The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Tagalog Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Tagalog Holy Mass

This Mass book is not yet completed.

Santa Misa

Pasimula

Sacerdos: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Populus: Amen.

Sacerdos: Ang biyayà ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyós at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyóng lahát.

Populus: At sumaiyo rin.

The Sacerdos gives an introduction, and invites the Populus to examine their consciences.

Sacerdos: Mga kapatid, pagsisihan ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misterio.

Pagsisisi

sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang.

Bayan: Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

The Sacerdos gives the absolution:

Sacerdos: Kaawaan tayo ng makapangyaríhang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

Populus: Amen.

Kyrie

Sacerdos: Panginoón, kaawaan mo kami.

Populus: Panginoón, kaawaan mo kami.

Sacerdos: Kristo, kaawaan mo kami.

Populus: Kristo, kaawaan mo kami.

Sacerdos: Panginoón, kaawaan mo kami.

Populus: Panginoón, kaawaan mo kami.

Panginoón, kaawaan mo kami
Lord, Have Mercy / Kyrie

Matthew 15:22
Matthew 17:15
Matthew 20:30-31
Psalm 122 (123):3

Papuri sa Diyos sa kaitaasan

On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used

Sacerdos: Papuri sa Diyos sa kaitaasan

Populus: At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin,
sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan.
Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang pakapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
Sapagka’t ikaw lamang ang banal ikaw lamang,
O Hesukristo, ang Kataas-taasan,
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.

The Opening Prayer

Sacerdos: Manalangin tayo. Lord, ... We ask this through Christ our Lord.

Populus: Amen.

Pagpapahayag ng Salita ng Diyos

Lector 1: A Reading from the Book of ....... The Word of the Lord.

Populus: Salamat sa Diyos.

The first reading is followed by the Responsorial Psalm

Cantor: ...........

Populus: ...........

Lector 2: A Reading from the letter of St. ... to the .... ...... The Word of the Lord.

Populus: Salamat sa Diyos.

Sacerdos: Sumainyo ang Panginoon.

Bayan: At sumaiyo rin.

Sacerdos: Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San...

Ebanghelio

Populus: Papuri sa iyo, Panginoon.

Sacerdos: ... Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Populus: Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo.

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos

Sacerdos: ... Populus: Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. At sa iisang Panginoong Hesukristo Bugtong na Anak ng Diyos. Nagmumula sa Amabago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoobuhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama: na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasanay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santokay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. At muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Kasulatan. Umakyat sa langit: naluluklok sa kanan ng Ama. At pariritong muli puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay:na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay:na nanggagaling sa Ama at sa Anak:na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak:na nagsalita sa pamamagitan ng mga Propeta. Sumasampalataya ako sa iisang Iglesyang banal, katolika at apostolika. At sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhayng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

The Prayers of the Faithful

Sacerdos: ...

Cantor: ...

Populus: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Populus: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Populus: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Populus: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Populus: Lord hear our prayer.

Pagdiriwang ng Huling Hapunan

Paghahain ng Alay

Sacerdos: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay-buhay.

Populus: Amen.

"...the Bread of Life."

Sacerdos: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu.

Bayan: Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailan man.

The Pouring of the Wine

Priest: By the mystery of this ... share in our humanity.

Sacerdos: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu.

Populus: Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailan man.

Sacerdos: Lord God, we ask ... contrite hearts.

The priest prays silently while he washes his hands, and then says,

Sacerdos: Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.

Populus: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal.

Sacerdos: Lord, .... We ask this in the name of Jesus the Lord.

Populus: Amen.

Prepasyo

Sacerdos: Sumainyo ang Panginoon.

Populus: At sumaiyo rin.

Sacerdos: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

Populus: Itinaas na namin sa Panginoon.

Sacerdos: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

Populus: Marapat na siya ay pasalamatan.

Sacerdos: Father, all-powerful and ever-living God, ... join in their unending hymn of praise:

Santo, Santo, Santo

Populus: Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo! Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon! Osana sa kaitaasan!

Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat I

The Sacerdos begins the Eucharistic Prayer:

Sacerdos: Ama naming maawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng Anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo  sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na Simbahang katolika. Pagkalooban mo ang kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob, kaisa ng aming Papa N. na iyong lingkod, ksama ng aming Obispo N. at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang katoliko na galing sa mga apostol.

The Sacerdos begins the account of the Last Supper:

The Elevation of the Host

Sacerdos: Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit,, ... ito ang aking Katawan na ihahandog para sa inyo.

He elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Sacerdos: Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, .... Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.

The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:

Sacerdos: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.

The Elevation of the Chalice

The Populus respond with the Memorial Acclamation such as:

Bayan: Si Kristo'y namatay! Si Kristo'y nabuhay! Si Kristo'y babalik sa wakás ng panahon.

Sacerdos: Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong ... pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay.

The Sacerdos takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Sacerdos: Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Populus: Amén.

Ang Pakikinabang

Sacerdos: Sa tagubilin ng mga nakagagaling ... Diyos ipahayag natin nang lakas-loob:

Ang Pakikinabang

Populus: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama.

Sacerdos: Hinihiling naming kami'y iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng Tagapagligtas naming si Hesukristo.

Populus: Sapagka't iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan man! Amen.

Sacerdos: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga Apostol: “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo.” Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkaksala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Bayan: Amen.

Sacerdos: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

Populus: At sumaiyo rin.

The priest or deacon may say,

Sacerdos or Deacon: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.

Populus: Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

"Ito ang Kordero ng Diyos."

The Sacerdos prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

Sacerdos: Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.

Populus: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo nguni’t sa isang salita mo lamang ay gagaling an ako.

The Sacerdos prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.

Sacerdos: Katawan ni Kristo.

Communicant: Amen.

Sacerdos: Dugo ni Kristo.

Communicant: Amen.

Sacerdos: Let us pray. Lord, ....

Bayan: Amen.

Paghayo sa Pagwawakas

Sacerdos: Sumainyo ang Panginoon.

Populus: At sumaiyo rin.

Sacerdos: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo.

Populus: Amen.

The Sacerdos dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Sacerdos: Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo.

Populus: Salamat sa Diyos.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox