The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Slovak Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Slovenčina, Slovenský jazyk, and Slovakian.

This language is spoken by 4,900,000 people in Slovakia.


(Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.)

Contents

Modlitba Posvätného Ruženca / Prayers of the Holy Rosary

+ Znamenie Kríža / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Apoštolské Vyznanie Viery / The Apostles' Creed / Credo (Version 1)

Verim v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vzstúpil na nebesia,
sedi po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdit´ živých i mŕtvych.
Verim v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

Apoštolské Vierovyznanie / The Apostles' Creed / Credo

Verím v Boha Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny,
trpel pod Pontským Pilátom,
ukrižovaný umrel a pochovaný bol;
zostúpil do pekiel,
v tretí deň vstal z mŕtvych,
vstúpil na nebesá,
sedí na pravici Boha Otca všemohúceho;
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
svätú cirkev všeobecnú,
spoločenstvo svätých,
hriechov odpustenie,
tela z mŕtvych vzkriesenie
a život večný. Amen.

Modlitba Pána / Our Father / Pater Noster (Version 1)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Otče Náš, ktorý si na nebesiach,
posvät´ sa meno tvoje,
príd´ kráľovstvo tvoje,
bud´ vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpust´ nám naše viny,
ako i my odpúšt´ame svojim vinníkom,
a neuved´ nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

Otce Nás / Our Father / Pater Noster

Otce nás, ktorý si na nebejiach!
Posvät' sa meno Tvoje;
prid k nám král'ostvo Tvoje;
bud' vólá Tvoja
jako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb nás vozd'ajsi daj nám dnes,
a odpust' nám nase viny,
jako i my odpúst'ame nasim vinnikom;
a neuvvod' nás v pokusenie;
ale zbav nás od zlého!
Amen.

Otče náš / Our Father / Pater Noster

Otče náš, ktorý si na nebesách,
posvät´ sa meno tvoje.
Príd´ kráľovstvo tvoje.
Bud´ vôľa tvoja, jako na nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš vozdajší daj nám dnes.
A odpust´ nám naše viny,
jako i my odpúšt´ame našim vinníkom.
A neuvod´ nás v pokušenie.
Ale zbav nás od Zlého. Amen.

Otče Náš / Our Father / Pater Noster

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď králoství Tvé,
buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš vozdajší daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
I neuvoď nás v pokušenie,
ale zbav nás ode zlého. Amen.

OČE NAŠ / Our Father / Pater Noster

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpetji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Anjelské Pozdravenie / Hail Mary / Ave Maria

Zdravas´, Mária, milosti plná,
Pán s tebou.
Požehnaná si medyi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdrávas, Mária / Hail Mary / Ave Maria

Zdrávas, Mária, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty medzi ženami
a požehnaný plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mariá, matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz aj v hodine smrti našej. Amen.

Zdrávas, Mária / Hail Mary / Ave Maria (Version 1)

Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chváloslovie / Glory Be / Gloria Patri (Version 1)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ó, Ježišu / Oh, My Jesus / Fatima Prayer (Version 1)

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Zdravas’, Kráľovná, Matka Milosrdenstva
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Zdravas´, Kráĺovná / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version 1)

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná.
Ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho yvestovania vieme,
že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekomô prosíme t´a,
na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie
vlej nám do duše svoju milost´,
aby nás jeho umučenie a Križ priviedli
k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Mysteries of the Rosary

Tajomstvá Radostného Ruženca / The Joyful Mysteries

(Prayed on Monday and Saturday)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

1) Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
The Annunciation

Matthew 1:18-25
Luke 1:26-38
2) Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbetz v živote nosila
The Visitation

Luke 1:39-56
3) Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
The Nativity

Matthew 2:1-12
Luke 2:1-20
4) Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
The Presentation

Luke 2:22-39
5) Ktorého si, Panna, v chráme našla
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

Tajomstvá Ruženca Svetla / The Luminous Mysteries

Tajomstvá svetla (modlí sa vo štvrtok / prayed on Thursday)
Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech je svetlom nášho života.
b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

1) Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34
2) Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne
The Miracle at Cana

John 2:1-12
3) Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12 - 25:46
Mark 1:14 - 13:37
Luke 4:14 - 21:38
John 3:13 - 12:50
4) Ktorý sa premenil na vrchu Tábor
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36
5) Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť
The Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20
John 13:1 - 17:26
1 Corinthians 11:23-29

Tajomstvá Bolestného Ruženca / The Sorrowful Mysteries

Tajomstvá k desiatkom (modlí sa v utorok a v piatok / Prayed on Tuesday and Friday)
Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť

1) Ktorý sa pre nás krvou potil
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
2) Ktorý bol pre nás bičovaný
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1
3) Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3
4) Ktorý pre nás kríž niesol
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17
5) Ktorý bol pre nás ukrižovaný
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Tajomnstvá Slávnostného Ruženca / The Glorious Mysteries

(modlí sa v stredu a v nedeľu / Prayed on Sunday and Wednesday)
Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b)Ktorý nech riadi naše slová.
c)Ktorý nech spravuje naše skutky.

1) Ktorý slávne vstal z mŕtvych
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18
2) Ktorý slávne vystúpil do neba
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11
3) Ktorý nám zoslal Ducha Svätého
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41
4) Ktorý ťa, Panna, vzal do neba
The Assumption

Psalm 15 (16):10
1 Thessalonians 4:14-16
Apocalypse 2:11
5) Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval
The Coronation of Mary

Judith 15:10-12
Apocalypse 12:1

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + Znamenie Kríža (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Apoštolské Vyznanie Viery (The Apostles' Creed / Credo)
3. Modlitba Pána / Otče Náš / Otce Nás (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Anjelské Pozdravenie / Zdrávas, Mária (Hail Mary / Ave Maria)
5. Chváloslovie / Sláva Otcu (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Modlitba Pána / Otče Náš / Otce Nás
8. 10 Anjelské Pozdravenie / Zdrávas, Mária
9. Chváloslovie / Sláva Otcu / Ó, Ježišu (Oh, My Jesus)
10. Announce 2nd Mystery
11. Modlitba Pána / Otče Náš / Otce Nás
12. 10 Anjelské Pozdravenie / Zdrávas, Mária
13. Chváloslovie / Sláva Otcu / Ó, Ježišu
14. Announce the 3rd Mystery
15. Modlitba Pána / Otče Náš / Otce Nás
16. 10 Anjelské Pozdravenie / Zdrávas, Mária
17. Chváloslovie / Sláva Otcu / Ó, Ježišu
18. Announce 4th Mystery
19. Modlitba Pána / Otče Náš / Otce Nás
20. 10 Anjelské Pozdravenie / Zdrávas, Mária
21. Chváloslovie / Sláva Otcu / Ó, Ježišu
22. Announce the 5th Mystery
23. Modlitba Pána / Otče Náš / Otce Nás
24. 10 Anjelské Pozdravenie / Zdrávas, Mária
25. Chváloslovie / Sláva Otcu / Ó, Ježišu
26. Zdravas’, Kráľovná (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Modlitba Pána / Otče Náš / Otce Nás (Our Father / Pater Noster)
27. Anjelské Pozdravenie / Zdrávas, Mária (Hail Mary / Ave Maria)
27. Chváloslovie / Sláva Otcu (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + Znamenie Kríža (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

How to Pray the Rosary

1. Urob znak kríža a pomodli sa "Apoštolské vyznanie viery."
2. Pomodli sa "Otče náš."
3. Pomodli sa tri krát "Zdravas Mária" s nasledujúcimi prosbami pri jednotlivých zdravasoch:

a) Radostný ruženec

Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
Ktorý mech posilňuje našu nádej.
Ktorý nech roznecuje našu lásku.

b) Ruženec svetla

Ktorý nech je svetlom nášho života.
Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

c) Bolestný ruženec

Ktorý nech osvecuje náš rozum.
Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

d) Slávnostný ruženec

Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
Ktorý nech riadi naše slová.
Ktorý nech spravuje naše skutky.

4. Pomodli sa "Sláva Otcu".
5. Ohlás prvé tajomstvo, potom sa pomodli "Otče náš" .
6. Rozjímajúc nad tajomnstvom, pomodli sa desať krát "Zdravas Mária".
7. Pomodli sa "Sláva Otcu".
8. Po každom desiatku sa pomodli "Fatimskú modlitbu" požadovanú Pannou Máriou.
9. Ohlás druhé tajomstvo: potom sa pomodli "Otče náš", zopakuj 6,7,8.
10. Ohlás tretie tajomnstvo: potom sa pomodli "Otče náš", zopakuj 6,7,8.
11. Ohlás štvrté tajomstvo: potom sa pomodli "Otče náš", zopakuj 6,7,8.
12. Ohlás piate tajomstvo: potom sa pomodli "Otče náš", zopakuj 6,7,8.
13. Keď skončíš všetkých päť desiatkov, pomodli sa "Zdravas Kráľovná"

Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec / 15 Promises for Those Who Pray the Rosary

Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec
15 Promises

Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec, dané prostredníctvom blahoslaveného dominikánskeho kňaza Alana de la Roche (15. stor.):

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezo mrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvä tené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote av smrti, celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Sedem sviatostí / The Seven Sacraments

1. Krst / Baptism
Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34

2. Birmovanie / Confirmation
The Descent of the Holy Spirit
Acts 2:1-41

3. Eucharistia (Oltárna sviatosť) / Eucharist
The Last Supper
Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20

4. Pokánie (sviatosť zmierenia) / Atonement / Reconciliation

5. Pomazanie chorých / Anointing of the sick

6. Posvätná vysviacka / Holy Orders

7. Manželstvo / Matrimony
The Miracle at Cana
John 2:1-12

Desatoro Božích Prikázaní / The Ten Commandments / The 10 Commandments

Exodus 20:2-17
Deuteronomy 5:6-21

Desatoro Božích Prikázaní
The 10 Commandments

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Dary Ducha Svätého / The Seven Gifts of the Holy Spirit

Dary Ducha Svätého
Gift of the Holy Spirit

1. Dar múdrosti.

2. Dar rozumu.

3. Dar rady.

4. Dar sily.

5. Dar poznania.

6. Dar nábožnosti.

7. Dar bázne voči Bohu.

Anjel Pána / The Angelus

Luke 1:28-38

Anjel Pána
The Angelus

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas’, Mária...

Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas’, Mária...

A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

Zdravas’, Mária...


Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Vo veľkonočnom období namiesto / Regina Caeli

Vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:

Raduj sa, nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa.
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Svätý. Michal Archanjel / Prayer to Saint Michael, the Archangel

Svätý Michal Archanjel
Saint Michael, the Archangel

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji,
bud' nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokome prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Litánie K Svätý Michalovi Archanjelovi / Litany of Saint Michael, the Archangel

Pane, zmiluj sa nad nami Kriste, zmiluj sa nad nami Pane, zmiluj sa nad
nami Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
zmiluj sa nad nami Duch svätý, Bože, zmiluj sa nad nami Svätá Trojica,
jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás
Svätá Božia rodička,
Svätá Panna panien,
Svätý Michal archanjel, meno hlbokého zmyslu,
Náčelník anjelských trónov,
Vodca nebeských zástupov,
Hlava prvorodencov Božích,
Horliteľ pre česť a slávu Božiu,
Hrdinský bojovník s plamenným mečom,
Statočný premožiteľ odbojného družstva,
Slávny víťaz nad Luciferom a jeho prívržencami,
Žiariaca hviezda pred trónom Božím,
Anjel pokoja,
Anjel zasľúbenej zeme,
Obranca svätej Cirkvi,
Zvestovateľ príkazov Božích,
Obraz Božskej velebnosti,
Bedlivý sluha Pána,
Ochranca ľudu predútokmi zlého ducha,
Ochranca vyvoleného národa,
Opatrovník umierajúcich,
Sprievodca duší k súdnej stolici,
Vykovavateľ súdov Božích,
Trojitým zjaveniam preslávený,
Od vekov v Cirkvi ako svätý uctievaný,
Ochranca národa slovenského,

Aby sme pravdy svätého náboženstva hájili, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby sme sa osvety bezbožnej chránili,
Aby sme duchu nevereckých čias nehoveli,
Aby sme proti telu, svetu a diablovi dobrý boj bojovali,
Aby sme pod strážou anjelskou na pravej ceste vytrvali,
Aby sme sa svetlomBožieho zjavenia riadili,
Aby sme Bohu v dobrých i zlých dňoch vernú lásku dosvedčovali,
Aby sme Božie i cirkevné prikázania ochotne plnili,
Aby sme zvelebenie svätej Cirkvi modlitbou napomáhali,
Aby sme krstné sľuby svedomite zachovávali,
Aby sme sa zriekali satana, veštkých skutkov a všetkej pýchy jeho,
Aby sme zvíťazili v poslednom boji nad úkladmi zlého ducha,
Aby sme pri súde Božom za verných uznaní boli,
Aby sme v tvojej spoločnosti Boha večne chválili.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás , Pane.
Baránok Boži, ty snímaš hriechy sveta, zmilujsa nad nami.

Modlíme sa: Preslávne knieža nebeských zástupov, svätý Michal archanjel,
ochraňuj nás v boji a v hroznej bitke, ktorú máme podstúpiť s panstvami,
mocnosťami a panovníkmi temnosti.Bráň nás proti zlým duchom.
Príď nám, ľuďom na pomoc,
ktorých Boh stvoril nesmrteľných podľa svojho obrazu
a podobenstva a ktorých draho vykúpil z tyranstva diablovho. Amen.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla.
Nech mu Boh ukáže svoju moc, pokorne prosíme.
A ty, knieža nebeského vojska,
Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Pod Tvoju Ochranu / Under Your Protection / Sub Tuum

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Žalm 100 / Psalm 100

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte pred jeho tvár.
Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme,
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály
a do jeho nádvorí s piesňami
oslavnými;
chváľte ho a velebte jeho meno.
Lebo Pán je dobrý;
jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Sväté Prijímanie / Holy Communion

Modlitba pred Svätým Prijímaním / Prayer Before Holy Communion

Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. Prichádzam,
aby som sa s tebou čo najužšie spojila.
Nie som hodna prijať ťa do svojho biedneho,
úbohého srdca. V dôvere v tvoje nekonečné
milosrdenstvo prichádzam k tebe,
Božskému pokrmu a lieku,
aby som sa posilnila v boji proti pokušeniam,
vlažnosti a nestálosti.
Obetujem toto sväté prijímanie hlavne na úmysel ...
Ježiš, môj Spasiteľ, verím,
že si tu skutočne prítomný pod spôsobom chleba.
Ako veľmi si sa ponížil, aby si mohol prísť ku mne.
Pripodobni ma k sebe. Urob ma poníženou,
jednoduchou a láskavou.
Zapáľ vo mne veľkú túžbu po tebe,
túžbu milovať ťa viac ako seba,
viac ako svoj život.
Chcem v sebe vzbudiť túžbu po takej láske,
akou je schopné horieť ľudské srdce.
Príď, Kráľ môjho srdca, a zaplav ho svojimi milosťami!
Príď, Božský lekár, a uzdrav rany mojej duše!
Príď, moje Svetlo, a zažeň odo mňa tmu hriechu!
Zostaň so mnou teraz i naveky. Amen.


Modlitba po Svätom Prijímaní / Prayer After Holy Communion

Ďakujem ti, dobrý Ježiš, že si prišiel ku mne.
Klaniam sa ti so všetkými anjelmi a svätými.
Prameň života, daj mi vnímavosť na prejavy tvojej lásky v dnešný deň.
Pomôž mi správne využiť všetky milosti, ktoré si mi daroval.
Naplň ma svojím Duchom Svätým, aby som prinášala ovocie lásky,
radosti a pokoja všetkým, s ktorými sa dnes stretnem.
Všemohúci, daj mi, prosím, milosť vytrvalosti až do konca.
Nauč ma s láskou prijímať utrpenie a ťažkosti a premieňať ich na obetu.
Vezmi si, Pane, moju slobodu, pamäť, rozum a celú moju vôľu.
Všetko, čo mám, je od teba.
Nakladaj s tým podľa svojej vôle.
Tvoja milosť a láska sú pre mňa dostatočným bohatstvo.
Len nimi ma obdar a to mi stačí. Amen.

Korunka Božieho Milosrdenstva / Ruženec Božieho Milosrdenstva / Divine Mercy Chaplet

Jezisu, doverujem v Teba!
Jesus, I Trust in Thee!

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz iv hodinu smrti našej. Amen.

Apoštolské Vyznanie Viery:
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, iv Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela av život večný. Amen.

Na velkych zmkach:
Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

{10} Na malych zrnkach:
Pre Jeho bolestné umučenie,
Maj milosrdenstvo s nami is celým svetom.

{3} Na zakoncenie:
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva / Divine Mercy Novena

(začína sa na Veľký piatok)

Prvý deň (Veľký piatok) / Day 1 (Good Friday)

„Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

Druhý deň / Day 2

„Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.”

Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

Tretí deň / Day 3

„Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi nás do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme, pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše, ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

Štvrtý deň / Day 4

Jezisu, doverujem v Teba!
Jesus, I Trust in Thee!

„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pohanov, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

Piaty deň / Day 5

„Dnes mi priveď duše heretikov a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

Šiesty deň / Day 6

„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,” prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme až k Tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra, pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

Siedmy deň / Day 7

„Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú silné silou samotného Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najväčšiu vlastnosť, Tvoje nekonečné milosrdenstvo a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša naplnená radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu. pokorne Ťa prosím, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré budú uctievať moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chrániť v živote, a zvlášť v hodine smrti, ako svoju chválu.”

Korunka Božieho milosrdenstva


Ôsmy deň / Day 8

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia splatiť dlh Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne Ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, preukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné.

Korunka Božieho milosrdenstva

Deviaty deň / Day 9

„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: »Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.« Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajné duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrejú tieto zľadovatené duše, ktoré sú podobné mŕtvolám a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otče milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži, dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo.

Korunka Božieho milosrdenstva

Modlitba o tretej hodine / Prayer at 3 o'clock

„Pán Ježiš sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži" (Flp 2, 8).

V duchu prichádzam na Golgotu:
Pane Ježišu, pozerám na teba:
Visíš na kríži medzi zločincami.
Tvoje ruky sú rozpäté, ako by chceli objať celý svet.
Tvoja hlava krváca pod tŕňmi našej pýchy.
Tvoj bok je prebodnutý. Voda nás umýva, krv posilňuje.
Pod krížom stojí Matka - dar tvojej lásky.
Vesmír sa chveje aslnko sa schováva nad slovami odpustenia.
Ospravodlivil si nás pred Otcom.
Klaniam sa ti, milujem ťa.
Nebeský Otče, prijmi v túto hodinu smrti svojho Syna oslavu odo mňa.
V spojení s čistou láskou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie obetujem ti jej rukami:
smrť tvojho najmilšieho Syna;
jeho posledný úkon lásky na kríži;
jeho doráňané telo a jeho najsvätejšiu dušu.
Pre jeho lásku, pre jeho zásluhy, buď milosrdným Otcom:
ľuďom, ktorí vtúto hodinu zomierajú,
dušiam v očistci,
mne a mojim drahým vhodine smrti,
všetkým, ktorí sa zmietajú vneistote azúfalstve.
Pane Ježišu, Kráľ našich sŕdc, prihovor sa za nás u svojho Otca.
Tebe dal všetok súd nad nami, lebo ty si nás vykúpil.
Vyslyš naše prosby a daj, aby sme všetkým, s ktorými sa stretávame,
priblížili tvoju lásku a milosrdenstvo.
Bolestná Matka, Panna Mária, svätý Ján, vy verní svedkovia nášho vykúpenia,
vložte naše prosby do otvoreného boku nášho Spasiteľa.
Veríme, že takto naše prosby vyslyší Otec.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie / The Nicene Creed / Credo

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého, splodeného,
nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,
skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny
a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z
mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve súdiť živých
i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
On hovoril skrze prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku. Amen.

Verím v jedného Boha / Nicejsko-carihradské vyznanie / The Nicene Creed / Credo

Verím v jedného Boha, Otca vљemohúceho,
Stvoriteѕa neba i zeme,
sveta viditeѕného i neviditeѕného.

Verím v jedného Pána Jeћiљa Krista,
jednorodeného Syna Boћieho,
zrodeného z Otca pred vљetkými vekmi;
Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,
skrze Neho bolo vљetko stvorené,
On pre nás ѕudí a pre naљu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal se иlovekom.
Za nás bol aj ukriћovaný za vlády Poncia Piláta,
bol umuиený a pochovaný, ale tretieho dтa vstal
z mаtvych podѕa Svätého Písma.
A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiќ ћivých i mаtvych,
a Jeho Kráѕovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oћivovateѕa,
ktorý vychádza od Otca i Syna,
Jemu sa zároveт vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi,
On hovoril ústami Prorokov.
Verím v jednu, svätú, vљeobecnú, apoљtolskú Cirkev.
Vyznavám jeden krst na odpustenie hriechov.
A oиakávam vskriesenie mаtvych a ћivot budúceho veku. Amen.

Atanáziovo vierovyznanie / The Athanasian Creed

Každý, kto chce byť spasený, predovšetkým musí zachovávať všeobecnú vieru; kto by ju však nezachoval celú a neporušenú, nepochybne zahynie naveky.
A toto je všeobecná viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote; ani osoby nezmiešajúc, ani bytosti nedeliac. Lebo iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.
Ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno Božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu.
Aký je Otec, taký je Syn aj Duch Svätý.
Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý.
Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý.
Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.
A predsa nie traja veční, ale jeden večný.
Ako ani nie traja nestvorení, ani nie traja nekoneční, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný.
Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý.
A predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci.
Tak je Otec – Boh, Syn – Boh, Duch Svätý – Boh.
A predsa nie sú traja Bohovia, ale len jeden Boh.
Podobne Otec – Pán, Syn – Pán, Duch Svätý – Pán.
A predsa nie sú traja Pánovia, ale je jeden Pán.
Pretože podľa kresťanskej pravdy musíme každú osobu osobitne vyznávať ako Boha i Pána.
Preto podľa Všeobecnej kresťanskej viery zabraňuje sa nám hovoriť, že sú traja
Bohovia alebo traja Pánovia.
Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený.
Syn je jedine od Otca nie učinený, ani stvorený, ale splodený.
Duch Svätý je od Otca i od Syna nie učinený, ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci.
Teda jeden Otec a nie traja Otcovia, jeden Syn a nie traja Synovia, jeden Duch
Svätý a nie traja Duchovia Svätí.
A v tejto Trojici nič nie je prvšie ani pozdejšie; nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú rovnako večné a rovnako veľké.
Teda aby všetci, ako sme už povedali, vzývali i Trojicu v jednote i jednotu v Trojici.
Kto teda chce byť spasený, takto musí zmýšľať o Trojici.
Avšak k večnej spáse treba úprimne veriť i vo vtelenie nášho Pána Ježiša Krista.
Teda to je pravá viera, keď veríme a vyznávame, že Pán náš Ježiš Kristus, Boží
Syn, je Boh aj človek zároveň:
Boh – z Otcovej podstaty pred vekmi splodený a človek – z podstaty matky v čase narodený.
Dokonalý Boh, dokonalý človek, pozostávajúci z rozumnej duše a z ľudského tela.
Božskou prirodzenosťou rovný Otcovi, ľudskou prirodzenosťou menší od Otca.
A hoci je Boh aj človek, predsa nie sú dvaja Kristovia, ale jeden Kristus.
Jeden, niežeby sa Božská prirodzenosť zmenila v telo; ale že ľudská prirodzenosť bola pojatá do Boha.
Jeden, ale vôbec nie tak, že sa prirodzenosti zmiešali, ale tak, že je jedna osoba.
Lebo ako rozumná duša a telo je jeden človek, tak i Boh a človek je jeden Kristus,
ktorý trpel pre naše spasenie, zostúpil do pekla,
tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
K Jeho príchodu všetci ľudia budú vzkriesení so svojimi telami a vydajú počet zo svojich skutkov: a tí, ktorí dobre konali, pôjdu do večného života; ktorí však zle konali, do večného ohňa.
Toto je všeobecná viera. Nemôže byť spasený, kto ju úprimne a bez pochybovania neprijíma. Amen.

Ticha Noc / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Ticha Noc, Svätá Noc!
Silent Night

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži diet'atko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvest',
ktorá svetom dnes dáva sa niest':
Kristus, Spasitel je tu,
Tešitel' sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár. lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox