The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Tagalog Mass Book 2

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Contents

This Mass book is not yet completed.

Santa Misa / Banal Na Misa

Patnubay Sa Misa

Pangbungad Na Seremonia

Pangbungad na a wit (Magsitayo)

Pagbati

Pari: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Bayan: Amen.

Pari: Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwang ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat.

Bayan: At sumaiyo rin.

The priest gives an introduction, and invites the people to examine their consciences.

Pari: Mga kapatid, pagsisihan ang ating mga kasalanan upang maging marapa tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misterio.

Pagsisisi

"sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang."

Bayan: Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo, mga kapatid, sapagkat lubha akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukuland; DAHIL SA AKING SALA, SA AKING SALA, SA AKING PINAKAMALAKING SALA. Kaya isinasamo ko kay Santa Mariang laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa ating Panginoong Diyos

The priest gives the absolution:

Pari: Kaawaan tayo ng Makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

Bayan: Amen.

Kyrie

Pari: Panginoon, maawa Ka.

Bayan: Panginoon, maawa Ka.

Pari: Kristo, maawa Ka.

Bayan: Kristo, maawa Ka.

Pari: Panginoon, maawa Ka.

Bayan: Panginoon, maawa Ka.

Papuri sa Diyos sa kaitaasan

On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used

Pari: Papuri sa Diyos sa kaitaasan

Bayan: At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban; Pinupuri ka namim, Dinarangal ka namin, Sinasamba ka namin, Niluluwalhati ka namin, Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin Mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, Spagkat ikaw lamang ang Banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataastaasan, kasama ng Espiritu Santo Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama...Amen.

The Opening Prayer

Pari: Manalangin tayo. Lord, ... We ask this through Christ our Lord.

Bayan: Amen.

Pagpapahayag ng Salita ng Diyos

Lector 1: A Reading from the Book of ....... Ito ang mga salita ng Diyos.

Bayan: Salamat sa Diyos.

The first reading is followed by the Responsorial Psalm

Cantor: ...........

Bayan: ...........

Lector 2: A Reading from the letter of St. ... to the .... ...... Ito ang mga salita ng Diyos.

Bayan: Salamat sa Diyos.

Pari: Sumainyo ang Panginoon.

Bayan: At sumainyo rin.

Pari: Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelio ayon kay...

Ebanghelio

Bayan: Luwalhati sa iyo, Panginoon.

Pari: ... Ito ang mga salita ng Diyos.

Bayan: Purihin ka, O Kristo.

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos

Pari: ... Bayan: Sumasamplataya ako sa iisang Diyos, amang makapangyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. At sa iisang Panginoong Jesukristo, Bugtong na Anak ng Diyos. Nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Ini-anak, hindi nilikha, kaisa sa pahka-Diyos ng Ama: Na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit, Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at maging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, Namatay at inilibing. At muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit: naluluklok sa kanan ng Ama. At pariritong muli puspos ng Kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay: Na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay: Na nanggagaling sa Ama at sa Anak: na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak: na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang Iglesiang banal, Katolika at apostolika. At iisang binyag sa ikapapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.


The Prayers of the Faithful follow the Creed.

The Prayers of the Faithful

Pari: ...

Cantor: ...

Bayan: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Bayan: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Bayan: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Bayan: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

Bayan: Lord hear our prayer.

Pagdiriwang ng Huling Hapunan

Paghahain ng Alay

Pari: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay-buhay.

Bayan: Amen.

"...the Bread of Life."

Pari: Purihin Ka, Panginoong Diyos ng lahat ng kinapal, sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na iniaalay sa Iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan.

Bayan: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailan man.

The Pouring of the Wine

Pari: Sa pamamagitan ng misteriong ito ng tubig at alak, nawa'y mabahaginan kami ng kanyang pagka-Dios, yayamang naka-iisa siya sa aming pagkatao.

Pari: Purihin Ka, Panginoong Diyos ng lahat ng kinapal, sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na ina-alay sa Iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang maging inumin ng aming kaluluwa.

Bayan: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailan man.

Pari: Lord God, we ask ... contrite hearts.

The priest prays silently while he washes his hands, and then says,

Pari: Manalangin tayo mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod-sa Diyos Amang makapangyarihan.

Bayan: Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan Niya at karangalan, sa ating ikagagaling at sa buo Niyang Iglesiang banal.

Pari: Panginoon, .... We ask this in the name of Jesus the Lord.

Bayan: Amen.

Prepasyo

Pari: Sumainyo ang Panginoon.

Bayan: At sumainyo rin.

Pari: Isipin ninyo at mahalin ang Diyos.

Bayan: Ini-isip namin Siya at minamahal.

Pari: Pasalamatan ang Panginoon nating Diyos.

Bayan: Marapat at matuwid..

Pari: Tunay na marapat at matuwid, ... join in their unending hymn of praise:

Santo, Santo, Santo

Bayan: Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa sa kaluwalhatian Mo. Osana sa kaita-asan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa Kaita-asan

Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat I

The priest begins the Eucharistic Prayer:

Pari: Bago siya pahirapan at magpasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon at ibinigay sa kanyang alagad at ang wika: Tanggapin ninyong lahat ito at kanin: ito ang aking katawan, na ihahandog nang dahil sa inyo

The priest begins the account of the Last Supper:

The Elevation of the Host

Pari: Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay iyon sa kanyang mga alagad na ang wika: Tanggapin ninyong lahat ito at inumin: Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.

He elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Pari: Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, .... Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.

The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:

Pari: Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.

The Elevation of the Chalice

The people respond with the Memorial Acclamation such as:

Bayan: Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.

Pari: Panginoon naming Diyos,..............

The priest takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Pari: Sapamamagitan ni Kristo, kasama Niya at sa Kanya, ang lahat ng pangaral at papuri ay sa Iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Bayan: Amen.

Ang Pakikinabang

Pari: Ngayon, buong puso nating dasalin ang dasal na itinuro sa atin ng mahal na Panginoong Hesukristo.

Ang Pakikinabang

Bayan: Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan Mo, mapasa-amin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo, Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at i-adya Mo kami sa dilang masasama.

Pari: Hinihiling namin, O Panginoon na iligtas Mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban Mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa rulong ng Iyong awa, ay lagi kaming mailigtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Hesukristong aming Manunubos.

Bayan: Sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

Pari: O, Panginoong Hesukristo, sinabi Mo sa Iyong mga Apostol," Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan" Huwag Mo sanag isa-alang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng Iyong Iglesia. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaka-isa ayon sa ika-iisa ng Iyong kalooban. Nabubuhay Ka't naghahari magpasawalang hanggan.

Bayan: Amen.

Pari: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

Bayan: At sumainyo rin.

The priest or deacon may say,

Pari or Deacon: Magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa'y-isa.

Bayan: Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan: Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan: Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan: Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

"Ito ang Kordero ng Diyos."

The priest prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

Pari: Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlubutan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng Kordero.

Bayan: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.

The priest prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.

Pari: Katawan ni Kristo.

Communicant: Amen.

Pari: Dugo ni Kristo.

Communicant: Amen.

Priest: Manalangin tayo.....

Bayan: Amen.

Paghayo sa Pagwawakas

Pari: Sumainyo ang Panginoon.

Bayan: At sumainyo rin.

Pari: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo.

Bayan: Amen.

The priest dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Pari: Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa.

Bayan: Salamat sa Diyos.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox