuj się nad nami.

Ksiądz: Chryste, zmiłuj się nad nami.

People: Chryste, zmiłuj się nad nami.

Ksiądz: Panie, zmiłuj się nad nami.

People: Panie, zmiłuj się nad nami.

Chwała na wysokości Bogu / Gloria

Chwała na wysokości Bogu / Gloria - w niedziele (poza Wielkim Postem i Adwentem) oraz w święta]


Ksiądz: Chwała na wysokości Bogu, ...

All: ... a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Bo»y, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Kolekta

The Opening Prayer

Ksiądz: Módlmy się. Lord, ... We ask this through Christ our Lord.

People: Amen.

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytelnik: A Reading from the Book of ....... Oto słowo Boże.

People: Bogu niech będą dzięki.

The first reading is followed by the Responsorial Psalm

Psalm responsoryjny

Drugie czytanie

Sekwencja - tylko Wielkanoc, uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz opcjonalnie w oktawie Wielkiej Nocy

Cantor: ...........

People: ...........

Czytelnik: A Reading from the letter of St. ... to the .... ...... Oto słowo Boże.

People: Bogu niech będą dzięki.

Aklamacja i Werset przed Ewangelią-jeżeli nie jest śpiewana, może być pominięta

Cantor: Alleluja. People: Alleluja.

Czytanie Ewangelii

Ksiądz: Pan z wami.

People: I z duchem twoim.

Ksiądz: Początek albo Słowa Ewangelii według świętego ...

The Preaching of the Gospel

People: + Chwała Tobie, Panie.

Ksiądz: ... Oto słowo Pańskie.

People: Chwała Tobie, Chryste.

Homilia albo kazanie

Kazanie

Wyznanie wiary / Credo

Ksiądz: ...

"I za sprawą Ducha Świętego ..."

All: Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa powszechna (modlitwa wiernych - dialogowana, zazwyczaj 5 - 7 intencji)

Modlitwa powszechna

Ksiądz: ...

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Ksiądz: ... We ask this through Christ our Lord.

People: Amen.

Liturgia eucharystyczna

Przygotowanie darów ofiarnych

"...nas chlebem życia."

Ksiądz: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, ... aby stał się dla nas chlebem życia.

People: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Okadzenie darów

(stosowane zwykle w czasie uroczystości)

"... nas napojem duchowym."

Ksiądz: By the mystery of this ... share in our humanity.

Ksiądz: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, ... Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

People: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Ksiądz: Lord God, we ask ... contrite hearts.

Lavabo (obmycie rąk)

The Ksiądz prays silently while he washes his hands, and then says,

Ksiądz: Módlcie się, aby moja i waszą Ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

People: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Ksiądz: Lord, .... We ask this in the name of Jesus the Lord.

People: Amen.

Druga Modlitwa Eucharystyczna

Ksiądz: Pan z wami.

People: I z duchem twoim.

Ksiądz: W górę serca.

People: Wznosimy je do Pana.

Ksiądz: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

People: Godne to i sprawiedliwe.

Prefacja

Ksiądz: Father, all-powerful and ever-living God, ... join in their unending hymn of praise:

Święty / Sanctus

All: Święty, święty, święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pażskie. Hosanna na wysokości.

The Ksiądz begins the Eucharistic Prayer:

Ksiądz: Lord, you are holy indeed, ... Lord, Jesus Christ.

The Ksiądz begins the account of the Last Supper:

The Elevation of the Host

Ksiądz: Before he was given up to death ... my body which will be given up for you.

He elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Ksiądz: When supper was ended, he took the cup .... Do this in memory of me.

The Ksiądz elevates the chalice, and genuflects. He then says:

Ksiądz: Let us proclaim the mystery of faith:

The Elevation of the Chalice

Ksiądz: Oto wielka tajemnica wiary.

The people respond with the Memorial Acclamation such as:

All: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Ksiądz: In memory of his death ... through your Son, Jesus Christ.

The Ksiądz takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Ksiądz: Niego i z Nim, i w Nim masz, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelką cześć i chwałę. Przez wszystkie wieki wieków.

People: Amen.

Ojcze Nasz

Ksiądz: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

Modlitwa Pańska)

All: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się Imię Twoje, przyjdż Królestwo Twoje, bądż wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódż nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Ksiądz: Wybaw nas, Panie,, ... naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

People: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Ksiądz: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: ... Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

People: Amen.

Ksiądz: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

People: I z duchem twoim.

The Ksiądz or deacon may say,

Ksiądz or Deacon: Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży / Agnus Dei

People: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

"Oto Baranek Boży"

The Ksiądz prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

Ksiądz: Oto Baranek Boży, ... na Jego ucztę.

All: Panie, nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Komunia święta

The Ksiądz prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.

Ksiądz: Ciało Chrystusa.

Communicant: Amen.

Modlitwy po Komunii

Ksiądz: Módlmy się ...

People: Amen.

Obrzędy zakończenia

Błogosławieństwo

Ksiądz: Pan z wami.

People: I z duchem twoim.

Błogosławieństwo

Ksiądz: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, + Ojciec i Syn, i Duch Święty.

People: Amen.

Rozesłanie

The Ksiądz dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Ksiądz: Idźcie w pokoju Chrystusa.

People: Bogu niech będą dzięki.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox