The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Tagalog Rosary prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Filipino and Philipino. It is spoken by 17,000,000 people in Manila, in most of Luzon, and in Mindoro in the Philippines. It is also spoken in Canada, Guam, the Midway Islands, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States of America.

See also: Tagalog / English Holy Mass Book 1

Contents

+ Sa Ngalan Ng Ama / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version A and B)

+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.Amen.

Sumasampalataya / The Apostles' Creed / Credo (Version A and B)

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat.
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo;
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato;
ipinako sa krus, namatay at ibinaon.
Nanaog sa mga impiyerno;
nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit;
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat.
Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
na may Santa Iglesya Katolika;
may kamsamahan ng mga Santo,
may ikawawala ng mga kasalanan;
at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao,
at may buhay na walang hanggan. Amen.

Ama Namin / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster (Version A)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Ama namin, sumasa-langit Ka.
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasa amin ang Kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo kami ng aming mga sala,
para nang pagpapatawad
namin sa mg nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya Mo kami sa dilang masama.

Ama Namin / Our Father / Pater Noster (Version B)

Ama Namin
Sumasalangit Ka
Sambahin ang Ngalan Mo
Mapasaamin ang Kaharian Mo
Dito sa lupa at para nang sa langit
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo ka sa lahat ng masama.
Sapagkat sa Iyo nagmumula ang kaharian,
kapangyarihan at kaluwalhatian,
Ngayon at magpakailanman. Amen.

Ama Namin / Our Father / Pater Noster

Ama Namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen.

Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala
naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami y mamamatay. Amen.

Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.

Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version B)

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon
at kung kami’y mamamatay. Amen.

Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria (new translation)

Aba, maginoong Maria, matuwa ka!
Napupuno ka ng grasya!
Nasa iyo ang Panginoong Diyos!
Bukod kang pinagpala sa lahat na mga babae,
at pinagpala rin ang Bunga
ng iyong sinapupunan na si Hesus!
Santa Maria, Ina ng Diyos:
ipanalangin mo kaming makakasalanan,
ngayon at kung mamatay na kami.
Siya nawa.

Luwalhati sa Ama / Glory Be to the Father / Gloria Patri

Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at magpakilan pa man sa walang hanggan.
Siya nama.

Luwalhati sa Ama / Glory Be / Gloria Patri

Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una,
Ngayon at magpakailanman
Sa walang hanggan. Amen.

Luwalhati sa Ama / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version A)

Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at magpakilan pa man sa walang hanggan.
Amen.

Luwalhati sa Ama / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version B)

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailan man at magpasawalang-hanggan.
Amen.

O Jesus Ko / Oh, My Jesus / Fatima Prayer (Version A)

O Jesus ko, patawarin Mo ang aming mga sala. Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala.

O Hesus Ko / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

O Hesus ko, patawarin Mo ang aming mga sala. Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala.

Aba Po Santa Mariang Hari / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version A and B)

Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng
aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis.
Ay aba, pintakasi ka namin,
ilingon mo sa amin,
ang mga mata mong maawain,
at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin,
ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain,
maalam at matamis na Birhen.
V. Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
R. Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.

Aba Po Santa Mariang Hari / Hail, Holy Queen

Aba Po Santa Mariang Hari, Inang ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan;
Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin,
pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis
dini sa lupang bayang kahapis-hapis.
Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin,
ang mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin ay
ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain,
maalam at matamis na Birhen.
Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
Nang kami'y maging dapat makinabang
ng mga pangako ni Hesukristo.

Final Prayer (Version A and B)

Panalangin. Diyos at Panginoon namin,
na ang bugtong na Anak Mo
ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't kabuhayang
walang hanggang sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao,
pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli,
ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo,
na sa pagninilaynilay namin nitong mga misteryo
ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen
ay hindi lamang matularan namin ang mga
magagaling na hamimbawang nalalarawan doon,
kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang
ipinangako sa amin;
alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin;
na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay
at naghahari magpasawalang hanggan. Siya nawa. Amen.

Ang mga Misteryo ng Kabanal-banalang Santo Rosaryo / The Mysteries of the Most Holy Rosary

Ang mga Misteryo ng Tuwa / The Joyful Mysteries

(Lunes at Sabado) / (Monday and Saturday)

1)Ang pagbati ng Angel sa Mahal na Birhen
The Annunciation

2) Ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Sta. Isabe
The Visitation

3) Ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos
The Nativity

4) Ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos
The Presentation

5) Ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem
The Finding in the Temple

Ang mga Misteryo ng Liwanag / The Luminous Mysteries

(Hwebes) / (Thursday)

1)Sa kanyang binyag sa ilog Jordan
The Baptism of Christ

2) Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana
The Miracle at Cana

3) Sa kanyang pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) Sa kanyang Pagbabagong-anyo
The Transfiguration

5) Sa kanyang pagtatatag ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag na Sakramental ng Misteryo Paskawal
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Ang mga Misteryo ng Hapis / The Sorrowful Mysteries

(Martes at Biyernes) / (Tuesday and Friday)

1)Ang panalangin ni Hesus sa Halamanan
The Agony in the Garden

2) Ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato
The Scourging at the Pillar

3) Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Hesus
The Crowning of Thorns

4) Ang pagpapasan ng krus ni Hesus
The Way of the Cross

5) Ang pagkapako at pagkamatay ni Hesus sa krus
The Crucifixion

Ang mga Misteryo ng Luwalhati / The Glorious Mysteries

(Myerkules at Linggo) /(Sunday and Wednesday)

1) Ang pagkabuhay muli ni Hesukristo
The Resurrection

2) Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo
The Ascension

3) Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen
The Descent of the Holy Spirit

4) Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen
The Assumption

5) Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen
The Coronation of Mary

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + Sa Ngalan Ng Ama (Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Sumasampalataya (Apostles' Creed / Credo)
3. Ama Namin (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Aba Ginoong Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Luwalhati sa Ama (Glory Be / Gloria Patri)
6. Announce Misteryo 1
7. Ama Namin
8. 10 Aba Ginoong Maria
9. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko (Oh, My Jesus)
10. Announce Misteryo 2
11. Ama Namin
12. 10 Aba Ginoong Maria
13. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
14. Announce Misteryo 3
15. Ama Namin
16. 10 Aba Ginoong Maria
17. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
18. Announce Misteryo 4
19. Ama Namin
20. 10 Aba Ginoong Maria
21. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
22. Announce Misteryo 5
23. Ama Namin
24. 10 Aba Ginoong Maria
25. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
26. Aba Po Santa Mariang Hari (Hail Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Ama Namin (Our Father / Pater Noster)
Aba Ginoong Maria (Hail Mary / Ave Maria)
Luwalhati sa Ama (Glory Be / Gloria Patri)
28. + Sa Ngalan Ng Ama (Sign of the Cross / Signum Crucis)

Sumasampalataya / The Nicene Creed

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos,
Amang makapangyayari sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa,
ng lahat ng nakikita at di nakikita.
At sa iisang Panginoong Hesukristo Bugtong na Anak ng Diyos.
Nagmumula sa Amabago pa nagsimula ang panahon.
Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag,
Diyos na totoobuhat sa Diyos na totoo.
Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama:
na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat.
Na dahil sa ating mga tao at sa
ating kaligtasanay nanaog buhat sa langit.
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santokay
Mariang Birhen at naging tao.
Ipinako sa krus dahil sa atin,
nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato,
namatay at inilibing.
At muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Kasulatan.
Umakyat sa langit:
naluluklok sa kanan ng Ama.
At pariritong muli puspos ng kaluwalhatian
upang hukuman ang mga buhay at mga patay:
na ang kaharian niya'y walang hanggan.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo,
Panginoon at nagbibigay buhay:
na nanggagaling sa Ama at sa Anak:
na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak:
na nagsalita sa pamamagitan ng mga Propeta.

Sumasampalataya ako sa iisang Iglesyang banal,
katolika at apostolika.

At sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
At hinihintay ko ang muling pagkabuhayng nangamatay
at ang buhay na walang hanggan. Amen.

Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa / The Chaplet of Divine Mercy

Version 1

+ Sign of the Cross / Signum Crucis

+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

Ama Namin / Our Father / Pater Noster

Ama namin, Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at paki-adya mo kami sa lahat ng masasa.  Amen.

Aba Ginoong Maria! / Hail Mary / Ave Maria

Aba Ginoong Maria! Napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod ka pong Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

Sumasampalataya ako sa Diyos / The Apostles' Creed / Credo

O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.
Jesus, I trust in Thee.

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat; nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.  Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.  Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan.  Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao.  At sa buhay na walang hanggan.  Amen.

(DASALIN SA MGA BUTIL NG ROSARYO)

Sa lahat ng butil ng Ama Namin / Our Father beads
ay dasalin ang mga panalangin na ito:
Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Hesukristo, na aming Panginoon at manunubos.
Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukob.
Sa lahat ng butil ng Aba Ginoong Maria / Hail Mary beads ay dasalin ang mga panalanging ito:
Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus,
Kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob.

Bilang pangwakas ay dasalin ng tatlong ulit ang panalanging ito:
(After the 5 decades pray each prayer 3 times:)
Banal na Diyos, Banal na puspos ng kapangyarihan, Banal na walang hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.
O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.
+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa / The Chaplet of Divine Mercy (Version 2)

+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
(Dasalin ang isang)
Ama Namin
(isang)
Aba Ginoong Maria
(Tatlong Lualhati at isang)
Sumasampalataya
Panalangin sa lahat ng Ama Namin / Our Father beads:
Ama na walang hanggan, iniaalay ko sa lyo kaluluwa't katawan ko sa pamamagitan ng anak Mong si Hesukristo, bilang tagapagligtas ko, daan ng katotohanan patungo sa kaluwalhatian at sa lyong kaharian Ama, nananalig kami sa Iyo na sa pamamagitan ni Hesukristo ay dininggin Mo ang aming panambitan.
Panalangin sa mga butil ng Aba Ginoong Maria / Hail Mary beads:
Para sa sala ng sandaigdigan at sa
kapagpapatawad ng lahat ng tao,
Kaawaaan Mo kami Panginoon kong Hesukristo.
Pangwakas, Dasalin ng 3 ulit:
Banal na Diyos,
Banal na puspos ng kapangyarihan,
Banal na walang hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.

O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.

+ Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.

Nobena sa Mabathalang Awa / Novena of Divine Mercy

“Ang Nobena sa Mabathalang Awa na iniutos ni Hesus na aking isulat at gawin bago ng Kapistahan ng Awa. Ito’y magsisimula sa Biyernes Santo.”- Sor Faustina Noong Disyembre ng 1936, nang hilingin ni Hesus na ihanda ni Sor Faustina ang sarili para sa Kapistahan ng Awa sa pamamagitan ng isang nobena, ay itinakda Niya na ang panalangin na kanyang iaalay ay ang Rosaryo sa Mabathalang Awa (Chaplet to the Divine Mercy), na nauna Niyang isiniwalat noong ika 13-14 ng Setyembre, 1935; at kanyang inilakip sa nobena na ito ng mga dalangin ng awa ang pangako: Sa nobena na ito ay ibibigay Ko sa mga kaluluwa ang anumang grasya na kanilang hihilingin(II, 197). Winika ni Hesus kay Sor Faustina na sa loob ng siyam sa araw, dalhin ang mga kaluluwa sa karagatan Kanyang Awa. Sa bawat araw, dalhin sa Kanyang Maawaing Puso ang iba’t ibang grupo ng kaluluwa at ilubog  ang mga kaluluwang ito sa karagatan ng Kanyang Awa upang madala Nya sa tahanan ng Kanyang Ama. Sa bawat araw, hingin sa Ama ang mga biyaya para sa mga kaluluwang ito alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan Nya.

UNANG ARAW / 1st Day

“NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG LAHAT NG TAO, LALO’T HIGIT ANG MGA MAKASALANAN, at sila’y ilubog sa kagatan ng Aking awa. Sa ganitong pamamaraan ay mabibigyan mo Ako ng kaaliwan sa harap ng matinding kalungkutan na idinudulot sa Akin ng mga kaluluwang hindi nakaliligtas.”

PANALANGIN: Lubhang Maawaing Hesus, na ang hangad ay magkaroon ng tunay at lubhang pagkaawa at magpatawad sa amin, huwag Mong tignan ang aming mga kasalanan kundi ang aming pagtitiwala na aming inilalagay sa Iyong walang hanggang kabutihan. Tanggapin Mo kaming lahat sa Iyong Napakamaawaing Puso, at huwag Mo kaming pabayaang makalayo roon. Aming ipinag-aamo-amo sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong pag-ibig na siyang nagbubuklod sa Iyo at sa Iyong Ama at sa Mahal na Espiritu. Walang Hanggang Ama, ilingon Mo sa amin ang Iyong maawaing titig sa lahat ng tao lalo’t higit sa mga makasalanan na nabubuhay sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Alang-alang sa Kanyang tiniis na hirap at kamatayan, ipakita Mo sa amin ang Iyong awa, at nang aming mapuri ang walang hanggang kapangyarihan ng Iyong pagka-awa magpasawalang hanggan. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKALAWANG ARAW / 2nd Day

“DALHIN MO SA AKIN NGAYONG ARAW NA ITO ANG MGA KALULUWA NG MARAMING PARI AT MGA RELIHIYOSO at ilubog mo sila sa di masayod Kong pagka-awa. Sila ang nagbigay sa Akin ng lakas na batahin Ko ang Aking mapait na paghihirap. Sa pamamagitan nila, ang Aking pagka-awa ay umagos sa buong sansinukob.”

PANALANGIN: Napakamaawaing Hesus, na pinagbubuhatan ng lahat ng kabutihan, dagdagan Mo ang Iyong grasiya sa  mga lalaki’t babae na konsagrado sa gawaing kabanalan nang sila’s makagawa ng mga karapatdapat na mga gawain ng awa; at nang lahat ng makakita sa kanila ay magpuri sa Ama ng Awa na nasa langit. Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga pinili Mo sa Iyong bakuran lalo na sa mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa; at pagkalooban Mo sila ng lakas ng Iyong bendisyon. Dahil sa malaking pag-ibig sa kamahal-mahalang Puso ng Iyong Anak kung saan sila ay nabibigkis, ipagkaloob Mo sa kanila ang Iyong kapangyarihan at liwanag, at nang sila ay makaakay at magturo ng paraan tungo sa kaligtasan at nang may iisang tinig ay umawit ng papuri sa Iyong walang hanggang Awa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKA-TATLONG ARAW / 3rd Day

“NGAYON DALHIN MO SA AKIN ANG MGA BANAL AT MATAPAT NA MGA KALULUWA, at sila ay ilubog mo sa karagatan ng Aking malaking pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ang nagdala sa Akin ng malaking kaaliwan sa pagdala Ko ng Krus. Sila yaong mga mumunting  patak na nagbibigay ng kagaaanan ng loob sa kalagitnaan ng karagatan ng kapaitan.”

PANALANGIN:
Napakamaawaing Hesus, buhat sa kayamanan ng Iyong pagkaawa ay Iyong ibinibigay ang Iyong mga grasiya sa masaganang pamamaraan sa bawat isa at sa lahat. Tanggapin Mo kami sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso at huwag Mo kaming pabayaang makaalis doon. Aming hinihiling sa Iyo ang grasiyang ito sa pamamagitan ng Iyong nakamamanghang pag-ibig sa Iyong makalangit na Ama na ang pag-ibig na ito ang nagpapaalab ng matindi sa Iyong Puso. Ama na Walang Hanggan, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga matapat na kaluluwa, sa mga tagapagmana ng Iyong Anak. Alang-alang sa Kanyang napakalungkot na pagtitiis, ipagkaloob Mo po sa kanila ang Iyong bendisyon, at kubkubin Mo po ng Iyong palagiang pangangalaga. Huwag sanang mawala ang kanilang pag-ibig o mawala ang malaking kayamanan ng kanilang pananampalataya, at sa halip kasama ang lahat ng napakaraming mga anghel at mga santo, ay magpuri sana silang lahat sa Iyong walang hanggang awa magpasawalang hanggan. Amen.
(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKA-APAT NA ARAW / 4th Day

“NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG HINDI NANINIWALA SA AKIN AT YAONG MGA HINDI PA NAKAKAKILALA SA AKIN. Sila ay naalala Ko rin noong sandali ng Aking Paghihirap at ang gagawin nilang pagkilala sa Akin sa hinaharap ay ang siyang naka-aliw sa Aking Puso. Ilubog mo sila sa karagatan ng Aking pagka-awa.”

PANALANGIN:
Lubhang Maawaing Hesus, Ikaw an Liwanag ng buong mundo. Tanggapin Mo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso, ang mga kaluluwa noong mga hindi pa nanininiwala sa Iyo o nakakakilala sa Iyo. Bayaan Mo na ang liwanag ng Iyong grasya ang tumanglaw sa kanila at nang sila, kasama namin ay magpuri sa Iyong kahangahangang awa; at huwag Mong pabayaan silang mahiwalay sa Iyong tahanan na walang iba kundi ang Iyong Napakamaawaing Puso. Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwa noong mga hindi naniniwala sa Iyong Anak, at sa mga kaluluwa noong mga hindi pa nakakakilala sa Iyo ngunit sila’y nakalakip na rin sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Ilapit Mo sila sa liwanag ng Ebanghelyo. Itong mga kaluluwang ito ay hindi nalalaman kung anong napakalaking kaligayahan ang umibig sa Iyo. Ipagkaloob Mo po sana, na sila rin ay magpuri sa kadakilaan ng Iyong awa magpasawalang hanggan. Amen. (Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKA-LIMANG ARAW / 5th Day

“NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWA NG MGA KAHIWALAY NA KAPATID at ilubog mo sila sa karagatan ng Aking pagka-awa. Noong sandali ng Aking Pagihirap, sinira nila ang Aking Katawan at Puso na Aking Simbahan. Nang sila ay bumalik at naki-isa sa Aking Simbahan, ang Aking mga sugat ay naghilom at gumaling, at sa ganoon ay nabawasan ang Aking mga paghihirap.”

PANALANGIN:
Napakamaawaing Hesus, ang Kabutihan mismo, hindi Mo itinatangi ang liwanag sa mga humihingi nito sa Iyo. Tanggapin Mo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang mga kaluluwa ng mga kahiwalay naming mga kapatid. Tawagin Mo sila sa pamamagitan ng Iyong liwanag sa pagkakaisa ng Iglesia, at huwag Mo silang pabayaang mahiwalay sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso; loobin po sana Ninyo na sila rin ay magpuri sa kadakilaan ng mapagkaloob Mong awa.

Ama na Walang Hanggan, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwa ng mga kahiwalay naming kapatid, lalo’y higit yaong mga nag-aksaya ng Iyong mga biyaya at hindi ginamit sa wastong paggamit ang mga grasiya na ibinigay MO sa patuloy nilang paggawa ng kamalian. Huwag Mo pong tingnan ang kanilang kamalian at sa halip ang Iyo pong tingnan ay ang pagmamahal ng Iyong Anak at ang mapait na pagtitiis na Kanyang dinaanan alang-alang sa Kanila, yaman din lamang na sila ay nakalakip na rin sa Kanyang Napakamaawaing Puso. Loobin Mo po sana na sila rin ay magpuri sa Iyong napakadakilang awa magpasawalang hanggan. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKA-ANIM NA ARAW / 6th Day

“NGAYONG ARAW NA ITO DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWANG MAAMO AT MAY MABABANG KALOOBAN AT ANG MGA KALULUWA NG MGA BATA, at dalhin sila sa Aking napakalaking pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ang tunay na kawangis ng Aking Puso. Sila ang nagpalakas sa Akin sa sandali ng Aking napakapait na paghihirap. Nakita Ko sila na kawangis ng mg Anghel sa lupa, na sila ang magtatanod sa Aking mga altar. Ibinuhos ko sa kanila ang napakarami Kong grasiya. Tanging ang mga kaluluwang may mababang loob ang makatatanggap ng Aking grasiya. Tinatangkilik ng Aking pagtitiwala ang mga kaluluwang may mababang kalooban.”

PANALANGIN:
O lubhang Maawaing Hesus, Ikaw mismo ang nagsabi, “Mag-aral kayo sa Akin sapagkat Ako’y maamo at mababang loob.” Tanggapin po Ninyo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang lahat ng may maamo at mababang kalooban na mga kaluluwa at mga kaluluwa ng mga bata. Itong mga kaluluwang ito ang nagbibigay ng matinding kagalakan sa buong kalangitan at sila ang itinatangi ng makalangit na Ama. Sila ay nakakatulad ng mabangong pumpon ng mga bulaklak sa harapan ng trono ng Panginoong Diyos; ang Diyos mismo ang naliligayahan sa kanilang mabangong samyo. Ang mga kaluluwang ito ang may pampalagiang tahanan sa Iyong Napakamaawaing Puso, O Hesus, at sila ay patuloy na umaawit ng himno ng pag-ibig at pagka-awa. Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwa na maamo, sa mga kaluluwa na may mababang kalooban at sa mga bata na kasama sa tahanan na walang iba kung hindi ang Napakamaawaing Puso ni Hesus. Ang mga kaluluwang ito ang nakakahambing ng Iyong Anak. Ang humahalimuyak nilang bango ang pumapaitaas buhat sa lupa at nakararating sa Iyong trono. Ama ng Awa at ng lahat ng kabutihan, hinihiling ko po sa Inyo alang-alang sa pag-ibig Mo sa kanila at sa kaligayahan na rin na Inyo pong nakukuha mula sa kanila; bendisyunan Mo po ang buong mundo, nang ang lahat ng kaluluwa ay samasamang umawit ng mga papuri sa Iyong awa magpasawalang hanggan. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKA-PITONG ARAW / 7th Day

“NGAYONG ARAW NA ITO DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWA NG MGA GUMAGALANG AT NAGPUPURI SA AKING MALAKING PAGKAAWA at sila ay ilubog sa Aking awa. Ang mga kaluluwang ito ang nalungkot ng labis sa Aking Paghihirap at nakatuloy ng ganap sa Aking espiritu. Sila ang mga buhay na imahen ng Aking Napakamaawaing Puso. Itong mga kaluluwang ito ang sisikat na may natatanging liwanag sa kabilang buhay. Wala isa man sa kanila ang mahuhulog sa apoy ng impyerno. Ako mismo ang magtatanggol sa bawa’t isa sa kanila sa oras ng kamatayan.”

PANALANGIN:
Lubhang Maawaing Hesus, na ang Puso Mo ang Pag-ibig mismo, tanggapin Mo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang mga kaluluwa ng mga tanging nagbibigay puri at gumagalang sa kadakilaan ng Iyong pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ay makapangyarihan sa tanging kapangyarihan na rin ng Diyos . Sa gitna ng lahat ng mga hirap at mga balakid tuloy pa rin sa pagsulong, hindi nawawalan ng pag-asa sa Iyong awa; at kaisa sa Iyo, O Hesus, dinadala nila ang sangkatauhan sa kanilang mga balikat. Ang mga kaluluwang ito ay hindi huhusgahan ng mahigpit, at sa halip ay ang Iyong awa ang yayapos sa kanila pagpanaw nila sa buhay na ito.

Amang Walang Hanggan, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwang nagpupuri at gumagalang sa Iyong pinakadalikang katangian, at iyan ay ang Iyong walang hanggang awa, na sila rin ay nakapaloob sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Ang mga kaluluwang ito ang buhay na Ebanghelyo; ang kanilang mga kamay ay puno ng mga gawain ng awa at ang kanilang mga puso, na nag-uumapaw sa kaligayahan, ay nagsisi-awit ng mga awitin ng awa sa Iyo, O Diyos na Kataastaasan! Aking isinasamo sa Iyo, O Panginoon Diyos! Ipakita Mo po sa kanila ang Iyong awa nang naayon sa pag-asa at pagtitiwala nila sa Iyo. Matupad nawa sa kanila ang ipinangako ni Hesus, na nagsabi sa kanila na sa buong buhay nila lalo’t higit sa oras ng kamatayan, ang mga kaluluwa na gagalang sa Kanyang walang hanggang awa Siya mismo ang magtatanggol bilang Kanyang kaluwalhatian. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKA-WALONG ARAW / 8th Day

“NGAYONG ARAW NA ITO DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWANG NAPIPIGIL SA PURGATORYO at ilubog mo sila sa kailaliman ng Aking pagkaawa. Bayaan na ang dumanak na Dugo Ko ang magpalamig at siyang magpahina ng apoy na nagbibigay ng pahirap sa kanila. Lahat ng mga kaluluwang ito ay minamahal Ko rin ng lubos. Sila ay nagbabayad sa kanilang pagkukulang sa Aking hustisya. Nasa inyong kapangyarihan ang ikagiginhawa nila. Tipunin ninyo ang lahat ng indulhensiya sa kayamanan ng Aking Simbahan at ialay alang-alang sa kanila. O, kung nalalaman lamang ninyo ang tinitiis nilang hirap, kayo ay laging mag-uukol  sa kanila ng lahat ng bagay na magagawa ninyo matulungan lamang ninyo sila na makabayad ng utang sa Aking hustisya.”

PANALANGIN:
Lubhang Napakamaawaing Hesus, ikaw mismo ang nagsabi na hangad Mo ang awa; kaya dinadala ko sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang mga kaluluwa sa Purgatoryo, mga kaluluwa na mahal sa Iyo, subalit, kinakailangang magbayad sa pagkukulang sa Iyong hustisya. Haringa’t ang mga agos ng Dugo at Tubig na dumaloy mula sa Iyong Puso ang siyang pumatay sa apoy ng Purgatoryo, at nang doon, din, ang kapangyarihan ng Iyong awa at maipagdiwang. Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwang naghihirap sa Purgatoryo, na kasama sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Isinasamo ko sa Iyo, alang-alang sa napakalungkot na pagtitiis ni Hesus na Iyong Anak, at alang-alang na rin sa lahat ng kapaitan na nag-umapaw sa Kanyang kamahal-mahalang Kaluluwa. Ipakita Mo ang Iyong awa sa mga kaluluwa na nasa Iyong makatarungan at masusing paghuhusga. Tingnan Mo po sila sa walang ibang pamamaraan kung hindi sa pamamagitan ng mga Sugat ni Hesus, ang Iyong pinakamamahal na Anak; sapagkat kami ay naniniwala na walang hanggan ang Iyong kabutihan at awa. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

IKA-SIYAM NA ARAW / 9th Day

“NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWA NA NANLAMIG at ilubog mo sa kailaliman ng Aking malaking pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ang lubhang nagpapasugat sa Aking Puso at nagbibigay ng matinding pasakit. Ang kaluluwa ko ay lubhang nagtiis ng kasindaksindak na kamuhian sa Halamanan ng mga Oliba dahil sa mga nanlamig na mga kaluluwa. Sila ang dahilan kung bakit nawika ko:  ‘Ama Ko, kung maaari’y ilayo Mo sa Akin ang saro ng paghihirap na ito.’ Para sa kanila ang kahulihulihang pag-asa ng kaligtasan ay ang tumakbo sa Aking awa.”

PANALANGIN:
Lubhang Napakamaawaing Hesus, Ikaw mismo ang Pagka-Awa. Dinadala ko ang mga nanlamig na kaluluwa sa tahanan ng Iyong Napakamahabaging Puso. Dito sa apoy ng Iyong dalisay na pag-ibig bayaan Mo na ang mga nanlamig na kaluluwang ito, na parang mga bangkay, na siyang mga nagdulot ng matinding kamuhian sa Iyo, ay muling mag-alab. O lubhang Napakamaawaing Hesus, gamitin Mo po ang kapangyarihan ng Iyon pagaka-awa at tawagin Mo sila sa kataimtiman ng Iyong pag-ibig, at ibigay Mo sa kanila ang ala-ala ng banal na pag-ibig, sapagka’t walang bagay ang hindi sumasailalim sa Iyong Kapangyarihan.
Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga malamig na kaluluwa na kasama rin sa Napakamaawaing Puso ni hesus. Ama ng Awa, isinasamo ko sa Iyo alang alang sa napakapait na paghihirap ng Iyong Anak at alang-alang sa Kanyang tatlong oras na paghihirap sa Krus ay Iyong ipinahintulot na sila rin ay makapagpuri sa kalaliman at sa di masayod na hiwaga ng Iyong pagka-awa. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

TUNGKOL SA NOBENA SA MABATHALANG AWA

Ipinaalam sa atin ng Talaarawan ng alagad ng Diyos na si Sor Faustina, ng Kongregasyon ng mga Madre ng Ating Mahal na Birhen ng Awa sa bansang Poland, ang pagnanais ng Ating Panginoon na magkaroon ng isang Kapistahan ng Awa na nang may buong solemnidad ipagdiriwang ng Simbahan sa “Unang Linggo  Pagkaraan ng Pagkabuhay” (na ngayon ay tinatawag na liturhiya sa Ikalawang Linggo ng Pagkabuhay). Isinasaad din sa talaarawanan ni Sor Faustina na ang kapistahang ito ay pangungunahan ng isang nobena; at sa isang bahagi ay sinasabing hiniling ni Hesus na isulat ni Sor Faustina ang isang nobena, at bahagi nito ay kanyang dinikta, at ang nobena na ito ay gagawin bago ang kapistahan noong 1937. Ang tanyag na tekstong ito ang kumalat nang may buong sigla sa buong mundo, sa loob lamang ng mahigit na sampung taon pagkaraang mamatay si Sor Faustina noong ika-5 ng Oktubre, 1938. Ang munting kalipunan ng mga panalangin na ito ay matatagpuan sa katapusan ng Kuwaderno III ng anim na Kuwaderno na bumubuo sa Talaarawan na naiwan ni Sor Faustina. Bagama’t nagawa niya ang nobenaryong ito noong Marso ng 1937, ay itinitik ni Sor Faustina ang teksto nito sa kanyang Talaarawan noon lamang ika-10 ng Agosto ng taong yaon, mga isang taon at dalawang buwan bago siya nahimbing sa Panginoon na kilala sa kabanalan.
Sa itaas ng kaliwang sulok ng pahina 57, ng Ikatlong Kuwaderno ng talaarawan ni Sor Faustina ay makikita ng mambabasa ang mga salitang: Hesus, ako’y nananalig sa Iyo. Sa dakong ibaba ng maikling panalanging ito sa kalagitnaan ng naturan ding pahina ay nasusulat ang ganitong pamagat:
Ang Nobena sa Mabathalang Awa na iniutos ni Hesus na aking isulat at gawin bago ng Kapistahan ng Awa. Ito’y magsisimula sa Biyernes Santo.
Sumunod kapagdaka dito ang mga tagubilin ng Ating Panginoon sa paraan ng pagsasagawa ng nobena na ito ni Sor Faustina, ang pangako na ibinigay sa kanya tungkol sa pagsasagawa ng nobena at ang nilalaman ng pang-araw-araw na intension na idinikta sa kanya ni Hesus, at ang kanyang mga panalangin na pinukaw ng mga intensiyong ito.
Noong Disyembre ng 1936, nang hilingin ni Hesus na ihanda ni Sor Faustina ang sarili para sa Kapistahan ng Awa sa pamamagitan ng isang nobena, ay itinakda Niya na ang panalangin na kanyang iaalay ay ang Rosaryo sa Mabathalang Awa, na naunang isiniwalat na Niya sa Kanya noong ika 13-14 ng Setyembre, 1935; at kanyang inilakip sa nobena na ito ng mga dalangin ng awa ang pangako: Sa nobena na ito ay ibibigay ko sa mga kaluluwa ang anumang grasya na kanilang hihilingin (II, 197).
Ngunit sa isa pang pagkakataon noong Oktubre, 1936, ay hiniling ni Hesus ang isang nobena hindi sa paghahanda sa Kapistahan ng Awa, kundi ang layunin ay upang makamit ang kabutihang-loob ng Kanyang Ama at bilang pagsamo sa Mabathalang Awa para sa Poland. Iyon ay gagawin ng iba bukod kay Sor Faustina, at ang itinakdang panalangin ay iyon ding Rosaryo sa Mabathalang Awa na itinuro ng Panginoon dasalin ni Sor Faustina.
Maliwanag sa mga ito at iba pang nakasulat sa Talaarawan na itinatagubilin nang higit ni Hesus ang panalanging kung tawagin ay isang “nobena,” at natatangi niya itong niananasang gamitin bilang karampatang paghahanda para sa Pista ng Awa.

Panalangin sa Umaga / Morning Offering

Sunrise 002.jpg

O Hesus, sa pamamagitan ng kabanal-banalan at kalinis-linisang puso ni Maria, inaalay namin sa iyo lahat ng aming panalangin, mga gawain, kasiyahan at pagpapakasakit sa araw na it. Sa pakikiisa sa Banal na Misa sa buon daigdin, inaalay namin ang lahat ng ito para sa hangarin ng Banal na Puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa pagkakabuklod ng lahat ng mga Kristiyano. Inaalay din namin ito para sa panalangin ng ating Arsopbispo at ng lahat ng mga Apostolado ng Panalangin lalung-lalo na sa kahilingang ito...

Panalangin Para sa Espiritu Santo / Prayer to the Holy Spirit

Espiritu Santo

Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal... Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat silay'y muling magbabalik-loob at mabago mo ang larawan ng mundo.

Manalangin tayo...

O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Nawa'y sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami'y manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Panalangin Bago Kumain / Prayer Before Meals

Basbasan Mo kami, Panginoon

Basbasan Mo kami, Panginoon,
at itong Iyong mga kaloob na ngayo’sy
aming tatanggapin buhat sa Iyong kabutihan,
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen.

Panalangin Pagkakain / Prayer After Meals

Pinasasalamatan Ka naming,
Panginoon, sa lahat ng biyayang
aming tinanggap buhat sa Iyong
kabutihan sa pamamagitan ni
Kristong aming Pangioon.
Amen.

Anghel ng Diyos
Angel of God

Sa Anghel na Tagatanod / Angel of God

Anghel ng Diyos,
na dahil sa dakilang
pagmamahal-ama ay
inilagay ako ng Panginoon
sa ilaim ng iyong pangangalaga;
sa araw na ito ay liwanagan,
ingatan,
pangunahan at patnubayan
mo ako na ipinagkatiwala sa
iyong pagkakandili. Amen.

Angelus

The Angelus

Namumuno: Binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria…

Lahat: At siya’y naglihi lalang ng Diyos Espiritu Santo.

Aba Ginoong Maria…

Namumuno: Narito ang alipin ng Panginoon…

Lahat: Maganap sa akin ayon sa wika mo.

Aba Ginoong Maria…

Namumuno: At ang salita ay nagkatawang-tao…

Lahat: At tumira sa gitna natin.

Aba Ginoong Maria…

Namumuno: Ipanalangin mo kami Santang Ina ng Diyos…

Lahat: Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni hesukristong Panginoon.

Manalangin tayo…

Panginoon naming Diyos, kasihan nawa an gaming kaluluwa ng Iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel ay nakilala naming ang pakakatawang-tao ni Hesukristong Anak Mo, pakundangan at pagpapakasakit at pagkamatay sa krusay papakinabangan Mo kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon naming. Amen.

Namumuno: Luwalhati sa Ama, at Anak at sa Espiritu Santo.

Lahat: Kapara nang unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Siya nawa.

Dasal sa 3:00 ng Hapon / 3 o’clock Prayer

Pumanaw ka, hesus, subalit ang Bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang Karagatan ng Awa ay bumugso para sa sanlibutan. O Bukal ng uhay, Walang Hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos Mong ganap ang Iyong sarili para sa aming lahat. O Banal ng Dugo at Tubig, na dumaloy mula sa puso ni hesus, bilang Bukal ng Awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.

Banal na Diyos, Banal na Puspos ng Kapangyarihan, Banal na Walang hanggan, maawa Po Kayo sa amin at sa buong mundo… (2x) Amen.

O Hesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa Iyo.

ANG DAAN NG KRUS / Stations of the Cross

UNANG ISTASYON: Hinatulan si Jesus ng kamatayan
Station 1 - Jesus is Condemned to Death

UNANG ISTASYON: Hinatulan si Jesus ng kamatayan / The 1st Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang MISYON; sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nang-aapi at inaapi. Kinondena siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan, sa pakiramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus. Nais ni Jesus na siya ang pinakahuling biktima ng pagdudumina ng tao sa kanyang kapwa.

Alalahanin natin ang lahat ng mga taong hinatulan ng ating lipunan ng kamatayan o sa isang di-makaturangang pamumuhay.

Panalangin
Ama, huwag po ninyong hayaan ang aming pamayanan sa kapangyarihan na humatol sa iyong anak, at nagtataguyod ng pang-aapi at paniniil sa mga anak mo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang dakilang pananampalataya upang sundan namin si Jesus sa kanyang minimithing daigdig na paghaharian ng iyong mahabaging pagmamahal. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKALAWANG ISTASYON: Pinasan ni Jesus ang kanyang krus
Station 2 - Jesus Accepts His Cross

IKALAWANG ISTASYON: Pinasan ni Jesus ang kanyang krus / The 2nd Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Duguan si Jesus dulot ng mga matitinding hagupit at nadagdagan pa ang tindi ng kanyang paghihirap sa koronang tinik na isinuot sa kanyang ulo. Talagang walang hanggan ang nagagawa ng pagkabulag ng tao sa katuwiran; hindi masukat ang naabot ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Subalit, sa krus, matatagpuan ang sagisag ng pakikiisa sa atin ng pag-ibig ni Jesus.

Isipin natin ang mga taong lubhang nahihirapan sa mga mabibigat at di-makatarungang pasanin sa kanilang buhay. Kasama nila si Jesus. Tayo rin, dapat makiisa sa kanila.

Panalangin
Ama, alam po ninyo na napakaraming krus dito sa daigdig. Kaya lamang hindi tama ang bahaginan. Ang mga dukha ang nagpapasan ng mga mabibigat. Ibigay po ninyo sa amin ang karunungan upang di namin talikuran at bigyan ng maling pakahulugan ang krus ni Jesus. Pagkalooban ninyo kami ng lakas at katatagan sa pagbabata ng hirap sa aming pakikibaka laban sa mga nagpapahirap sa tao. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA – LUWALHATI

IKATLONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa unang pagkakataon
Station 3 - Jesus Falls the First Time

IKATLONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa unang pagkakataon / The 3rd Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nakadama si Jesus ng takot, natigib ng kalungkutan at hapis nang mapagtanto niya ang mangyayari sa kanya. Binigo siya ng kanyang mga disipulo at nakatulog sila. Naramdaman niyang siya’y pinabayaan, kasama ng mga napabayaan at mga biktima ng pang-aapi. Alalahanin nating ang lahat ng mga taong napabayaan, kinalimutan, nag-iisa, at walang magawa dahil wala silang matagpuang pagkakaisa o tulong kahit saan. Hinihiling sa atin ni Jesus ngayon na manindigan para sa mga nahihirapan.

Panalangin
Nilikha mo kaming magkakapatid subalit ang lungkot, pagpapabaya at kawalan ng pagkakaisa ang naghahatid sa amin sa kamatayan. Dahil sa inyong anak na naranasan ang hapis dulot ng pagtatakwil sa kanya, hinihiling namin na puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA – LUWALHATI

IKA-APAT NA ISTASYON: Nasalubong ni Jesus ang kanyang Ina
Station 4 - Jesus Meets His Mother

IKA-APAT NA ISTASYON: Nasalubong ni Jesus ang kanyang Ina / The 4th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misterio ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino Siya. Isaisip natin ang mga nanay at tatay na walang magawa habang pinagmamasdan ang pagdurusa ng kanilang mga anak. Sana’y matagpuan nila ang pag-asa kay Maria.

Panalangin
Ama,biyayaan ninyo kami ng grasyang masumpungan namin si Jesus sa paanan ng krus kagaya ni Maria. Bigyan po ninyo ng kaluwagan at tatag ng kalooban ang mga nagdaranas ng hirap para sa kanilang mga anak at walang kayang gawin sa ikalulutas nito. Sa ngalan ni Jesukristo na iyong anak.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKALIMANG ISTASYON: Inatasan si Simon na pasanin ang krus
Station 5 - Simon of Cyrene Helps Jesus

IKALIMANG ISTASYON: Inatasan si Simon na pasanin ang krus / The 5th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Upang hindi bawian ng buhay si Jesus sa daan pa lamang, aatasan ng mga kawal ang sinumang unang makita nila na pasanin ang krus. Si Jesus at Simon ay sumisimbolo ng mga taong inalipin ng kapangyarihan. Napilitan ba lamang si Simon sa kanyang pakikiisa sa paghihirap Jesus o kusang loob na ginawa niya ito? Iniisip ni Simon na sa pagpapasan niya ng krus ng isang hinatulan o kinondenang tao, tumutulong siya sa Diyos. Balikan-tingin natin ang mga panahon na hinihingi ng mga kapatid natin ang ating tulong na pasanin ang kanilang krus. Ano ang naging tugon natin sa kanila?

Panalangin
Ama, ang nais mo para sa amin lahat ay maging malaya. Huwag po ninyong tulutan na dominahan ng iilang tao ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng dahas. Palayain po ninyo kami sa kapangyarihan. Gawin po ninyo kaming magkakaibigan at tagapaglingkod sa isa’t isa sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamama-gitan ni JesuKristo, aming panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKAANIM NA ISTASYON: Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus
Station 6 - Veronica Wipes the Face of Jesus

IKAANIM NA ISTASYON: Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus / The 6th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Ang pagpapahid ng isang duguang mukha ng Diyos. At isang matapang na babae ang siyang gumawa nito. Ang naiwang larawan ang siyang pinaka-mabisang daan upang makita ang mukha ng Diyos dito sa mundo. Sa mga mukhang napin-sala ng sobrang pighati, pagsasamantala at kawalan ng katarungan, atin makikita ang pinakamagandang larawan ng Poong Maykapal. Kaya ba natin, katulad ni Veronica na salungatin ang lahat ng mga hadlang at mga baluktot na paniniwala upang pahiran ang mga duguang mukha ng mga nagbabata ng hirap?

Panalangin
Ama, ipagkaloob ninyo sa amin ang isang pusong wagas upang matuklasan at mapahiran ang iyong larawan sa mga mukha ng mga nangingibang-bayan, mga manggagawa,mga itinakwil ng lipunan at ang mga sugatan sa pakikibaka at kawalan ng katarungan. Gawin po ninyong Veronica, ang inyong Simbahan, na kayang suungin ang mga panganib mapahiran lamang ang mga napinsalang mukha ng mga bugbog ng pagtitiis. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKAPITONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa ikalawang pagkakataon
Station 7 - Jesus Falls the Second Time

IKAPITONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa ikalawang pagkakataon / The 7th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Madama ni Jesus na pinabayaan na siya ng lahat at napapaligarin ng kapangyarihan ng kasamaan, kaya dumulog siya sa Ama. Hindi niya matanto ang kahihinatnan ng ipinahayag niyang Paghahari ng Diyos. Ang pangitain ng kamatayan ang madalas na bumabagabag sa mga taong malabo ang pagtingin sa kanilang kinabukasan. Kasama ni Jesus ang mga taong nabigo at walang nakikitang katugunan sa kanilang pagkagutom sa katarungan. Kailangan natin makiisa sa kanila kung ibig nating makasama si Jesus. Patuloy natin ituon ang pag-asa sa Ama, gaya ni Jesus, sa kanila.

Panalangin
Turuan po ninyo kami, Ama, na mana-langin katulad ni Jesus sa halamanan ng Hetsemane upang matutunan namin makibahagi sa mga pasakit at dalamhati ng lahat ng mga sugatan at nabuwal sa daigdig na ito, hanggang matupad ang kalooban mo ng pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan ni Jesukristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKAWALONG ISTASYON: Nagsalita si Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem
Station 8 - Jesus Consoles the Women

IKAWALONG ISTASYON: Nagsalita si Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem / The 8th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Umiiyak ang mga kababaihan ng Jesusalem sa harapan ng bilanggong hinatulan ng kamatayan si Jesus. Subalit,hiniling ni Jesus na ibaling nila ang pagtingin sa kanilang mga sarili. Ang kamatayan ni Jesus ay gawa ng isang lipunang nakapinid ang pinto sa mga biyaya ng Diyos, itinakwil ang salita ng kaligtasang dala ni Jesus. Ang kanyang mga salita sa mga kababaihan ay minsang naging isang banta at panawagan ng pagbabalik-loob. Banta, sapagkat ang sinumang tumanggi sa grasya ng Maykapal ay naghahanap ng sariling kamatayan. Isang panawagan sa pagbabalik-loob dahil hindi imposible ang pagbabago, ang pagtanggap sa salita ng Diyos, pagsasabuhay nito at pakikiisa sa pagpupunyaging itatag ang paghahari ng Diyos dito sa sandaigdigan.

Panalangin
Buksan po ninyo ang aming puso, O Ama,sa iyong mga salita upang lumaya kami sa aming pagkamakasarili. Matutunan sana naming mamuhay na palagiang nakikiisa sa lahat ng aming mga kapatid sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesuskristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKASIYAM NA ISTASYON: Sa ikatlong pagkakataon, nabuwal uli si Jesus
Station 9 - Jesus Falls the Third Time

IKASIYAM NA ISTASYON: Sa ikatlong pagkakataon, nabuwal uli si Jesus / The 9th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nahalo ang dugo ni Jesus sa lupang napaka-raming dugong inihain ng mga walang sala mula noon hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga sa Diyos ang dugong inihain ng mga walang sala. Ito ang dugo na likha ng sala ng tao sa marubdob niyang pagnanasa na maging Diyos; alipin ng pagkamakasarili at mamamatay-tao ng sariling kapatid. Huwag tayong palinlang Nababahala ang Poong Maykapal sa mga inosenteng dugo. Kaya ang isang anghel ang dumating upang kalingain si Jesus. Itong mga duguan ay bubuhayin muli. Ang lupang dinilig ng dugo ay mamumukadkad uli ng isang bagong buhay. Ang bawat nilalang na nag-alay ng dugo ay pagkakalooban ng anghel at siya’ybubuhayin muli.

Panalangin
Sumisigaw, o Ama, ang dugong dumaloy mula kay Jesus at sa marami naming mga kapatid. Isinasamo namin, harinawa’y walang sinuman ang magpapadanak ng dugo ng kanyang kapatid at huwag mong hayaang sinuman ang papatay sa mamamayan sa matin-ding kahirapan. Sangalan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon!

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKA SAMPUNG ISTASYON: Hinubaran si Jesus
Station 10 - Jesus is Stripped of His Garments

IKA SAMPUNG ISTASYON: Hinubaran si Jesus / The 10th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Paghinubaran mo ng damit ang isang tao sa harap ng publiko, katumbas ito ng pagyurak ng kanyang pagkatao at pag-alis ng kanyang dangal bilang tao. At ito ang ginawa nila kay Jesus. Patuloy pa rin itong ginagawa sa mga taong pinagkakaitan ng lahat na nararapat sa kanila. Ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga sakim at kurakot kundi kay Jesus na pinagkaitan din ng lahat. Buo ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang Ama. Nasa kanyang panig ang Diyos. Kaya dapat magtiwala kay Jesus at sa mga pinagkaitan, yaong walang mawawala sa kanila at may karapatang umasa sa Panginoon. Mula sa kanila, itatatag ng Diyos ang isang Bagong Sambayanan.

Panalangin
Nakikita namin sa inyong anak na pinagkaitan, ang mahihirap o mga dukha dito sa daigdig. Sa mga taong walang pagbabago, loobin po ninyong sila’y magkaroon ng pusong mapagbahagi, mapagmahal na hindi nakatali sa mga materyal na bagay. Turuan ninyo kaming magbahagi sa ngalan ng pagkakaisa mula sa aming makakaya o ari-arian. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKALABING-ISANG ISTASYON: Ipinako si Jesus sa krus
Station 11 - Jesus is Nailed to the Cross

IKALABING-ISANG ISTASYON: Ipinako si Jesus sa krus / The 11th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Ipinako ang mga kamay at paa ni Jesus. Nais nilang dumaloy ang mas maraming dugo upang madali siyang mamatay. Sadya nilang ginagawa ang ganito; madali nilang maililigpit si Jesus na manunulsol. Subalit si Jesus ay mas malakas sa kanyang kahinaan kaysa mga naghatol sa kanya. Mula sa kanyang napapakuang krus, maipagdarasal niya ang mga nagpahirap sa kanya. Hindi ibig sabihin na pinawawalang-sala sila kundi idinidiin ang kanilang kahibangan at kasalanan. Kaya, ihinihingi sila ng kapatawaran. Ito ang tagumpay ng isang pinahihirapan sa mga nagpapahirap sa kanya. Tagumpay din ito ng pagmamahal at habag.

Panalangin
Ama, lubha ang pananakit na ginawa sa inyong anak. At marami din sa inyong mga anak ang pinahihirapan sa iba’t ibang pamamaraan. Ang aming pusong puspos ng pighati ay dumadalangin para sa mga biktima ng matinding pasakit at sa mga gumawa nito. Pagkasunduin mo po sila at nawa’y mahinto na sa mundong ito ang anumang pananakit sa kapwa. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKALABINDALAWANG ISTASYON:Namatay si Jesus sa krus / The 12th Station

IKALABINDALAWANG ISTASYON:Namatay si Jesus sa krus
Station 12 - Jesus Dies on the Cross

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Si Jesus na taga-Nasareth, ang dakilang propeta na nagpahayag tungkol sa bagong buhay at paghahari ng Diyos ay pinatay sa labas ng lungsod. Siya ay itinakwil ng lipunan, ng relihiyon at ng buhay. Sa pagkakataong ito, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang ganap na katapatan, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang pinaniniwalaan at mga ipinahayag. Namatay siyang lubos ang pag-titiwala sa kanyang Ama, ang Diyos ng pag-ibig at mas makapangyarihan kaysa mga kumitil ng kanyang buhay. Tayong mga tagasunod ni Jesus ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy nating hanapin ang bukal ng pag-asa sa krus ni Jesus. Tayo’y mga alagad ng isang taong napako sa krus. Katulad ni Jesus, sikapin natin makilala siya sa ating paglilingkod kahit hanggang kamatayan tungo sa pag-aangkin ng sanlibutan ng isang bagong buhay.

Panalangin
Naniniwala po kami, o Ama, na si Jesus na pinako sa krus ay iyong anak na tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, alam namin na ang inyong lakas ay ang pag-ibig na nagtitiis kasama ng mga nagdurusa. Kasama ni Jesus, nais namin makipagtunggali laban sa dalamhati na siyang dahilan ng pagdurusa. Sa pamamagitan ni JesuKristo aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKALABINTATLONG ISTASYON:Si Jesus ay ibinaba mula sa Krus
Station 13 - Jesus is Taken Down From His Cross

IKALABINTATLONG ISTASYON:Si Jesus ay ibinaba mula sa Krus / The 13th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Tinanggap ng ina ni Jesus sa kanyang mga bisig ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Inilagak niya ang buong pagtitiwala sa Diyos, na mula sa patay na laman, ang Maykapal ay lilikha muli ng bagong buhay. Si Maria ay magsisilang uli ng isang bagong buhay sa hirap at pag-asa. Ang Sambayanan ni Kristo, kagaya ni Maria, kailangan tanggapin ang lahat ng tao, lalo na yong mga nagdurusa dahil sa isang dakilang adhikain. Inaanyayahan sila nitong Sambayanan sa isang bagong buhay. Ang kanilang pagtitiis kapag nagsasabuhay ng pagkakaisa at pananampalataya ay nagiging daan tungo sa isang bagong Sambayanan ng Diyos.

Panalangin
Binigyan ninyo o Ama ang simbahan ng bagong halimbawa o modelo sa katauhan ni Maria. Basbasan po ninyo kami ng pananam-palatayang kagaya kay Maria na handang tanggapin sa simbahan ang lahat ng mga nilalang na nagtitiis ng hirap umusbong lamang ang isang bagong angkan kung saan lahat ay magkakapatid sa iyong ngalan, aming Ama. Sa pamamagitan ni Jesus aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKALABING-APAT NA ISTASYON: Inilibing si Jesus
Station 14 - Jesus is Laid in the Tomb

IKALABING-APAT NA ISTASYON: Inilibing si Jesus / The 14th Station

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Ang libingan ang pinakasukdulang kalung-kutan. Ang patay ay ganap na nag-iisa. Ang paniniwala ng mga pumatay kay Jesus na kapag nailibing na nila ang katawan nito, mabubura sa isipan ng madla ang alaala ni Jesus. Subalit ang libingan ni Jesus na nasa halamanan ay dambana ng buhay na siyang naging bukal ng bagong buhay ni Jesus. Si Jesus ang magiging binhi na kapag ibinaon sa lupa, tutubo ito at mamumu-kadkad. Ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos, ganoon din ang lakat ng mga nangawalan ng buhay at mga pinatay. Hindi pababayaan ng Ama ang kanyang mga anak.

Panalangin
Ama, ginawa mong pagdaraanan tungo sa bagong buhay ang libingan ni Jesus. Hayaan ninyong tanggapin ng lupa, ng mapayapa, ang mga yumao. Harinawa’y magbunga ito ng pag-asa at buhay para sa iyong sangkatauhan. Sa pamamagitan ni JesuKristo aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

IKALABINLIMANG ISTASYON: Nabuhay na muli si Jesus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Isang bagong kasaysayan at isang bagong buhay ang nagsimula sa unang araw ng linggo. Wala na si Jesus sa kanyang libingan. Siya na ipinako sa krus ay nabuhay na muli. Ang lahat ng kapangyarihan ay hinatulan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang Diyos ay nasa panig ng ipinako sa krus at hindi sa mga pumatay sa kanya. May mahalagang kahulugan ang pagkamatay ni Jesus. May kahulugan din ang paglilingkod sa kapwa. Maaasahan natin na tayo rin ay bubuhayin muli ng Diyos tungo sa isang bagong buhay at ganap na kalayaan.

Panalangin
Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo o Ama, sa pagkabuhay na muli ng inyong Anak. Sa kanyang ngalan, hinihiling namin sa inyo na pagibayuhin namin ang pagsasabuhay ng pag-ibig at pananampalataya upang mai-alay namin ang aming sarili sa paglilingkod sa mga naghihirap sa pag-asang mabubuhay kami muli tungo sa isang bagong buhay, sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI

Nobena-Sa mga Banal na Arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael
/ Novena to the Archangels Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael

Mga araw ng Nobena para sa kapistahan: Ika 20- 28 ng Setyembre Kapistahan: Ika 29 ng Setyembre

UNANG PANALANGIN

Sa mga Banal na Arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael.
Kaamahal- mahalang Trinidad, ako ay nagpapasalamat sa Inyo sa paglikha sa Inyong mga anghel sa gayong napakadakilang paraan, at sa pagpapatibay ng lubha sa kanilang pinuno. Sambahin nawa Kayo at ibigin sa kagandahan at kaningningan ng Iyong mga kinatawan; Purihin nawa kayo nang kanilang maluwalhating awit ng pagpupuri at pasasalamat sa habang panahon. Siya nawa.

Mga Banal na Prinsipe ng Langit, Miguel, Gabriel at Rafael, pinupuri namin kayo dahil sa pagmamahal sa inyo nang kataas- taasan at sa pagkakalagay sa inyo sa lalong malapit na likmuan sa kanya. Alalahanin ninyo ang aking mga pangangailangan at sasamahan ng mga Banal na Anghel ang lahat ng kanyang mga sakop, nang ito ay magtagumpay laban kay Satanas magpakailanman. Loobin nawa ninyong ang kaharian ng liwanag at biyaya ng kabanalan at pagibig sa Diyos, ay siyang yumabong sa buo niyang kaningningan at kaganahan sa bawat kaluluwa at kilalanin naman nang lahat. Siya nawa.

O San Miguel, ipamagitan mo ako sa Espiritu Santo, na siyang Hari ng kaluwalhatian at Tagapamahagi ng lahat ng biyaya. Siya nawa.

IKALAWANG PANALANGIN

Sa mga Banal na Anghel
O Diyos na sa paghahati- hati ng Inyong kaharian ay buong kahanga-hanga mong iniayos ang katungkulan ng mga anghel at mga tao, ngayon ay buong habag Mong ipagkaloob sa amin, na ang mga Banal na Anghel, na laging naglilingkod sa harapan Mo sa langit, ay maging tagapagtanggol din ng aming buhay sa lupa, sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Siya nawa Mga Banal na Serapin, Kerubin, mga Trono, Dominasyon, mga lakas at mga Kabanalan, Prinsipado mga Arkanghel at mga Anghel; kami ay sumasama sa inyo sa pagpupuri at pag-ibig sa Diyos, ang Tunay na Walang Hanggang Diyos sa Tatlong Persona. Siya Nawa.
Mga anghel na banal, tulungan ninyo ang Iglesia sa pakikibaka sa lahat ng lakas ng karimlan at kasalanan at kawalang- pananampalataya, nang kung lumaganap nang lalo sa lupa, ang Kaharian ng Diyos ay siyang umakay sa tao sa buhay na walang hanggan. Mga Banal na Anghel na Taga-tanod, kami ay inyong akayin at ipagtanggol.
Lahat kayong mga Anghel na Taga- Tanod, itaboy ninyo ang lahat ng kasamaan at ipangalat ang kabutihan. San Miguel, San Gabriel at San Rafael, at lahat kayong kaluluwang banal na ngayon ay naririyan sa harapan ng trono ng Diyos at sa nakikilabang kasama ni San Miguel, kami at ang Iglesya ay ipagkamit ninyo ng mga biyaya at pag-ibig ng Espiritu Santo.
Lahat kayong Anghel ng Diyos, kami ay ipagtanggol ninyo. Nawa’y sambahin lalo at lalo ang Banal at Walang Hanggang Diyos sa buong daigdig. Matutuhan nawa ng lahat ng bansa ang kumilala at umibig sa Kanyang kamahal- mahalang Pangalan.
Lahat kayong mga anghel na banal ng Diyos, ipamagitan ninyo kami lalong lalo na sa mga panahong ito. Siya nawa.

PAGROROSARYO SA KARANGALAN NI SAN MIGUEL

Sa karangalan ng mga Banal na Anghel: Diyos ko, saklolohan Mo ako. O Panginoon, magmadali Ka sa pagtulong sa akin. Luwalhati sa Ama…

SAN MIGUEL, ARKANGHEL
Saint Michael, the Archangel

1. Ating parangalan at purihin ang mga Serapi, ang unang koro ng mga banal na Anghel. Sa pamamagitan ni San Miguel at ng Korong makalangit ng mga Serapin ay papagindapatin nawa kami nang Panginoon na mag alab sa apoy ng pag-ibig langit. Siya nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

2. Ating parangalan at purihin ang mga Kerubin, ang ikalawang koro ng mga Banal na Anghel. Sa pamamagitan ni San Miguel, at ng Korong makalangit ng mga Kerubin, ay dulutan nawa kami nang Panginoon ng biyayang maitakwil nang lubusan ang lahat ng buhay- kasalanan at karamutan, at matahak nawa namin ang landas ng kaganapang Kristiyano. Siya nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

3. Ating parangalan at purihin ang mga Trono, ang ikatlong Korong mga Banal na Anghel. Sa pamamagitan ni San Miguel at ng banal na koro ng mga Trono, ay punuin nawa ng Panginoon ang aming mga puso ng diwa ng katotohanan at kababaang- loob. Siya nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

4. Parangalan natin at purihin ang mga Dominasyon, ang ikaapat na koro ng mga Banal na Anghel. Sa pamamagitan ni San Miguel at ng Banal na Koro ng mga Trono, ay punuin nawa ng Panginoon ang aming mga ng diwa ng katotohanan at kababaang- loob. Siya Nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

5. Parangalan natin at purihin ang mga Lakas, ang ikalimang Koro ng mga Banal na Anghel. Sa pamamagitan ni San Miguel at ng makalangit na koro ng mga Lakas ay pagkalooban nawa kami ng Panginoon ng biyayang maipagtanggol ang sarili sa mga hibo at tukso ng masasamang anghel. Siyanawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

6. Parangalan natin at purihin ang mga Kabanalan, ang ikaanim na Koro ng mga Banal na Anghel. Sa pamamagitan ni San Miguel at ng mga koro ng Kabanalang makalangit, ay ipagkaloob nawa ng Panginoon sa amin ang biyayang magtagumpay at maigupo ang mga tukso, at ilayo rin naman sa amin ang lahat ng tukso sa kaluluwa at sa katawan. Siya nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

7. Parangalan natin at purihin ang mga Prinsipado, ang ika-pitong koro ng mga Banal na Anghel, sa pamamagitan ni San Miguel at ng Korong makalangit ng mga Prinsipado at punuin nawa nang Panginoon ang aming kaluluwa ng diwa at tunay, at mapagpakumbabang pagsunod sa lahat ng inilalagay niya sa kapangyarihan sa amin. Siya nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

8. Parangalan natin at purihin ang mga Arkanghel, ang ika-walong kkoro ng mga Banal na Anghel. Sa pamamagitan ni San Miguel at ng Korong makalangit ng mga Arkanghel, ay ipagkaloob nawa ng Panginoon sa amin ang biyayang pananatili sa aming pananampalataya at sa lahat ng gawaing magaling, nang sa ganitong paraan ay maging karapat-dapat kaming magtamasa ng kaluwalhatian at kapayapaan at pakikiisa sa kanya doon sa langit. Siya nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

9. Ating parangalan at purihin ang mga anghel, ang ikasiyam na koro ng mga banal na Anghel, sa pamamagitan ni San Miguel at ng makalangit na koro ng lahat na mga Anghel, ay loobin nawa nang Panginoon, na sa pagtatanggol ng kanyang mga Banal na Espiritu sa lupa, ay maakay kami upang sa wakas ay tamasahin naming kasama nila ang mga kaluwalhatian ng kaligayahang walang katapusan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Siya nawa.

Ama Namin
Tatlong Aba Ginoong Maria

MANALANGIN TAYO KAY SAN MIGUEL

Banal na Miguel, ipinagkakatiwala naming sa iyo ang oras ng aming kamatayan. Ipagtanggol mo kami sa masasamang anghel nang kami ay huwag mapahamak sa huling paghuhukom na kakila- kilabot. Ama Namin…

MANALANGIN TAYO KAY SAN RAFAEL

Banal na Rafael, akayin mo kami sa landas ng kabanalan at kaganapan. Ama Namin…

MANALANGIN TAYO SA ATING BANAL NA ANGHEL NA TAGATANOD

Banal na mga Anghel na Tagatanod, ipagtamo ninyo kami sa Espiritu Santo, na kadalisayan ng puso at katapatan at pananatili sa aming banal na kalagayan sa buhay. Ama Namin…

ANTIPONA

Maluwalhating San Miguel, prinsipe at pinuno ng mga hukbong makalangit, biniyayaan ng kahanga- hangang lakas at kapangyarihan! Iginupo mo ang masasamang anghel, at ipinagtatanggol mo naman ang lahat ng nananawagan sa iyo; ikaw nawa ang maging taga- akay naming at tagapagtanggol. Loobin mo nawang iligtas kaming lumalapit sa iyo sa kabila ng lahat ng kasamaan ng katawan at kaluluwa, at kami ay tulungan mo upang araw- araw ay yumabong kami sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Idalangin mo kami, O San Miguel, prinsipe ng Simbahan ni Hesukristo! Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga ipinangako ni Kristo!

MANALANGIN TAYO

Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, na sa Iyong kahanga- hangang kabutihan at habag, at alang alang sa kabutihan ng sangkatauhan, ay pinili Mo ang maluwalhating Arkanghel Miguel upang maging prinsipe ng Iyong Iglesiya at pinuno ng mga Anghel, kami ay sumasamo sa Iyo, na kami’y papaging- dapatin Mong ipagtanggol sa aming mga kaaway sa pamamagitan ng kanyang mabisang pagsaklolo. Nang sa gayon naman ay huwag kaming pahirapan ng masasamang anghel sa oras ng aming pagpanaw. Pagkalooban Mo kami ng biyayang maakay niya hanggang sa Iyong harapang Kadaki- dakilaan. Sa pamamagitan ng mga karapatan ng aming Panginoong Hesukristo. Siya nawa.

KAY SANTA MARIA, REYNA NG MGA ANGHEL

O Maria, Birhen at Ina, Kamahal mahalang Reyna ng langit. Kataas-taasang Ginang ng mga Anghel, na tumanggap sa Diyos ng tungkulin at kapangyarihang dumurog sa ulo ng ahas, kami ay buong kapakumbabaang sumasamo sa iyo, na iyong paparituhin ang iyong mga banal na hukbo, nang sa ilalim ng iyong utos at ng iyong kapangyarihaan ay malabanan nila ang mga hukbo ng impiyerno, walang puknat na makikipagtunggali sa kanila, at walang halaga ang kanilang pagtatangka, at ibulid sila sa bangin. Sino ang katulad ng Diyos? Mga Banal na Anghel at Arkanghel, kami ay iyong ipagtanggol. O butihin at mahabaging ina, Ikaw ang mamalaging pag-ibig at pag-asa namin. Siya nawa.

Anghel ng Diyos / Angel of God

Anghel ng Diyos
Angel of God


Anghel ng Diyos,
tanod kong Mahal
Sa Iyo ako pinatitingnan;
Halika na nga,
ako’y tanuran,
Akayin, turua’t alagaan.

LITANYA KAY POONG SAN MIGUEL ARKANGHEL

San Miguel, Arkanghel ng Diyos,
*IPANALANGIN MO KAMI!
San Miguel, Puspos ng karunungan, *
San Miguel, Salamin ng kababaang loob, *
San Miguel, Huwaran ng pagsunod, *
San Miguel, Dakilang tagasamba ng Verbo ng Diyos, *
San Miguel, Napuputungan ng luwalhati at dangal,
San Miguel, Prinsipeng makapangyarihan ng mga hukbo ng Diyos, *
San Miguel, Tagapagbandila ng kabanal- banalang Trinidad,*
San Miguel, Bantay ng Paraiso, *
San Miguel, Anghel ng kapayapaan, *

SAN MIGUEL, ARKANGHEL
Saint Michael, the Archangel


*IPANALANGIN MO KAMI
San Miguel, Taga-akay at taga aliw ng bayan ng Israel, *
San Miguel, Ningning at tibay ng Iglesiang nakikibaka, *
San Miguel, Dangal at katuwaan ng Iglesiang nagtatagumpay, *
San Miguel, Ilaw ng mga Angheles, *
San Miguel, Tagapag-ampon ng mga sumasampalataya, *
San Miguel, Alalay ng nakikilaban sa lilim ng bandila ng krus, *
San Miguel, Buklod ng pag- iibigan, *
San Miguel, Mandirigmang lumilipol sa mga erehe, *
San Miguel, Tanglaw at pag asa ng mga kaluluwa sa oras ng kamatayan, *
San Miguel, Taga-ampon naming walang pagmamaliw, *
San Miguel, Na tumutulong sa amin sa lahat ng mga pangangailangan, *
San Miguel, Tagapamahayag ng hatol na walang hanggan, *
San Miguel, Mapang- aliw sa mga kaluluwa nabibilanggo sa purgatoryo, *
San Miguel, Na sa iyong kababaang- loob sa simula pa ay ipinaghiganti mo ang karapatan ng Diyos, *
San Miguel, Na iginagalang ng tanang mga angheles, *
San Miguel, Sinasaksihan ng Espiritu Santo na ikaw nga ay dakila at makapangyarihan, *
San Miguel, na ang mga panalangin mo ay naghahatid sa kaharian ng langit, *
San Miguel, katiwala ng Diyos sa pagtanggap sa mga kaluluwa sa oras ng kamatayan, *
San Miguel, Na pinupuri ng Banal na Kasulatan na sa iyo’y sinasabi “Prinsipe ng mga Unang Prinsipe”, *

ANTIPONA

(isa lamang): Arkanghel San Miguel, Prinsipe ng mga hukbo sa langit, ipagtanggol mo kami sa labanan, nang hindi kami mapahamak sa kakila- kilabot na hatol ng Diyos.
Ipanalangin mo kami Arkanghel San Miguel
LAHAT: . . . Sa ating Panginoong Diyos

HIMNO A SAN MIGUEL

Cantemos himnos de Gloria
A Miguel de Dios defensor
Obtendremos la Victoria
Porque es gran batallador,
Gran silencio reinaba
Cuando grito San Miguel,
Quien como Dios?
Peleaba contra el infernal Luzbel,
Quien como Dios?
Peleaba contra el infernal Luzbel
San Miguel angel amante
Defiende las castas almas
Del sulpicio de las llamas
Do esta el Divino Juez;
Endereza nuestros pasos
Al sendero de la virtud
Para tener vida y’ salud
Y quebrantar nuestra altivez

Natanaw na sa Silangan / Talang Patnubay / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Natanaw na sa Silangan
Talang Patnubay
Tahimik na Gabi;
Banal na Gabi

Silent Night
Natanaw na sa Silangan
Ang Talang Patnubay
Nang gabing katahimikang
Ang Sanggol sa lupa'y isinilang
Ng Birheng matimtiman
Sa hamak na sabsaban
H-m-m-m-m ! H-m-m-m-m !
H-m-m-m-m ! H-m-m-m-m !
Tulog na, Oh Sanggol na hirang,
Hilig na sa sutlang kandungan
Ng Birheng matimtiman,
Ikaw ay aawitan.

Tahimik na Gabi; Banal na Gabi / Silent Night / Stille Nacht

Tahimik na gabi; Banal na gabi
Lahat ay kalmado; lahat maliwanag
Sa Birheng Ina at kaniyang Anak
Banal na Sanggol na mahinhing humihinga
Natutulog na kapayapaan
Na parang sa langit ang dama

Tahimik na gabi; Banal na gabi
Mga pastol; naroon sa sabsaban
Mga papuri ay maririnig
Mula sa mga anghel ng langit
Si Kristo ay ipinanganak
Tagapag-ligtas natin Siya

Tahimik na gabi; Banal na gabi
Anak ng Diyos; ilaw ng pag-ibig
Liwanag nagmumula sa Iyong mukha
Ay nagsisilaw ng pag-babasbas
Hesus, Panginoon
Sa Iyong pagkapanganak

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox