The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Slovak Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Contents

This Mass Book is not yet complete.

Najsvätejšej Trojice: Otca i Syna i Ducha Svätého
The Holy Trinity: Father, Son, and Holy Spirit

Úvodné Obrady / Introductory Rites

Úvodný spev / Entrance Song or Antiphon and Greeting

(Stand)

Uctenie oltára a pozdrav / Honor and Kiss the Altar

Pred oltárom kňaz urobi patričnú poklonu, pobozká oltár a prípadne ho aj incenzuje. Potom ide s prisluhujúcimi k sedadlu. Po skončení úvodného spevu kňaz a veriaci sa prežehnajú; pritom stoja. Kňaz obrátený k ľudu povie:
(After the entrance song, all make the Sign of the Cross.)
Matúš 28:19
Ján 14:13-14
Acts 2:21

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Priest: + In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.


Ľud odpovie: Amen.

Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
Priest: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.
2 Korintským 13:14

I s duchom tvojím.
People: And with your spirit.

Optional:
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
Priest: The grace and peace of God our Father ...
Efezským 1:2
Pán s vami.
Biskup:Pokoj vám.
Priest: The Lord be with you.
Matúš 1:23
Matúš 28:20

Úkon kajúcnosti / Penitential Rite / Confiteor

Leviticus 5:5
Nehemiah 1:5-9
Daniel 9:3-19
James 5:16

Po chvíľke mlčania všetci spoločne vyznajú svoje viny:
The priest or deacon invites the people to recall their failures and sins and to repent of them in silence.

Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá.
Priest: My brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina,
...through my fault, through my fault, through my most grievous fault;...

Vyznávam všemohúcemu Bohu - i vám, bratia a sestry, - že som veľa zhrešil - myšlienkami, slovami, skutami - a zanedbávaním dobrého.
(Pri nasledujúcich slovách sa bijú v prsia.)
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina,
Preto prosím blahoslavenú Máriu,
vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
People: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do,
(Here strike fist over heart),
through my fault, through my fault, through my most grievous fault;
therefore I ask blessed Mary, ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

že som veľa zhrešil - myšlienkami, slovami, skutami - a zanedbávaním dobrého.
... I have greatly sinned ... in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; ...
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, ...modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
I ask blessed Mary, ever-Virgin, all the Angels and Saints,...to pray for me to the Lord our God.
Nasleduje absolúcia predsedajúceho:
The priest gives the absolution:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
Priest: May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.


Ľud odpovie: Amen.

Vzývanie Pána / Lord, Have Mercy / Kyrie

Matthew 15:22
Matthew 17:15
Matthew 20:30-31
Psalm 122 (123):3


(or)

Pane, zmiluj sa.
Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.
The repentance of Miriam
Numbers 12:15
Pane, zmiluj sa.
Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.
The repentance of King David
2 Kings 12Kriste, zmiluj sa.
Christ, have mercy.
Christe, eléison.
The repentance of the king of Nineveh
Jonah 3
Kriste, zmiluj sa.
Christ, have mercy.
Christe, eléison.
The Good Shepherd shows compassion toward the lost sheep
Luke 15:3-7


Pane, zmiluj sa.
Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.
The repentance of the tax collector
Luke 18:10-14
Pane, zmiluj sa.
Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.
The conversion of St. Paul
Acts 9:1-22Pane, zmiluj sa.
Priest: Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.

Pane, zmiluj sa.
People: Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.

Kriste, zmiluj sa.
Priest: Christ, have mercy.
Christe, eléison.

Kriste, zmiluj sa.
People: Christ, have mercy.
Christe, eléison.

Pane, zmiluj sa.
Priest: Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.

Pane, zmiluj sa.
People: Lord, have mercy.
Kýrie, eléison.

Sláva Bohu na Výsostiach / Glory to God in the Highest

Priest: SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH
Spieva sa alebo sa recituje v nedele (okrem pôstnych a adventných), na slávnosti a sviatky.(On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used.)
Luke 2:14
Apocalypse 4:11
Apocalypse 5:11-14

All: A na zemi pokoj l'ud'om debrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa,
klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.
Pane Bože, Král nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,
Pán a Boh Baránok Boží, Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami
Ty snímaš hriechy sveta,
prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca,
zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.

Prayers concluded by "Amen", which means "So be it" are found in:
Nehemiah 8:6
Psalm 40 (41):14
Romans 16:27
Hebrews 13:20-21
Revelation 7:12

Modlitba dňa - Kolekta / Opening Prayer


Opening Prayer

Po hymnuse (alebo ak nie je, hned poď po vzývaní Pána) kňaz so zloženými rukami povie:
Modlime sa. Pane, ...
Priest: Let us pray. Lord, ... We ask this through Christ our Lord.

Ľud odpovie: Amen.

Liturgia Slova / Liturgy of the Word

(Sit)
These readings are taken from the Bible. you can find an illustrated version at: The Work of God's Children Illustrated Bible.

Prvé čítanie / First Reading

Lektor ide k ambóne a číta prvé čítanie. Všetci sediačky počúvajú. Lektor dá znak, že skončil, slovami:
Lektor: Počuli sme Božie slovo.
Lector 1: A reading from the Book of ....... The Word of the Lord.
1 Peter 1:25


Moses
The Books of Exodus and Deuteronomy tell of Moses receiving the Ten Commandments
Exodus 20:2-17
Deuteronomy 5:6-21

The Prophet Amos
The Book of Amos

Ľud: Bohu vďaka.
People: Thanks be to God.
Romans 6:17
2 Corinthians 9:15


The first reading is followed by the Responsorial Psalm.

Medzispev - Responzóriový Žalm / Responsorial Psalm


Žalmista alebo spevák prednesie žalm a ľud odpovedá responzóriovým veršom - refrénom (na nedele a slávnosti).Žalmista alebo spevák:...
Cantor: .....


Ľud:...
People: .....


Žalmista alebo spevák:...
Cantor: .....


Ľud:...
People: .....


Žalmista alebo spevák:...
Cantor: ......


Ľud:...
People: .....

Druhé čítanie / Second Reading

Lektor ide k ambóne a číta druhé čítanie. Všetci sediačky počúvajú. Lektor dá znak, že skončil, slovami:
Lektor:Počuli sme Božie slovo.
Lector 2: A reading from the letter of St. ......... The Word of the Lord.


Symbol of Saint Paul

Saint Paul

Ľud: Bohu vďaka.
People: Thanks be to God.

Spev pred evanjeliom / Chant Before the Gospel

Na evanjelium sa pripravujeme spevom - alelujovým veršom alebo inou vhodnou piesňou;
spievame postojačky.
Ak sa používa kadidlo, kňaz vloží doň tymian.
Potom určený služobnik (diakon), ktorý má predniesť evanjelium,
skloní sa pred kňazom a potichu prosí o požehnanie.

Požehnaj ma, otče.
Kňaz potichu povie:
Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne hlásal jeho evanjelium.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Diakon odpovie: Amen.
Ak kňaz sám číta evanjelium, sklonený pred oltárom sa ticho modlí:
Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery, aby som dôstojne hlásal tvoje sväté evanjelium.
The "Alleluia" is sung or spoken, except during Lent, when another response is used such as: Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!
The "Alleluia" is from many Psalms, in particular Psalms 146-150 and Apocalypse 19:1-6.
During Lent, the following "praise" verses may be used:
"Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory!"
Psalm 23 (24):7-10
1 Thessalonians 2:12
2 Timothy 4:18
"Praise and honor to you, Lord Jesus Christ!"
Daniel 4:34
1 Peter 1:7
"Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!"
Philippians 1:11


+ A reading from the holy gospel according to ...


Cantor: Alleluia, alleluia, alleluia.


People: Alleluia, alleluia, alleluia.


Cantor: . . .


People: Alleluia, alleluia, alleluia.

Tretie čítanie - evanjelium / Gospel

(Stand)
Priest: The Lord be with you.


People: And also with you.Priest: + A reading from the holy gospel according to . . .

(A small cross (+) is traced on your forehead, lips, and over your heart {using your right thumb} praying silently, "May God's Word be ever on my mind, on my lips, and in my heart.")


People: + Glory to you, Lord.

Symbol of Saint Matthew
Apocalypse 4:7

Symbol of Saint Mark
Apocalypse 4:7
Symbol of Saint Luke
Apocalypse 4:7

Symbol of Saint John
Apocalypse 4:7Priest: ... The gospel of the Lord.


People: Praise to you, Lord Jesus Christ.

Homília / Homily

(Sit)

After the homily, the Nicene Creed is prayed:

Vyznanie viery - Krédo / Profession of Faith / Nicene Creed

(Stand)
Mark 9:24
John 11:27
John 14:1
1 John 5:10


Priest: Let us stand and profess our faith ...


By the power of the Holy Spirit...

Verím v jedného Boha ...
Priest: I believe in one God ...

All: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.


The Prayers of the Faithful follow the Creed.


Prayers of the Faithful / General Intercessions

"We pray to the Lord" comes from:
Exodus 8:29-30
Exodus 10:17-18
Jeremiah 42:2-4
Acts 8:22-24

"Lord, hear our prayer" comes from:
2 Kings 20:2-5
Isaiah 38:2-5


Priest: ... Let us pray to the Lord.


Cantor: ...


People: Lord hear our prayer.


Cantor: ...


People: Lord hear our prayer.


Priest: ... We ask this through Christ our Lord.


Ľud odpovie: Amen.


...the Bread of Life.


Liturgy of the Eucharist

(Sit)

"Blessed are you, Lord, God of all creation..." comes from:
1 Chronicles 29:10
Psalm 71 (72):18-19
Luke 1:68


Wheat is used to make the bread (hosts).

The Pouring of the Wine

The Wedding Feast at Cana - Jesus' First Miracle Changing Water Into Wine
John 2:1-11

The Pouring of the Water and Wine

The Offertory gifts (bread, water, and wine) are brought to the priest and placed on the altar. A collection may be taken and a song may be sung during this time.


Priest: Blessed are you, Lord, ... bread of life.

(The priest may pray this prayer out loud if no song is sung.)


People: Blessed be God for ever.


Priest: By the mystery of this ... share in our humanity.


Priest: Blessed are you, Lord, ... our spiritual drink.


People: Blessed be God for ever.


Priest: Lord God, we ask ... contrite hearts.


(The priest prays silently while he washes his hands, and then says:)


Priest: Lord, wash away my iniquity; cleanse me from my sin.

(Stand)


Priest: Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.


People: May the Lord accept the sacrifice at your hands,
for the praise and glory of His name,
for our good, and the good of all His Church.


Priest: Lord, .... We ask this in the name of Jesus the Lord.

Ľud odpovie: Amen.


Eucharistic Prayer


Priest: The Lord be with you.


People: And also with you.


Priest: Lift up your hearts.


Lift up your hearts.

We lift them up to the Lord.


People: We lift them up to the Lord.


Priest: Let us give thanks to the Lord our God.


People: It is right to give him thanks and praise.


Priest: Father, all-powerful and ever-living God, ... join in their unending hymn of praise:


Priest: Father, it is ...


Holy, Holy, Holy / Sanctus

"Holy, Holy, Holy Lord, God of power and might..." is found:
Isaiah 6:3
Apocalypse 4:8
"Blessed is he who comes in the name of the Lord." is found:
Psalm 117 (118):26
Matthew 21:9
Mark 11:9
Luke 19:38
John 12:13
"Hosana in the highest" is found:
Matthew 21:9
Mark 11:10
Luke 19:38


Holy, holy, holy ...
Revelation 4:8

Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
Mark 11:9-10


All: Holy, Holy, holy Lord, God of power and might,
heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.


The Eucharistic Prayer

(Kneel)

The priest begins the Eucharistic Prayer:


The words of Institution of the Holy Eucharist are found:
Matthew 26:26-28
Mark 14:22-24
Luke 22:17-20
1 Corinthians 11:23-25


Priest: Lord, you are holy indeed, ... Lord, Jesus Christ.

The priest begins the account of the Last Supper:


"THIS IS MY BODY WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU."
The Elevation of the Host
Matthew 26:26
Mark 14:22
Luke 22:19
1 Corinthians 11:24


Priest: Before he was given up to death ... THIS IS MY BODY WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.
Matthew 26:26
Mark 14:22
Luke 22:19
1 Corinthians 11:24


The priest elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:


"THIS IS THE CUP OF MY BLOOD, ... DO THIS IN MEMORY OF ME."
The Elevation of the Chalice
Matthew 26:27b-28
Mark 14:24
Luke 22:17,20
1 Corinthians 11:25


Priest: When supper was ended, he took the cup .... DO THIS IN MEMORY OF ME.
Matthew 26:27b-28
Mark 14:24
Luke 22:17,20
1 Corinthians 11:25


The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:


Priest: Let us proclaim the mystery of faith:

The people respond with the Memorial Acclamation such as:

All: Christ has died; Christ is risen; Christ will come again.
1 Thessalonians 4:14-15
1 Corinthians 15:20-23

All: Lord by your cross ... Savior of the world.
Luke 24:44-47

All: When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come in glory.
1 Corinthians 11:26


Priest: In memory of his death ... through your Son, Jesus Christ.

The priest takes the host and chalice and raises them slightly, saying:


Priest: Through him, with him, ... for ever and ever.

Ľud odpovie: Amen.


Communion Rite


Our Father / Pater Noster

(Stand)
Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4
Mark 14:36
Galatians 4:6


Priest: Let us pray ... words our Savior gave us.


The Lord's Prayer
Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4All: Otče Náš, ktorý si na nebesiach, posvät´ sa meno tvoje, príd´ kráľovstvo tvoje, bud´ vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust´ nám naše viny, ako i my odpúšt´ame svojim vinníkom, a neuved´ nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

(or)Our Father, who art in Heaven,
Matthew 6:1
Jesus Teaching Us How to Pray

hallowed be Thy name;
Matthew 21:9
Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem
Thy Kingdom come;
Matthew 28:19
Acts 1:8
Go, therefore, and teach all nations...

Thy will be done.
Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
The Agony in the Garden
on earth
Genesis 1:10

as it is in heaven.
Genesis 1:7-8
Give us this day our daily bread;
Matthew 14:19
Multiplication of the Loaves and Fishes

and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;
Luke 7:36-50
The Woman Washing Jesus' Feet
and lead us not into temptation,
Matthew 4:1-11
The 40 Days in the Desert

but deliver us from evil.
Matthew 8:24-27
The Tempest on the Sea of GalileeFor the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. Amen.
(This verse is included in many Eastern rite church manuscripts.)
1 Chronicles 29:11
Matthew 6:13
Revelation 4:11
Revelation 5:13
Every Creature will Worship God


Priest: Deliver us, Lord, ... our Savior, Jesus Christ.


People: For the kingdom, the power and the glory are yours, now and for ever.


Priest: Lord Jesus Christ, you said ... you live for ever and ever.

Ľud odpovie: Amen.


Priest: The peace of the Lord be with you always.


People: And also with you.

The priest or deacon may say,


Priest or Deacon: Let us offer each other the sign of peace.


Lamb of God / Agnus Dei

(Kneel)
John 1:29, 36
Apocalypse 5:6-14
Apocalypse 7:9-17


Lamb of God...
The Sacrificial Lamb Bound for Death
Exodus 29:38-42
Matthew 27:28-29

Lamb of God...
The Passover Sacrifice Prefigures the Crucifixion
Exodus 12:5-14
John 19:25-37

Lamb of God...
Isaac Carrying the Wood for the Sacrifice
Jesus Carrying the Wood for His Sacrifice
Genesis 22:2-18
John 19:17

People: Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
grant us peace.


Lord, I Am Not Worthy / Domine non sum dignus


The priest prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:


Priest: This is the Lamb of God ... are called to his supper.


Lord, I am not worthy...


All: Lord, I am not worthy ... I shall be healed.
Matthew 8:8
Luke 7:6-7

The priest prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.


Priest: The body and blood of Christ.


Communicant: Amen.


Prayer After Communion


Priest: Let us pray. Lord, ....

Ľud odpovie: Amen.


The Concluding Rite / The Final Blessing

(Stand)
Genesis 28:3
Deuteronomy 14:29
Numbers 6:23-27
Psalm 28 (29):11


The Final Blessing


Priest: The Lord be with you.


People: And also with you.

...
+ Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Priest: May almighty God bless you,
+ the Father,
and the Son,
and the Holy Spirit.

Ľud odpovie: Amen.


Go in peace to love and serve the Lord."
Deuteronomy 10:11-13
Luke 2:51
Judges 18:6
James 2:16

"Go in the peace of Christ." is found in:
Exodus 4:18
1 Samuel 1:17
Mark 5:34
Luke 7:50
Luke 8:48


The priest dismisses the people with a conclusion such as:


Priest: Go in the peace of Christ.


People: Thanks be to God.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox