The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Swedish Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Den Heliga Mässan

This Mass Book is not yet completed

Contents

Inledning

Prästen: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Människor: Amen.

The priest greets the people:

Prästen: Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Människor: Och med din ande.

The priest gives an introduction, and invites the people to examine their consciences.

Prästen: Låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld, så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna. [[Image:In my thoughts and in my words Fr Marek Sitar.jpg|thumb|100px|"Detta är min skuld, min stora skuld. Alla: Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er alla att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse. Detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den saliga Jungfrun Maria, Guds änglar och helgon och er alla att be för mig till Herren, vår Gud.

The priest gives the absolution:

Prästen: Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och före oss till det eviga livet.

Människor: Amen.

Prästen: Herre, förbarma dig.

Människor: Herre, förbarma dig.

Prästen: Kristus, förbarma dig.

Människor: Kristus, förbarma dig.

Prästen: Herre, förbarma dig.

Människor: Herre, förbarma dig.

Lovsång

On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used

Prästen: Ära vare Gud i höjden

Alla: Och frid på jorden åt människor som har hans välbehag. Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, vi prisar och ärar dig. Vi tackar dig för din stora härlighet. Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig. Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus. Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son, du som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Du som borttager världens synder, tag emot vår bön. Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma dig över oss. Ty du allena är helig, du allena Herre, du allena den högste, Jesus Kristus, med den helige Ande, i Guds Faderns härlighet. Amen.

Kollektbön

Kollektbön

Prästen: Låt oss bedja.

Människor: Amen.

Ordets liturgi

Första läsningen

Lektor 1: Så lyder Herrens ord.

Människor: Gud, vi tackar dig.

Responsoriepsalm

The first reading is followed by the Responsorial Psalm

Cantor: ...........

Människor: ...........

Andra läsningen

Lektor 2: Så lyder Herrens ord.

Människor: Gud, vi tackar dig.

Evangelium

Prästen: Herren vare med er.

Människor: Och med din ande.

Prästen: Det heliga evangeliet enligt (Matteus/Markus/Lukas/Johannes).

The Preaching of the Gospel

Människor: Ära vare dig, Herre.

Prästen: Så lyder det heliga evangeliet.

Människor: Lovad vare du, Kristus.

Predikan

Trosbekännelse

Prästen: ...

"By the power of the Holy Spirit..."

Alla: Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från himmelen. Och han har antagit kött genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa. Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna och uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda, och på hans rike skall icke vara någon ände. Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas och som har talat genom profeterna. Och på en helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

Kyrkans allmänna förbön

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

The Prayers of the Faithful

Prästen: ...

Cantor: Herre, hör vår bön.

Människor: Herre, hör vår bön.

Cantor: Herre, hör vår bön.

Människor: Herre, hör vår bön.

Cantor: Herre, hör vår bön.

Människor: Herre, hör vår bön.

Cantor: Herre, hör vår bön.

Människor: Herre, hör vår bön.

Cantor: Herre, hör vår bön.

Människor: Herre, hör vår bön.

Prästen: ...

Människor: Amen.

Eukaristins liturgi

Offergåvornas tillredelse

"...the Bread of Life."

Prästen: Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty i din godhet ger du oss det bröd som vi frambär till dig. Av jordens frukt och människans arbete bereder du åt oss Livets bröd.

Människor: Välsignad vare Gud i evighet.

The Pouring of the Wine

Prästen: ...

Prästen: Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty i din godhet ger du oss det vin som vi frambär till dig. Av vinrankans frukt och människans arbete bereder du åt oss Frälsningens kalk.

Människor: Välsignad vare Gud i evighet.

Prästen: ...

The priest prays silently while he washes his hands, and then says,

Prästen: Låt oss bedja att Gud tar emot vårt och hela kyrkans offer.

Människor: Honom till ära och världen till frälsning.

Bön över offergåvorna

Prästen: ...

Människor: Amen.

Andra eukaristiska bönen

Prästen: Herren vare med er.

Människor: Och med din ande.

Prästen: Upplyft era hjärtan.

Människor: Vi har upplyft dem till Herren.

Prästen: Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.

Människor: IDet är tillbörligt och rätt.

Prefation

Prästen: ...

Helig

Alla: Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.

The priest begins the Eucharistic Prayer:

Prästen: Ja, Herre, du är i sanning helig och all helighets källa. Sänd därför din helige Ande att helga dessa gåvor, så att de för oss blir vår Herres Jesu Kristi kropp och blod.

The priest begins the account of the Last Supper:

The Elevation of the Host

Prästen: I den natt då han blev förrådd och av fri vilja gick sitt lidande till mötes, tog han brödet, tackade dig och bröt det, gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät härav alla. detta är min kropp, som blir utgiven för er.

He elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Prästen: Likaså tog han efter måltiden kalken, tackade dig åter, gav åt sina lärjungar och sade: Tag och drick härav alla. Detta är mitt blods kalk, det nya och eviga förbundets blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Gör detta till min åminnelse.

The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:

Prästen: Trons mysterium.

The Elevation of the Chalice

The people respond with the Memorial Acclamation such as:

Alla: Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet.

Prästen: Herre, i åminnelse av din Sons död och uppståndelse, tackar vi dig och frambär åt dig Livets bröd och frälsningens kalk, ty du har utvald oss att stå inför dig och tjäna dig. Vi bönfaller dig ödmjukt och ber att vi som får del av Kristi kropp och blod må förenas till ett genom den helige Ande. Herre tänk i nåd på din kyrka i hela världen, påven N., vår biskop N. och alla kyrkans tjänare, och fullkomna oss alla i kärleken. Kom även ihåg våra bröder och systrar som insomnat i hoppet om uppståndelsen och alla som gått hädan inneslutna i din barmhärtighet. Låt dem få träda fram inför ditt ansiktes ljus. Förbarma dig över oss alla och låt oss få del i det eviga livet med den saliga Jungfrun, Guds moder Maria, dina apostlar och alla heliga som tiderna igenom funnit nåd inför dig, så att vi med dem kan lovsjunga och förhärliga dig genom Jesus Kristus, din Son.

The priest takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Prästen: Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet.

Människor: Amen.

Herrens bön

Prästen: På Herrens bud och vägledda av hans ord vågar vi säga:

The Lord's Prayer

Alla: Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Prästen: Ja, fräls oss , Herre, från allt ont, och ge oss fred i våra dagar. Bistå oss i din godhet, bevara oss från synd, och gör oss trygga i all oro, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst.

Människor: Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Fridsbön och fridshälsning

Prästen: Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er", vi ber dig: Se inte till våra synder utan till din kyrkas tro, och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Människor: Amen.

Prästen: Herrens frid vare alltid med er.

Människor: Och med din ande.

The priest or deacon may say,

Prästen eller Deacon: Låt oss ge varandra fridshälsningen.

Brödsbrytelse

Människor: Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss din frid.

"This is the Lamb of God"

The priest prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

Prästen: Se Guds lamm, som borttager världens synder. Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid.

Alla: Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak, men säg blott ett ord, så blir jag helad.

Kommunionen

The priest prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.

Prästen: Kristi kropp.

Communicant: Amen.

Bön efter kommunionen

Prästen: Låt oss bedja.

Människor: Amen.

Välsignelse och utsändning

Välsignelse

Prästen: Herren vare med er.

Människor: Och med din ande.

The Final Blessing

Prästen: Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern och Sonen och den helige Ande.

Människor: Amen.

Utsändning

The priest dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Prästen: Gå i Herrens frid.

Människor: Gud vi tackar dig.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox